Skip to content

Cơ hội tương lai

Cơ hội tương lai

Trong vài năm qua, công nghệ đã tiến bộ lớn, và chẳng mấy chốc robots và phần mềm tự động sẽ làm phần lớn công việc mà con người hiện giờ làm. Theo báo cáo từ Diễn đàn kinh tế thế giới, quãng năm triệu việc làm sẽ bị mất cho tới năm 2020 và con số này sẽ cứ tăng đều khi nhiều công ti sẽ dùng robots thay cho con người.

Ngày nay Công nghệ thông tin đã làm thay đổi nhiều doanh nghiệp, và tác động này sẽ tiếp tục trong tương lai. Theo báo cáo này, nhiều việc làm truyền thống sẽ bị loại bỏ, và điều đó sẽ đặt gánh nặng chính lên các nước đang phát triển. Tuy nhiên, sẽ có nhiều việc làm mới, các kiểu việc làm khác nhau sẽ được tạo ra. Sẽ có thay đổi lớn trong cách các công ti làm kinh doanh vì bản chất của công việc đang thay đổi do tự động hoá, và có nhu cầu cao về những kĩ năng mới mà có thể giúp cho mọi người thịnh vượng trong nền kinh tế toàn cầu này.

Theo báo cáo này, các kĩ năng công nghệ sẽ có nhu cầu cao trong năm mươi năm tới. Khi những việc làm này sẽ tăng trưởng tới 22% từ giữa bây giờ và năm 2025, sẽ không có đủ công nhân để lấp vào chúng và thiếu hụt sẽ là nghiêm trọng. Báo cáo này cảnh báo rằng nhu cầu sẽ không chỉ ở một số nước mà trên toàn cầu vì công nghệ sẽ chi phối mọi nước và mọi doanh nghiệp.  Đó đã là lí do tổng thống Obama ra lệnh cho mọi trường công của Mĩ từ nhà trẻ tới trường trung học phải dạy khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ tính toán và lập trình để đảm bảo khi trẻ em Mĩ lớn lên, chúng sẽ có kĩ năng đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông ấy đã công bố mục đích về bổ sung 100 000 thầy giáo STEM mới (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học) vào các trường công trong mười năm tới. Đức và các nước Scandinavia đã dạy STEM trong trường công của họ trong vài năm qua. Năm nay, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore cũng công bố rằng họ đang thay đổi chương trình giáo dục để hội tụ nhiều hơn vào Khoa học và Công nghệ.

Ngay cả khi nhiều nước đang tiến tới trong giáo dục STEM, một số nước vẫn còn lấy thái đội “Chờ xem sao.” Theo một khảo cứu toàn cầu, thay đổi hướng tới Khoa học và Công nghệ sẽ yêu cầu khối lượng lớn nỗ lực và việc đào tạo lại cho các giáo viên, điều nhiều nhà giáo dục không thích. Một thầy giáo giải thích: “Tôi đã từng dạy trường công trong nhiều năm, và sẽ sớm về hưu, giờ bảo tôi quay lại trường và học công nghệ là điều không thể được.” Một nhà giáo dục cấp cao khác lên tiếng về ý kiến của mình: “Nói về thay đổi chương trình giảng dạy sang khoa học và công nghệ thì dễ đấy, nhưng điều đó yêu cầu nhiều tiền và không thể xảy ra qua đêm được. Có thể phải mất vài năm hay thậm chí cả thập kỉ.” Khảo cứu này kết luận, “Việc chống lại thay đổi từ các nhà giáo dục công là lực mạnh nhất cản việc dạy khoa học và công nghệ ngày nay.”

Nghiên cứu về dạy khoa học và công nghệ trong đại học cũng thấy rằng khi học sinh vào đại học, nhiều người chọn lĩnh vực STEM (18.5%). Tuy nhiên, chỉ 6.8% hoàn thành học tập của họ trong STEM vì nhiều người đổi ý và chuyển sang các lĩnh vực khác. Tại sao có chênh lệch lớn thế giữa lựa chọn khởi đầu và kết quả cuối cùng? Nghiên cứu này thấy rằng nhiều sinh viên đã không có nền tảng tốt trong khoa học khi vào đại học. Nhiều người lạc quan, nhưng khi họ bị điểm thấp trong một số môn công nghệ, họ trở nên thất vọng và chuyển sang các lĩnh vực khác dễ hơn. Nghiên cứu này kết luận: “KHÔNG PHẢI là sinh viên không thích khoa học và công nghệ, hay không biết về cơ hội việc làm tốt. Vấn đề là thiếu sự chuẩn bị ở trung học và ở phương pháp dạy học truyền thống.”

