Skip to content

Người lãnh đạo giáo dục

Chúng ta đang sống trong thời đại mà khoa học và công nghệ tác động tới mọi thứ và phát kiến là chìa khoá cho thịnh vượng kinh tế.  Cách tốt nhất để tận dụng ưu thế của phát kiến là có hệ thống giáo dục đúng và hiệu quả. Không may là phần lớn các hệ thống giáo dục thay đổi rất chậm, kết quả là một số nước sẽ bỏ lỡ các cơ hội cải tiến nền kinh tế của họ. Trong thế giới được toàn cầu hoá này, vai trò của người lãnh đạo giáo dục đang trở nên ngày càng quan trọng hơn vì viễn kiến và lãnh đạo của họ sẽ xác định liệu hệ thống giáo dục có tiến bộ lên hay không, do vậy tác động gián tiếp tới thịnh vượng của nền kinh tế đất nước.

Có nhu cầu khẩn thiết để phát triển những người lãnh đạo giáo dục này, đặc biệt ở mức đại học. Phát triển kiểu lãnh đạo này là thách thức chính vì những người lãnh đạo mới phải có viễn kiến rõ ràng về hệ thống giáo dục của họ sẽ là gì trong tương lai. Về truyền thống, những người lãnh đạo đại học được đào tạo trong quản lí giáo dục bao gồm việc thuê các thầy trong khoa, kiểm soát tài chính, và các hoạt động hàn lâm khác nhưng không được đào tạo về các vấn đề toàn cầu và tác động công nghệ. Phần lớn những người lãnh đạo đại học thường lựa chọn việc thay thế vị trí của họ từ các thầy cấp cao trong khoa để đảm bảo cho sự liên tục theo cùng chiều hướng thay vì một viễn kiến mới. Cách tiếp cận này chỉ có tác dụng trong môi trường ổn định khi thay đổi là tối thiểu, nhưng trong thời đại thay đổi nhanh chóng của công nghệ, nó không có khả năng thành công.

Ngày nay thế giới là “phẳng và được kết nối”, mọi nước đều đối diện với cạnh tranh dữ dội. Nếu không thay đổi nhanh, điều đó sẽ đặt đất nước vào bất lợi về kinh tế. Khi thất nghiệp đang dâng lên nhanh chóng, đặc biệt trong những người tốt nghiệp đại học còn trẻ, có nhu cầu khẩn thiết để cung cấp cho họ giáo dục đúng trong các lĩnh vực về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) để đáp ứng cho nhu cầu toàn cầu và cải thiện nền kinh tế. Giáo dục STEM thành công cung cấp cho sinh viên những kĩ năng mà có thể được dùng để xây dựng nền kinh tế mới dựa trên công nghệ. Giáo dục STEM đúng có thể phát triển những nhà tư tưởng phê phán và thế hệ tiếp các nhà doanh nghiệp và người phát kiến. Phát kiến đưa tới sản phẩm và qui trình mới làm tăng trưởng nền kinh tế. Theo vài khảo cứu của chính phủ, rõ ràng rằng phần lớn các việc làm của tương lai sẽ yêu cầu tri thức về khoa học và công nghệ và mọi việc làm tăng trưởng nhanh nhất cho năm mươi năm tới đều yêu cầu nhiều kĩ năng STEM. Điều mấu chốt cho người lãnh đạo giáo dục là làm cho giáo dục STEM thành ưu tiên hàng đầu.

Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu này, mọi hệ thống giáo dục đều cần kiểu lãnh đạo mới vì người lãnh đạo phải sẵn sàng để tạo ra khác biệt trong tương lai dài, không chỉ trong vài năm. Họ phải có ham muốn mạnh về thiết lập thay đổi để đáp ứng cho cả các nhu cầu toàn cầu và cục bộ. Người lãnh đạo mới phải có khả năng trao đổi với các thầy trong khoa về viễn kiến mới. Chẳng hạn, mọi sinh viên nên học về khoa học và công nghệ và tác động của chúng để cho họ có hể học cách là người giải quyết vấn đề và là người phát kiến. Giáo dục phải giúp cho họ phát triển những kĩ năng nào đó đi ra ngoài lớp học hàn lâm để áp dụng vào trong công nghiệp và kinh doanh.

Tất nhiên, thay đổi sẽ không xảy ra qua đêm vì mục đích là xây dựng ra nền giáo dục mới cho các thế hệ tương lai. Nhưng chúng ta cần bắt đầu từ bây giờ để phát triển thế hệ mới các sinh viên được đào tạo trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) để phát triển những nhà phát kiến tiếp và khuyến khích hàng triệu sinh viên theo đuổi các nghề nghiệp trong các lĩnh vực được cần tới này.

 

—English version—

 

The education leaders

We are living in a time where science and technology impact everything and innovations are the keys to economic prosperity.  The best way to take advantage of innovation is to have a proper and effective education system. Unfortunately, most education systems change very slow, resulting in some countries will miss the opportunities to improve their economy. In this globalized world, the role of the education leaders is becoming more important because their vision and leadership will determine whether the education system will make progress or not, thus indirectly impact the prosperity of the country’s economy.

There is an urgent need to develop these education leaders, especially in college and university level. Developing this type of leadership is a major challenge because the new leaders must have a clear vision of what their education system will be in the future. Traditionally, university leaders are trained in education management which involves hiring faculties, control finance, and other academic activities but not in global issues and technology impact. Most university leaders often select their replacement from the senior faculty to ensure it continues in the same direction rather than a new vision. This approach only works in a stable environment when change is minimum, but in the fast changing time of technology, it is not likely to be successful.

Today the world is “flat and connected”, every country is facing fierce competition. If not changing fast, it will put a country at a disadvantage economically. As unemployment is rising fast, especially among young college graduates, there is an urgent need to provide them with a proper education in their fields of Science, Technology, Engineering and Math (STEM) to meet the global needs and improve the economy. A successful STEM education provides students with the skills that can be used to build a new economy based on technology. A proper STEM education can develop critical thinkers and the next generation of entrepreneurs and innovators. Innovation leads to new products and processes that grow the economy. According to several government studies, it is clear that most jobs of the future will require knowledge of science and technology and all the fastest growing jobs for the next fifty years require significant STEM skills. It is critical for education leaders to make STEM education a top priority

In this globally competitive environment, every education system needs a new type of leadership as the leaders must be ready to make a difference in the long-term future, not just in a few years. They must have a strong desire for establishing changes to meet both global and local needs. The new leader must be able to communicate to faculties about the new vision. For example, every student should learn about science and technology and their impact so they can learn how to be problem solvers and innovators. Education must help them to develop certain skills that go beyond the academic classroom to apply in the industries and businesses.

Of course, changes will not happen overnight as the goal is to build a new education for the future generations. But we need to start now to develop a new generation of students trained in the Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) to develop the next innovators and encourage millions of students to pursue careers in these needed fields.