Skip to content

Sóng thần Số thức

Sóng thần là con sóng đại dương khổng lồ mà có thể quét đi mọi thứ trên đường của nó. Nhưng có cơn sóng thần khác có tên là “Sóng thần Số thức” khối lượng khổng lổ về công nghệ có thể quét sạch nhiều công ti, doanh nghiệp và thậm chí các nền kinh tế.

Ngày nay, các mạng xã hội và công nghệ di động đã tạo ra “Sóng thần Số thức” nơi các hệ thống số thức đang thay thế cho các hệ thống doanh nghiệp truyền thống. Từ đó những thay đổi đang xảy ra nhanh chóng thế, nạn nhân thường là những công ti không thể thay đổi được đủ nhanh. Các nhà phân tích công nghiệp đã dự báo rằng trong vòng mười năm tới, quãng 50 phần trăm việc làm sẽ được tự động hoá bởi các công nghệ thông minh. Chẳng hạn, các robots không còn là đồ chơi, mà trở thành mối đe doạ cho nhiều công nhân. Câu hỏi là: “Robots có thể thông minh và tốt hơn người không?” Câu trả lời là: “Dứt khoát, với trí tuệ nhân tạo; robots đang thông minh hơn và tốt hơn, nhưng chúng chỉ có thể làm được điều con người lập trình cho chúng làm.” Trong quá khứ, những người quản lí đã là những người tốt nghiệp từ các trường kinh doanh nhưng với sự kiểm soát của công nghệ thông minh, người quản lí tương lai sẽ là người tốt nghiệp từ các trường kĩ thuật, họ là những nhà phát kiến, nhà khoa học, và kĩ sư.

Trong mười năm qua, trên một nửa các công ti được thiết lập vững chắc đã phải đóng cửa vì họ không thể cạnh tranh được trong thời đại số thức này. Nhưng đồng thời, có hàng nghìn công ti mới đã được tạo ra và phát đạt trong thời đại số thức này. Chẳng hạn, ba mươi năm trước, không ai đã bao giờ nghe nói tới Google, nhưng ngày nay, nó là công ti có giá trị cao nhất trên thế giới. Ba mươi năm trước, Apple đã là một công ti nhỏ được tạo ra trong ga ra, nhưng ngày nay nó là công ti sinh lời nhiều nhất trên thế giới. Tăng trưởng của công nghệ đã làm thay đổi hoàn toàn cách công ti làm kinh doanh. Không áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp của mình, các công ti không thể cạnh tranh được.

Theo một báo cáo công nghiệp mới, mọi công ti đều cần nhìn vào các công nghệ SMAC (Social Media, Mobility, Analytics, and Cloud computing – Phương tiện xã hội, Di động, Phân tích, và Tính toán mây) như các công cụ mới để làm kinh doanh. Các công ti tăng trưởng nhanh như Google, Apple, Facebook, và Amazon tất cả đều được xây dựng trên những công nghệ này vào lúc thành lập của họ, và đó là lí do tại sao họ có thể tăng trưởng nhanh chóng và phát đạt. Trong những công ti này, phần lớn người quản lí đều trẻ và biết cách tận dụng ưu thế của công nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Những người quản lí già hơn từ các công ti truyền thống thường không có tri thức này; họ không thể cạnh tranh được, cho nên họ thất bại. Ngày nay những công ti mới đang tạo ra giá trị nhanh chóng hơn bất kì điểm nào trong lịch sử con người. Họ năng nổ bành trướng với tỉ lệ nhanh hơn, và đẩy các công ti truyền thống ra, những công ti đã không bắt kịp với nhịp thay đổi nhanh này, đặc biệt các công ti vẫn vận hành tương ứng với mô hình dây chuyền lắp ráp của thế kỉ 20 dùng công nhân không có kĩ năng, và không hiệu quả.