Có bằng chứng rằng phương pháp đọc bài giảng truyền thống không phù hợp với với giáo dục khoa học và công ngệ. Đào tạo về khoa học và công nghệ yêu cầu sinh viên thực hành điều họ học và áp dụng chúng để giải quyết các vấn đề và phát triển kĩ năng. Sinh viên sẽ không học gì mấy nếu họ chỉ nghe bài giảng nhưng họ phải tham gia vào các hoạt động trên lớp. Khi sinh viên tham gia vào trong lớp học; họ học nhiều hơn. Thảo luận trên lớp là một trong những phương pháp thông dụng nhất cho việc đưa sinh viên vào tham gia học chủ động. Khía cạnh quan trọng khác là khi công nghệ thay đổi nhanh chóng, sinh viên cần phát triển kĩ năng học cả đời và trở thành người bao giờ cũng học những điều mới để bắt kịp. Do đó, họ phải đổi cách học, vì không thể nào ghi nhớ được mọi thứ. Sinh viên cần phát triển các kĩ năng học mới để bắt kịp với nhịp độ thay đổi. Họ cần phát triển khả năng xử lí nhiều thông tin mà họ thấy đang xảy ra mỗi ngày và thấy ra ý nghĩa của nó. Khi khối lượng thông tin liên tục tăng lên, sinh viên phải học cách xử lí chúng nhanh chóng và không bị tràn ngập bởi chúng, và đó là lí do tại sao việc đọc bài giảng và học ghi nhớ sẽ không có tác dụng.

Bên cạnh tri thức và kĩ năng trong công nghệ, sinh viên cũng phải hiểu cách các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp toàn cầu, làm việc. Cho dù họ làm việc trong một công ti nhỏ hay nước nhỏ, họ phải hiểu cách doanh nghiệp toàn cầu vận hành và cách công nghệ đang làm thay đổi bản chất công việc. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải đọc nhiều hơn, và liên tục học nhiều hơn để tận dụng ưu thế của những cơ hội mới trong đời họ.

 

—English version—

 

Future Opportunities

In the past few years, technology has advanced significantly, and soon robots and automation software will do most of the work people now do. According to a report from The World Economic Forum, about five million jobs will be lost by 2020 and that the number will keep growing as more companies will use robots instead of people.

Today Information Technology has changed many businesses, and the impact will continue in the future. According to the report, many traditional jobs will be eliminated, and that will put a major burden on developing countries. However, there will be many new jobs, different types of jobs will be created. There will be a significant change in the way companies do business as the nature of work is changing due to automation, and there is high demand for new skills that could help people thrive in this new global economy.

According to the report, technology skills will be in high demand in the next fifty years. As these jobs will grow by 22% between now and 2025, there will not be enough workers to fill them and the shortage will be severe. The report warned that demand will not be in some countries but globally because technology will dominate every country and every business.  That was the reason President Obama ordered all U.S. public schools from kindergarten to high-school to teach science and technology, especially computing technology and programming to make sure when U.S. children grow up, they will have the sufficient skills to meet market demand. He announced the goal of adding 100,000 new STEM teachers (Science, Technology, Engineering, and Math) in public schools over the next ten years. Germany and Scandinavia countries have taught STEM in their public schools in the past few years. This year, Japan, S. Korea, and Singapore also announced that they are changing their education curricula to focus more on Science and Technology.

Even when many countries are moving forward in their STEM education, some countries are still taking the attitude of “Wait and See.” According to a global study, the change toward Science and Technology will require a significant amount of efforts and re-training of teachers, which many educators do not like. A teacher explained: “I have been teaching public school for many years, and will retire soon, asking me to go back to school and learn technology is impossible.” Another high-level educator voiced his opinion: “It is easy to talk about changing curricula to science and technology, but it requires a lot of money and cannot happen overnight. It may take several years or even a decade.” The study concluded” “The resistance to change from public educators is the strongest force against the teaching of science and technology today.”

Research on the teaching of science and technology in college also found that when students go to college, many select STEM fields (18.5%). However, only 6.8% completed their study in STEM as many changed their mind and switched to other fields. Why there was such a large disparity between initial selection and final outcomes? The research found that many students did not have a good foundation in science when entering college. Many were optimistic, but when they got low grades in some technology courses, they became disappointed and switched to other easier fields. The research concluded: “ It is NOT that students do not like science and technology, or do not know about the good job opportunities. The problems are the lack of high school preparation and the current traditional method of teaching.”

There is evidence that traditional lecturing method is not suitable for Science and Technology Education. Science and technology training require students to practice what they learned and apply them to solve problems and develop skills. Students will not learn much if they just listen to a lecture but they must engage in class activities. When students are engaged in the classroom; they learn more. Classroom discussion is one of the most common methods for actively engaging students. Another important aspect is as technology changes fast, students need to develop lifelong learning skills and become people who are always learning new things to keep up. Therefore, they must change the way they learn, as it is impossible to memorize everything. Students need to develop new learning skills to keep up with the pace of change. They need to develop the ability to process a lot of information that they saw happening each day and make sense out of it. As the amount of information continue to increases, students must learn how to process them quickly and not overwhelmed by them, and that is why lecturing and memorizing will never work.

Besides the knowledge and skills in technology, students must also understand how businesses, especially global businesses, work.   Even if they are working in a small company or small country, they must understand how the global business operates and how technology is changing the nature of works. That means they will have to read more, research more, and continue to learn more to take advantage of the new opportunities in their lives.