Skip to content

Lời khuyên cho cô giáo trẻ

Kristen học về giáo dục, nhưng cô ấy ghi danh vào lớp kĩ nghệ phần mềm của tôi. Tuần trước cô ấy tới văn phòng của tôi và hỏi: “Tháng sau em sẽ tốt nghiệp và có việc giảng dạy ở trường trung học. Em sẽ dạy máy tính và công nghệ cho lớp 10 và 11. Em muốn động viên học sinh của em học nhiều hơn về công nghệ, cũng như thầy đã động viên chúng em. Em muốn là giáo viên giỏi ở trường trung học. Thầy có lời khuyên nào cho em không?”

Tôi bảo cô ấy: “Thầy rất mừng là em đã chọn nghề dạy học. Đó là việc làm khó, đặc biệt ở trường phổ thông nơi học sinh vẫn còn trẻ và chưa chín chắn. Nhưng với nỗ lực và cống hiến của em, em có thể tạo ra khác biệt trong cuộc sống của học sinh. Để động viên học sinh phổ thông, em cần chỉ cho họ rằng em thích điều em dạy. Nhiệt tình của em và thái độ chăm nom của em sẽ ảnh hưởng tới việc học của học sinh. Học sinh trung học hay tò mò, và họ thích thăm dò nhiều thứ cho nên em nên chia sẻ với họ kinh nghiệm của em trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tại sao em muốn dạy nó. Chẳng hạn, em có thể giải thích cách máy tính thay đổi cuộc đời em. Em có thể kể những câu chuyện về cách em học máy tính, hay cách em vật lộn với các ngôn ngữ lập trình. Học sinh trẻ có thể nhận diện kiểu kinh nghiệm này.”

“Ngày nay phần lớn học sinh trung học đều đã dùng công nghệ, nhiều người có laptop hay điện thoại thông minh, cho nên em không cần dạy họ cái gì đó họ đã biết. Họ quen thuộc với phương tiện xã hội như Facebook, Twitter, hay Snapchat, nhưng họ là người tiêu thụ công nghệ, không phải là người sáng tạo công nghệ. Họ cần biết cách công nghệ tác động lên doanh nghiệp, cách chúng làm thay đổi doanh nghiệp, và cách chúng làm thay đổi thế giới. Chỉ khi biết những điều này, họ sẽ học về vấn đề trong doanh nghiệp và bắt đầu nghĩ về phát triển giải pháp phát kiến.”

“Công nghệ thay đổi nhanh chóng, em không cần đi theo chương trình đào tạo cứng nhắc mà phải linh hoạt. Học sinh cần thông tin mới nhất vì họ đọc chúng qua các website kĩ thuật, qua Facebook, hay từ bạn bè của họ. Em nên giới thiệu cho học sinh về tiến bộ của công nghệ trong công nghiệp và yêu cầu họ nghiên cứu về các vấn đề trong công nghiệp rồi tới lớp và thảo luận. Em nên để học sinh tham gia vào trong những điều mới nhất đang xảy ra trong thế giới công nghệ. Điều đó sẽ động viên họ học nhiều hơn vì đó là những điều mà học sinh thường nói chuyện với người khác. Em nên hội tụ vào việc áp dụng công nghệ để giải quyết vấn đề khi em tạo điều kiện cho cảm giác tò mò nảy sinh trong họ.”

“Ngày nay, học sinh có tính chủ động; họ không muốn nghe bài giảng dài mà muốn tham gia, chia sẻ ý kiến, tham gia vào thảo luận, và em nên tạo ra lớp học động nơi học sinh chia sẻ các ý tưởng mới giữa họ. Đôi khi em có thể tham gia vào thảo luận bằng việc hỏi sinh viên các câu hỏi mà ngay cả em cũng không biết câu trả lời và xem cách họ có thể đi tới câu trả lời. Em không phải là người có thẩm quyền và biết mọi thứ nhưng là ai đó giúp họ học vì em sẽ hội tụ vào việc tạo điều kiện thay vì đọc bài giảng. Học sinh bao giờ cũng kính trọng thầy giáo “chân thực” và cảm thấy gần gũi em. Ngày nay việc dạy không phải là nói chuyện một chiều mà là trao đổi ý tưởng nơi cả thầy và trò đều học cùng nhau. Là người thầy, em có thể viết ra vấn đề trên bảng và nói về quá trình giải quyết nó. Em có thể chỉ ra cho họ rằng có nhiều cách giải quyết vấn đề và thảo luận vài phương án. Bằng việc đi theo giải thích của em, học sinh bước vào biết quá trình giải quyết vấn đề của em.”

“Ngày nay học sinh không thích tuân theo sách giáo khoa; họ thích các trường hợp học tập thực. Em cần dùng các ví dụ thực trong công nghiệp như một phần việc dạy. Em cần đọc nhiều hơn và đi theo xu hướng công nghệ đang xảy ra và dùng các trường hợp này như một phần của thảo luận trên lớp. Học sinh bao giờ cũng muốn biết về những điều này vì họ có thể nói chuyện với bạn bè của họ về những điều nhiều người khác có thể không biết, và điều đó sẽ khuyến khích họ học nhiều hơn. Em có thể mang những chủ đề nào đó cho lớp và yêu cầu họ phân tích nó như một phần của thảo luận trên lớp. Chẳng hạn, em có thể hỏi “Tại sao Amazon không chỉ là nhà bán lẻ trực tuyến mà còn là nhà cung cấp dịch vụ tính toán mây? Tại sao Google không chỉ là công ti “động cơ tìm kiếm” mà còn là công ti công nghệ xe tự lái? Hay Tại sao Steve Jobs bị đuổi khỏi Apple khi ông ấy là người sáng lập? Tại sao Bill Gates và Marck Zuckerberg hiến phần lớn tài sản của họ cho từ thiện? Tại sao Apple thành công thế khi các công ti khác không thành công? Tại sao các công nghệ SMAC được coi là còn lớn hơn nhiều so với Internet? Sinh viên học về công nghệ cần hiểu việc áp dụng công nghệ và nó làm cái gì.”