Chẳng hạn, phân tích dữ liệu lớn của Amazon đánh giá hành vi trực tuyến của từng người dùng để cung cấp các sản phẩm xác định cho họ và làm tăng số bán. Đó là ưu thế lớn đối với các công ti truyền thống không biết khách hàng của họ muốn gì. “Tư duy cũ” về khuyến mại bán hàng bằng giá thấp đã lỗi thời trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này. Bằng việc thúc bẩy năng lực phân tích dữ liệu lớn, Amazon đã tăng số bán từ mười tới năm mươi lần bằng việc cung cấp điều khách hàng muốn và chiếm khách hàng từ  các công ti truyền thống như Sears, J.C Penney, K-Mart và Barnes and Nobles.

Một nhà phân tích Phố Wall đã viết: “Trong năm năm tới, phần lớn các công ti truyền thống sẽ phải để cho các công ti trẻ hơn và năng nổ hơn chi phối thị trường của họ. Doanh nghiệp số thức sẽ đóng cửa doanh nghiệp truyền thống. Bất kì công ti nào không chấp nhận mô hình số thức của SMAC sẽ dừng tồn tại.” Ông ấy khuyên các nhà đầu tư thanh lí cổ phần của họ khỏi các công ti truyền thống và mua cổ phần từ các công ti công nghệ tăng trưởng nhanh. Ông ấy viết: “Nếu bạn mua cổ phần trị giá $1000 của Google lúc giá khởi đầu là $85 một cổ phiếu, ngày nay bạn sẽ có $15,426.36, tức là tăng 1,415%.”

Các công ti truyền thống không thể thay đổi được nhanh bởi vì vốn của họ bị buộc chặt vào việc duy trì cửa hàng, cơ xưởng, và hỗ trợ hệ thống quản lí “tư duy cũ.” Một nhà phân tích doanh nghiệp đã viết: “Để sống sót, họ phải thay đổi nhanh chóng cách họ làm kinh doanh bằng việc giảm chi tiêu của họ vào tài sản vật lí và lên trực tuyến.  Họ phải thay thế người quản lí “tư duy cũ” bằng người quản lí trẻ hơn, người có tri thức về công nghệ thông tin để cho công ti có thể là một phần của “Nền kinh tế số thức.”

Ngày nay thế giới doanh nghiệp cần người quản lí có thể thúc bẩy các công nghệ để tạo ra ưu thế cạnh tranh. Có nhu cầu rất cao về những người tốt nghiệp đại học có tri thức về hệ thống thông tin, biết cách các qui trình được tự động hoá, tích hợp các công nghệ mới từ nhiều thiết bị qua nhiều nền.  Có nhu cầu về người tốt nghiệp có thể hợp nhất mọi dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu tập trung duy nhất cho trinh sát doanh nghiệp và làm thông tin hữu dụng thành thấy được cho việc quyết định của cấp quản lí. Có nhu cầu về người tốt nghiệp có thể dùng công nghệ Mây để cho phép các công ti tăng tính hiệu quả của họ và tránh đầu tư vào thiết bị không cần thiết.

Nhu cầu về thay đổi là hiển nhiên. Mọi công ti đều cầu chấp nhận công nghệ để vẫn còn tính cạnh tranh, và không chỉ áp dụng chúng vào những chức năng hay qui trình doanh nghiệp nào đó, mà trong toàn bộ công ti để đáp ứng với công nghệ tiến hoá liên tục. Cơn “Sóng thần Số thức” đang kéo tới nhanh, các công ti cần công nhân công nghệ có kĩ năng để giải quyết với thay đổi này. Bất kể bạn ở đâu, nếu bạn học công nghệ hay quản lí công nghệ, bạn đang làm quyết định đúng vì đến lúc bạn tốt nghiệp, sẽ có nhiều việc làm hơn với lương cao hơn chờ đợi bạn.

 

—English version—

 

The Digital Tsunami

Tsunami is a giant ocean wave that can wipe out anything in its path. But there is another tsunami called “The Digital Tsunami” huge amounts of technology that can wipe out many companies, businesses, and even economies.

