Skip to content

Xu hướng toàn cầu hoá mới

Về mặt lịch sử, Mĩ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc tất cả đều đã cải tiến nền kinh tế của họ dựa trên chế tạo vào công nghệ và tiếp tục thịnh vượng.

Đi theo xu hướng đó, các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Nam Mĩ tất cả đều có kế hoạch cải tiến nền kinh tế của họ dựa trên chế tạo, nhưng nhiều nước đã thất bại mặc dầu họ có nhiều công nhân lao động thấp. Lí do là vì ngày nay, mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ chi phối mọi thứ. Việc tự động hoá cơ xưởng đang làm giảm nhu cầu về công nhân không kĩ năng. Ngay cả Trung Quốc, nước đã đầu tư vào số lớn các cơ xưởng và số lớn công nhân lao động chi phí thấp cũng gặp khó khăn vì xu hướng tự động hoá này.

Trong ba mươi năm qua, dễ dàng khoán ngoài công việc hơn cho khắp thế giới vì ưu thế chi phí thấp. “Mô hình cơ xưởng lao động chi phí thấp” đã cung cấp cách nhanh nhất để cải tiến nền kinh tế nhưng ngày nay nó không còn có tác dụng do ít có nhu cầu về công nhân không kĩ năng. Theo một báo cáo mới của chính phủ Mĩ, đến năm 2025, robotics sẽ chi phối phần lớn các cơ xưởng và công việc chế tạo và làm giảm công việc lao động đi ít nhất 45%. Ngày nay số bán các robot công nghiệp đã tăng tới 35% tới kỉ lục gần 250,000 đơn vị và được mong đợi giữ đà leo lên này, tới 500,000 đơn vị được chuyển hàng đến năm 2020. Tính cạnh tranh chế tạo và các công nghệ tiên tiến đã làm thay đổi mọi thứ vì máy móc đã chiếm hầu hết công việc được con người làm, tạo ra tình huống chế tạo cạnh tranh cao độ.

Theo báo cáo này, đến năm 2020, Mĩ sẽ vượt qua rung Quốc để là quốc gia có tính cạnh tranh nhất trên thế giới, do đầu tư của nước này vào công nghệ tự động hoá chế tạo, và phát kiến. Nước thứ hai có thể là Đức vì nó đang thúc đẩy nhanh chóng trong sản xuất công nghiệp và phát triển tự động hoá. Mặc dầu ngày nay Trung Quốc vẫn là trung tâm của chế tạo, nó đang vật lộn với dân số lớn của mình vì tự động hoá chế tạo có thể đẩy hàng trăm triệu người ra khỏi công việc.

Theo tờ Wall Street Journal (24/11/2015) ba mươi năm trước đây, Levi Strauss & Co. bắt đầu khoán ngoài chế tạo quần jin xanh của nó cho Trung Quốc, xu hướng này cũng đã thúc đẩy hàng trăm công ti quần áo khác chuyển công việc của họ sang Trung Quốc để tận dụng ưu thế về công nhân chi phí thấp ở đó. Bây giờ xu hướng đó đang thay đổi. Ngày nay chi phí lao động cao hơn ở Trung Quốc và chi phí thấp hơn của tự động hoá cơ xưởng bằng robots làm cho công việc đổi ngược lại xu hướng này. Ngày nay Levi và nhiều công ti phương Tây bắt đầu đóng các cơ xưởng của họ ở Trung Quốc và chuyển trở về Mĩ.

Những thay đổi này đánh dấu một xu hướng mới trong lịch sử của toàn cầu hoá, nơi tự động hoá là mọi thứ và hoàn toàn đẩy các nước với lao động chi phí thấp vào hỗn độn. Một nhà kinh tế giải thích: “Ngày nay lao động đang trở nên đắt hơn, và công nghệ như robots đang rẻ đi, bằng việc đầu tư vào công nghệ, công ti có thể tăng lợi nhuận ba lần hơn các năm trước.”

Thấy việc đóng các cơ xưởng đang xảy ra, nhiều người lãnh đạo các công ti Trung Quốc lập tức đầu tư vào tự động hoá cơ xưởng nhưng chính phủ thì lại ngần ngại chấp nhận xu hướng này vì sợ rằng đất nước có thể rơi vào trong vấn đề thất nghiệp lớn. Một nhà kinh tế cấp cao giải thích: “Chúng tôi đang đối diện với thay đổi chính trong cách chúng tôi sống và làm việc do tốc độ của phát kiến công nghệ. Tiến bộ của robots và trí tuệ nhân tạo có tác động lên mọi khu vực công nghiệp.”

