Skip to content

10 chương trình đại học về dữ liệu lớn có giá trị nhất

Thứ tư, 9/3/2016 | Pam Baker, Nguồn: Pixabay

Dường như chỉ mới hôm qua khi tôi nghe các giáo sư đại học nói rằng họ không thực sự chắc nhà khoa học dữ liệu cần những kĩ năng nào, vì vai trò này mới thế, không phải là điều để dạy họ. Đó là  ba năm trước đại loại như vậy. Kể từ đó, vai trò này đã được xác định tốt hơn nhiều, mặc dầu vẫn đang tiến hoá. Đủ thời gian đã trôi qua tới giờ thậm chí có cả thẻ điểm cho chương trình đại học về dữ liệu lớn. Và đây là 10 chương trình hàng đầu tốt nhất.

Các đại học, một hướng dẫn trực tuyến độc lập về giá trị có được trong các chương trình chưa tốt nghiệp và tốt nghiệp, đã làm thẻ điểm này dựa trên xếp hạng của U.S. News & World Report, Báo cáo lương đại học 2015-2016 của PayScale, và chi phí học như được liệt kê trên website của từng trường.

Họ xếp hạng các giá trị tốt nhất hàng đầu trong chương trình đại học về dữ liệu lớn cho năm 2016 là:

1.            Carnegie Mellon University in Pittsburgh, PA

2.            Stanford University in Stanford, California

3.            Santa Clara University in Santa Clara, California

4.            Bentley University – Waltham, MA

5.            Boston University – Boston, MA

Xếp theo mười trường hàng đầu là:

6.            Brandeis University – Waltham, MA

7.            Carnegie Mellon University – Pittsburgh, PA

8.            Case Western Reserve University – Cleveland, OH

9.            Drexel University – Philadelphia, PA

10.          George Mason University – Fairfax, VA

Như tôi đã chỉ ra trước, các ý kiến của các bạn trong đào tạo về dữ liệu lớn có nhiều và đa dạng chạy từ các môn học trực tuyến, một số là không mất tiền, tới các chương trình tăng tốc nội trú, và đào tạo chính thức trong các thể chế học tập cao hơn như các trường được nêu danh trong thẻ điểm này.

Nếu bạn quyết định đi học chính thức, có thể thẻ điểm này sẽ giúp bạn chọn lựa đại học. Tuy nhiên, nhu cầu về các nhà khoa học dữ liệu là cực đoan tới mức bạn có thể có được việc làm lớn không thành vấn đề bạn nhận đào tạo tại đâu.

 

Bài nói của giáo sư John Vũ về Big data có tại

https://www.youtube.com/watch?v=IEnpPFCiz3E

 

—English version—

 

The top 10 best value big data graduate programs

Wednesday, March 9, 2016 | By Pam Baker, Source: Pixabay

It seems like only yesterday when I was listening to university professors say that they weren’t really sure what skills a data scientist needed, since the role was so new, nor what to teach them. That was three years ago or so. Since then, the role has been much better defined, though still evolving. Enough time has lapsed that now there’s even a scorecard for big data graduate programs. And here are the top 10 best

Colleges, an independent online guide on the value to be had in undergraduate and graduate programs, made this scorecard based on the U.S. News & World Report ranking, PayScale’s 2015-2016 College Salary Report, and tuition cost as listed on each institution’s website.

They ranked the top five best values in big data graduate programs for 2016 as:

1.            Carnegie Mellon University in Pittsburgh, PA

2.            Stanford University in Stanford, California

3.            Santa Clara University in Santa Clara, California

4.            Bentley University – Waltham, MA

5.            Boston University – Boston, MA

Rounding out the top ten are:

6.            Brandeis University – Waltham, MA

7.            Carnegie Mellon University – Pittsburgh, PA

8.            Case Western Reserve University – Cleveland, OH

9.            Drexel University – Philadelphia, PA

10.          George Mason University – Fairfax, VA

As I’ve pointed out before, your options in big data training are plentiful and diverse ranging from online courses, some of which are free, to residency accelerator programs, and formal training in higher learning institutions like those featured in this scorecard.

If you decide to go for formal training, maybe this scorecard will help you in selecting a university. However, the need for data scientists today is so extreme that you’ll likely land a great job no matter where you got your training.

John Vu’s speech on the Big data is available at

https://www.youtube.com/watch?v=IEnpPFCiz3E