Today, the social networks and mobile technologies have created a “Digital Tsunami” where digital systems are replacing traditional business systems. Since changes are happening so quickly, victims are often companies that cannot change fast enough. Industry analysts have predicted that within the next ten years, about 50 percent of the jobs will be automated by smart technology. For example, robots are no longer toys, but becoming a threat to many workers. The question is: “Can robots be smarter and better than people? The answer is: “Definitely, with artificial intelligence; robots are getting smarter and better, but they can only do what people program them to do.” In the past, managers were people who graduated from business schools but with the control of smart technologies, future managers will be people who graduated from technology schools, they are the innovators, the scientists, and the engineers.

In the past ten years, over half of well-established companies had to close because they could no longer compete in this digital age. But at the same time, there were thousand of new companies were created and prosper in this digital age. For example, thirty years ago, no one even heard of Google, but today, it is the highest value company in the world. Thirty years ago, Apple was a small company created in a garage, but today it is the most profitable company in the world. The growth of technology has completely changed the way companies do business. Without applying technology to their business, companies cannot compete.

According to a new industry report, every company needs to look into SMAC technologies (Social Media, Mobility, Analytics, and Cloud computing) as the new tools to do business. Fast-growing companies such as Google, Apple, Facebook, and Amazon are all built on these technologies at their foundation, and that is why they can grow quickly and prosper. In these companies, most managers are young and know how to take advantage of technologies to meet the market demand. Older managers from traditional companies usually do not have this knowledge; they cannot compete, so they failed. Today new companies are creating value faster than at any point in human history. They are aggressively expanding at a faster rate, and push out traditional companies that have not kept up with this rapid pace of change, especially companies that still operate according to the 20th-century assembly line models of unskilled labors, and efficiency.

For example, Amazon’s big data analysis evaluate each user’s online behavior to offer specific products to them and increase sales. It is a significant advantage over traditional companies who do not know what their customers want. The “old thinking” of promoting sales with low prices is obsolete in this fast changing world. By leveraging big data analytical capabilities, Amazon has increased sales ten to fifty times by offer what customers want and take away customers from traditional companies like Sears, J.C Penney, K-Mart and Barnes and Nobles.

A Wall Street analyst wrote: “In the next five years, most traditional companies will have to surrender their market dominance to younger and aggressive companies. Digital business will shut down traditional businesses. Any companies that fail to adopt the digital model of SMAC will cease to exist.” He advised investors to liquidate their stocks from traditional companies and buy stocks from fast growing technologies companies. He wrote: “If you buy $1000 worth of Google stocks at the initial offering at $85 per share, today you would have $15,426.36, which is 1,415% increase.”

Traditional companies cannot change fast because their capitals are tied up in maintaining stores, factories, and support “old thinking” management systems. A business analyst wrote: “To survive, they must quickly change the way they do business by reducing their expenditure on physical assets and go online.  They must replace their “old thinking” managers with younger managers who are knowledgeable about information technology so the companies can be part of the new “Digital Economy”.

Today the business world needs managers who could leverage technologies to create a competitive advantage. There is a very high demand for college graduates who are knowledgeable about information systems, know how to automated processes, integrating new technologies from many devices across multiple platforms.  There is a need for graduates who can consolidate all data into a single, centralized database for business intelligence and making useful information visible for managements’ decision. There is a need for graduates who can use Cloud technology to allows companies to increase their efficiency and avoiding investments in unnecessary equipment.

The need for change is obvious. Every company needs to adopt technologies to remain competitive, and not just to apply them to certain functions or business processes, but through the entire company in response to continuously evolving technology. The “Digital Tsunami” is coming fast, companies need skilled technology workers to deal with this change. Regardless where you are, if you study technology or technology management, you are making a right decision because, by the time you graduate, there will be more jobs with higher salary waiting for you.