“Là thầy giáo, mục đích của em là giáo dục học sinh và tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời của họ. Nhưng tri thức chỉ là một phần của điều đó. Khi em giáo dục tâm trí họ, em cũng phải giáo dục tinh thần họ để cho họ sẽ có nền tảng vững chắc để là con người toàn diện. Khi họ đi làm trong tương lai, họ sẽ đặt hành động của họ lên đạo đức, luân lí và là hữu dụng cho xã hội và thế giới.  Để phát triển nền kinh tế mạnh, mọi thứ phải bắt đầu với giáo dục đúng. Khi mà mọi thầy giáo đều đưa nỗ lực của mình vào đặt nền tảng tốt trong giáo dục, đất nước sẽ hùng mạnh và thịnh vượng. Việc bảo vệ đất nước tốt nhất là nền giáo dục mạnh mẽ, nếu chúng ta thất bại trong giáo dục, việc bảo vệ đất nước cũng sẽ thất bại. Là thầy giáo, em có tư cách duy nhất để không chỉ tạo hình tâm trí họ bằng tri thức mà còn tạo hình tính cách của họ, nhân cách của họ và tương lai của đất nước.”

 

—English version—

 

Advice to a young teacher

Kristen studies education, but she enrolls in my software engineering class. Last week she came to my office and asked: “Next month, I will graduate and have a teaching job in a high school. I will teach computer and technology to the 10th, and11th grade. I want to motivate my students to learn more about technology, just like you have motivated us. I want to be a good teacher in high school. Do you have any advice for me?.”

I told her: “I am very glad that you have chosen a teaching career. It is a difficult job, especially in a high school where students are still young and immature. But with your efforts and dedication, you can make a difference in students’ lives. To motivate high school students, you need to show them that you like what you teach. Your enthusiasm and your caring attitude will influence the students’ learning. High school students are curious, and they like to explore many things so you should share with them your experiences in the field of information technology and why do you want to teach it. For example, you can explain how computer changes your life. You can tell them stories about how you learn computer, or how you struggle with programming languages. Young students can identify with this type of experience.”

“ Today most high school students already use technology, many have a laptop or a smartphone, so you do not need to teach them something they already know. They are familiar with social media such as Facebook, Twitter, or Snapchat, but they are consumers of technology, not creators of technology. They need to know how technology impacts the business, how they change the business, and how they change the world. Only knowing these things, they will learn about problems in the business and begin to think about developing innovation solutions.”

“Technology changes fast, you do not want to follow a rigid curriculum but be flexible. Students need the latest information because they read them via technical websites, via Facebook, or from their friends. You should introduce students to the advancement of technology in the industry and ask them to research about the problems in the industry then come to class and discuss. You want students to engage in the latest things that are happening in the technology world. That will motivate them to learn more because those are things that students often talk to others. You should focus on the application of technology to solve problems as you facilitate a sense of curiosity among them.”

“Today, students are active; they do not want to listen to a long lecture but want to participate, to share opinions, to engage in discussion, and you should create a dynamic classroom where students share new ideas among themselves. Sometimes you may pparticipate in the discussion by asking students questions that even you do not know the answer and see how they can come up with the answers. You do not have to be an authority and know everything but be someone who helps them to learn as you will focus on facilitating instead of lecturing. Students always respect “honest” teachers and feel close to you. Today teaching is not one-way communication but an exchange of ideas where both teachers and students are learning together. As a teacher, you can write a problem on the blackboard and talk about the process of solving it. You may want to show them that there is more than one way to solve the problem and discuss several alternatives. By following your explanation, students get to know your problem-solving process.”

“Today students do not like to follow the textbook; they like real case studies. You need to use real examples in the industry as part of your teaching. You need to read more and follow technology trends that are happening and use these cases as part of the class discussion. Students always want to know about these things because they can talk with their friends about things that others many not know, and that will motivate them to learn more. You may bring certain topics to class and ask them to analyze it as part of class discussion. For example, you may ask “Why Amazon is not only an online retailer but also a cloud computing service provider? Why is Google not only a “search engine” but also self-driving car technology company? Or Why Steve Jobs got fired from Apple when he was the founder? Why Bill Gates and Marck Zuckerberg donated most of their fortunes to charity? Why Apple is so successful when others are not? Why are SMAC technologies considered much bigger than the Internet? Students who study technology need to understand the application of technology and what it does.”

“As the teacher, your goal is to educate students and make a difference in their lives. But knowledge is only part of it. As you educate their mind, you must also educate their spirit so they will have a strong foundation for being a total person. When they go to work in the future, they will base their actions on moral, ethics and be useful to the society and the world.  To develop a strong economy, everything must start with a proper education. As long as all teachers put their efforts to lay down a good foundation in education, the country will be strong and prosperous. The best defense for a country is a strong education, if we fail in education the country defense will fail as well. As a teacher, you are uniquely qualified to not just shaping their minds with knowledge but also their character, their personality  and the future of a country.”