Skip to content

Nhu cầu về công nhân SMAC

Tháng trước tôi tới một liên hợp tập đoàn đại học/công nghiệp để thảo luận về nhu cầu công nghiệp và chiều hướng đào tạo đại học. Ross Burkhart, một đại diện công nghiệp, cho bài nói về nhu cầu công nghiệp. Anh ấy nói:

“Nền công nghiệp của chúng tôi đang thay đổi nhanh chóng, mọi công ti, bất kể kinh doanh của họ, đều đang trở thành công ti công nghệ. Do đó, công nghiệp sẽ cần thuê người tốt nghiệp kĩ thuật trong năm năm tới. Chúng tôi đang lập kế hoạch thuê 30,000 tới 50,000 người tốt nghiệp công nghệ mỗi năm. Nhưng những kĩ năng quan trọng nhất mà chúng tôi cần là người tốt nghiệp kĩ thuật có khả năng trao đổi theo ngôn ngữ doanh nghiệp. Ngày nay, phần lớn sinh viên công nghệ đều giỏi trong kĩ thuật nhưng không giỏi trong trao đổi. Phần lớn sinh viên kinh doanh giỏi trong trao đổi nhưng không có kĩ năng kĩ thuật. Có cả hai kĩ năng này là hiếm, nhưng đó là điều chúng tôi cần. Tôi đang đòi hỏi các ông và trường các ông cung cấp đào tạo trong các kĩ năng này.”

“Ngày nay SMAC (Social Media, Mobility, Analytics, and Cloud computing – Phương tiện xã hội, Di động, Phân tích và Tính toán mây) là những kĩ năng quan trọng nhất, nhưng chỉ vài trường đang dạy chúng. Tôi muốn đòi hỏi các ông và trường các ông hội tụ nhiều hơn vào những công nghệ này vì chúng là những kĩ năng của tương lai. Chúng tôi tin rằng phần lớn những phát kiến trong mười năm tới sẽ tới từ các công nghệ SMAC. Khi nhiều công ti đang chuyển sang tính toán mây, chúng tôi cần người tốt nghiệp không chỉ biết công nghệ mây mà còn có thể giải thích chúng cho người doanh nghiệp để cho họ có thể dùng nó để thu được ưu thế cạnh tranh. Ngày nay phần lớn các công ti đang thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, họ cần người tốt nghiệp không chỉ biết phân tích chúng mà còn có thể giải thích các ích lợi của dữ liệu lớn cho người doanh nghiệp để cho họ có thể dùng thông tin trinh sát làm quyết định trong thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi biết rằng sinh viên kĩ thuật bận rộn với công việc kĩ thuật và không có thời gian để phát triển kĩ năng mềm. Nhưng chúng tôi tin vào sự cân bằng của của doanh nghiệp và kĩ thuật là đáng mong muốn.”

“Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các đại học để chắc rằng họ tạo ra những kĩ năng mới chúng tôi cần. Chúng tôi sẵn lòng thuê các sinh viên trong chương trình thực tập mùa hè và đánh giá họ đối với các vị trí toàn thời sau khi họ tốt nghiệp. Một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi là thiếu hụt công nhân có kĩ năng. Vì các đại học không thể tạo ra đủ người tốt nghiệp có kĩ năng, chúng tôi phải thuê công nhân từ bên ngoài Mĩ. Hiện thời chúng tôi đang thuê ở Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Phillipinnes, nhưng chúng tôi sẽ xem xét các nước khác vì nhu cầu của chúng tôi đang tăng lên. Có nhiều người lập trình và kiểm thử nước ngoài sẵn có, nhưng phần lớn lại thiếu kĩ năng trong trao đổi doanh nghiệp. Khi nhu cầu của chúng tôi đang dịch chuyển sang các công nghệ SMAC, không có nhiều công nhân nước ngoài trong khu vực kĩ năng này từ bất kì đâu trên thế giới. Đó là vấn đề chính cho ngành công nghiệp của chúng tôi vì nó ngăn cản tăng trưởng kinh doanh của chúng tôi. Vì mọi công ti sẽ cần kĩ năng SMAC, cạnh tranh về công nhân sẽ là cao.”

 

—English version—

 

The need for SMAC workers

Last month I went to a university/industry consortium to discuss the industry needs and university training direction. Ross Burkhart, a software industry representative, gave a talk about the industry needs. He said:

“Our industry is changing fast, every company, regardless of their business, is becoming a technology company. Therefore, the industry will need to hire more technical graduates in the next five years. We are planning to hire 30,000 to 50,000 technology graduates per year. But the most important skills that we need is technical graduates with the ability to communicate in the business language. Today, most technology students are good in technical but not in communication. Most business students are good in communication but do not have technical skills. Having both skills are rare, but that what we need. I am asking  you and your schools to provide training in these skills.”

“Today SMAC (Social Media, Mobility, Analytics, and Cloud computing) is the most important skills, but only a few schools are teaching them. I would like to ask you and your schools to focus more on these technologies because they are the skills of the future. We believe that most innovations in the next ten years will come from SMAC technologies. As more companies are moving to Cloud Computing, we need graduates who not only know the cloud technology but also can explain them to business people so they can use it to gain competitive advantage. Today most companies are collecting data from multiple sources, they need graduates not only know how to analyze them but also can explain the benefits of big data to business people so they can use intelligence information to make decisions in the fast-changing market. We know that technical students are busy with technical works and do not have time to develop soft-skills. But we believe a balance of both business and technical is desirable.”

“We will work closely with universities to make sure that they are producing the skills we need. We are willing to hire students in the summer internship program and evaluate them for full-time positions after they graduated. One of our biggest challenges is the shortage of skilled workers. Since universities cannot produce enough skilled graduates, we have to hire workers from outside the U.S. Currently we are hiring in India, China, Malaysia, the Phillipinnes, but we will consider other countries as our needs are increasing. There are plenty of foreign programmers and testers available, but most lack the skills in business communication. As our demand is shifting to SMAC technologies, there are not many foreign workers in these skills area from anywhere in the world. It is a major issue to our industry as it prevents our business growth. Since every company will need SMAC skills, competition for workers will be high.”