Skip to content

Dạy Quản lí hệ thống thông tin

Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi vẫn dạy Quản trị kinh doanh nhưng được phân công dạy Quản lí hệ thống thông tin (ISM) năm nay. Vì đây là lần đầu tiên, tôi bồn chồn. Tôi muốn thành công trong việc giúp cho sinh viên trong môn này. Thầy có lời khuyên nào không?”

 

Đáp: Sinh viên bao giờ cũng chú ý vào ngày đầu tiên của lớp để xác định loại giáo sư nào họ học. Điều quan trọng phải chắc họ biết rằng bạn chăm nom tới họ. Thay vì nói về tài liệu môn học và mong đợi của bạn, bạn có thể cho họ thông tin về nghề nghiệp của họ và điều họ cần để thành công trong giáo dục của họ.

Điều quan trọng là cho sinh viên cái nhìn rộng về tác động của Hệ thống thông tin lên xã hội để động viên mối quan tâm của họ. Bạn nên giải thích tại sao hệ thống thông tin đang có tác động lên mọi thứ, từ tự động hoá chế tạo cho tới nông nghiệp và thậm chí các cửa hàng bán lẻ nhỏ v.v. Ngày đầu tiên là lúc tốt nhất để cho sinh viên biết điều họ sẽ có khả năng làm bằng việc học môn này. Trong số các lĩnh vực học tập ngày nay, Quản lí hệ thống thông tin có lẽ là môn năng động nhất trong tất cả các khu vực doanh nghiệp. ISM là tổ hợp của cả công nghệ và doanh nghiệp, nhưng hội tụ chính là làm sao áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp để làm tăng tính hiệu quả của nó và lợi nhuận.

Ngày đầu tiên cũng là cơ hội để tìm hiểu về sinh viên của bạn. Tại sao họ học môn này và mong đợi của họ là gì? Biết mục tiêu học tập của họ có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt với họ và động viên họ học nhiều hơn. Tất nhiên, sinh viên có thể có vẻ thụ động và không quan tâm, nhưng đừng để điều đó làm bạn chán nản. Họ không biết mấy về môn học và phần lớn mối quan tâm của họ là loại việc làm nào họ sẽ có được bằng việc biết môn học này.

Là thầy giáo, bạn nên hướng dẫn họ qua quá trình “tự khám phá” để cho họ có thể xây dựng nghề nghiệp khớp với mối quan tâm của họ. Bạn có thể nói về bản kế hoạch nghề nghiệp nơi họ phải lựa chọn một số môn học trong chương trình để phát triển các kĩ năng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường việc làm. Bạn có thể nói về các con đường khác nhau cho Kĩ nghệ phần mềm, Khoa học máy tính và Quản lí hệ thống thông tin và các việc làm họ có thể làm như người phát triển phần mềm, người phát triển web, người quản lí dự án, người quản trị dữ liệu, người phân tích dữ liệu lớn và người quản lí hệ thống thông tin v.v. Bạn có thể nói về phát triển “kĩ năng mềm,” tìm việc làm và chuẩn bị cho phỏng vấn.

Qua tổ hợp của bài giảng và tương tác với sinh viên, bạn có thể giúp họ thăm dò nghề nghiệp và chuẩn bị liên quan tới mục đích giáo dục của sinh viên và kết nối việc học hàn lâm của họ với quá trình có nghĩa hướng tới mục đích nghề nghiệp của họ từ chính ngày đầu.

Nếu vào ngày đầu tiên của môn học, bạn có thể phát triển một ấn tượng lâu dài cho sinh viên thì bạn sẽ làm cho họ năng nổ học nhiều hơn, và lớp học sẽ là niềm vui giảng dạy.

 

—English version—

 

Teaching Information Systems Management

A teacher wrote to me: “I used to teach Business Administration but assigned to teach Information System Management (ISM) this year. Since this is the first time, I am nervous. I want to be successful in helping students in this course. Do you have any advice?”

 

Answer: Students are always paying attention on the first day of class to determine what kind of professor they are having. It is important to make sure they know that you care for them. Instead of talking about the course materials and your expectation, you could give them information about their career and what they need to succeed in their education.

It is important to give students a broad view of the impact of Information Systems to society to motivate their interests. You should explain why information systems are impacting everything, from manufacturing automation to agriculture and even small retails shops, etc. The first day is the best time to let students know what they will be able to do by taking this course. Among the fields of study today, Information Systems Management is probably the most dynamic subject in all of the business area. ISM is a combination of both technology and business, but the main focus is how to apply technology to the business to increase its efficiency and profits.

The first day is also a chance to find out about your students. Why are they taking this course and what are their expectations? Knowing their learning objective can help you to build good relationships with them and motivate them to learn more. Of course, students may look passive and not interested, but do not let it disappoints you. They do not know much about the subject and most of their concern is what kind of job they will get by knowing the subject.

As a teacher, you should guide them through a “self-discovery” process so they can build a career that fit their interests. You could talk about a career plan where they have to select some courses in the program to develop the skills that meet the job market’s demand. You could talk about different paths for Software Engineering, Computer Science, and Information Systems Management and jobs they could do. i.e. software developers, web developers, project managers, data administrators, big data analysts and information systems manager, etc. You may want to talk about the development of “soft skills,” job search and interview preparation.

Through a combination of lectures and interactive with students, you can help them through a career exploration and preparation relevant to the students’ education goals and connected their academics learning to meaningful progress toward their career goals from the very first day.

If, on the first day of the course, you can develop a lasting impression on students then you will make them eager to learn more, and the classroom will be a joy to teach.