Theo nhiều báo cáo, robots có thể tăng năng suất lên 35% và giảm chi phí lao động đi 45% đó là tin tức lớn cho nhiều người chủ doanh nghiệp. Phần lớn việc làm chế tạo, cũng như việc làm lao động, sẽ bị thay thế bằng robots. Người ta dự đoán rằng đến 2025, Robotics sẽ là thị trường $150 tỉ đô la, với robots thực hiện 45% nhiệm vụ chế tạo khi so sánh với 10% ngày nay. Các nhà kinh tế dự đoán: “Robots và Trí tuệ nhân tạo đang trở thành phần tích hợp của cuộc sống thường ngày của chúng ta.” Mọi người sẽ du hành trên xe tự lái, nhận gói hàng bằng chuyển hàng qua máy bay trực thăng và phần lớn việc làm sẽ yêu cầu giáo dục đại học trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM).

Ngày nay nhiều người đang nêu ra câu hỏi khi nào robots đạt tới điểm mà máy thông minh hơn người. Nhiều người lãnh đạo các nước đang lo âu về tác động của robots lên xã hội. Nếu robots làm mọi việc của người lao động, điều đó sẽ tạo ra chấn động xã hội và sụp đổ. Một nhà khoa học nói: “Bất kì ai kiểm soát những robots này sẽ trở thành người lãnh đạo thế giới. Nước với phát kiến công nghệ mạnh sẽ là quốc gia mạnh nhất trên trái đất.”

 

—English version—

 

New globalization Trends

Historically, The U.S., Europe, Japan, and S. Korea all improved their economy based on manufacturing. As their economy prospered, they shifted into technology and continued to prosper.

Following that trend, developing countries in Asia, Africa, and South America all have plans to improve their economy based on manufacturing, but many failed although they have plenty of low labor workers. The reason is today, things have changed as technology dominates everything. Factory automation is reducing the need for unskilled workers. Even China, whose has invested an in a massive number of factories and a large number of low-cost labor workers is having difficulty because of the automation trends.

In the past thirty years, it is easier to outsource works to all over the world for low-cost advantage. “The factory model of low-cost labor” has offered the fastest way to improve the economy but today it is no longer working due to less demand for unskilled labor. According to a new U.S. government report, by 2025, robotics will dominate most factory and manufactures works and reduce labor works by at least 45%. Today sales of industrial robots have increased by 35% to a record of nearly 250,000 units and are expected to keep climbing, to 500,000 units shipped by 2020. Manufacturing competitiveness and advanced technologies have changed everything as machines have taken most work done by human, creating a highly competitive global manufacturing situation.

According to the report, by 2020, the U.S. will surpass China to be the most competitive nation in the world, due the country’s investment in manufacturing automation technology, and innovation. The second country could be Germany as it is pushing quickly in industrial production and automation development. Although today China is still the center of manufacturing, it is struggling with its large population since manufacturing automation can put hundred million people out of work.

According to the Wall Street Journal (Nov 24, 2015) Thirty years ago, Levi Strauss & Co. began outsourced its blue jeans manufacturing to China, the trend also pushed hundreds of other clothing companies moved their work to China to take advantage of the low-cost workers there. Now that trend is changing. Today the higher cost of labor in China and the lower cost of factory automation with robots do the work changed reversed this trend. Today Levi and many Western companies begin to close their China’s factories and move back to the U.S.

These changes mark a new trend in the history of globalization, where automation is everything and completely turn the low-cost labor countries into chaotic. An economist explains: “Today labor is getting more expensive, and technology such as robots is getting cheaper, by investing in technology, the company can increase profits three times more than previous years.”

Seeing the closing of factories is happening, many China company leaders immediately invested in factory automation but its government is reluctant to adopt this trend for fearing that the country may fall into large unemployment problem. A senior economist explains: “We are facing a major change in the way we live and work due to the speed of technological innovation. The advancement of robots and artificial intelligence has an impact in every industry sector.”

According to several reports, robots could increase productivity 35% and reduce labor costs by 45%that is great news for many company owners. Most manufacturing jobs, as well as labor jobs, will be replaced by robots. It is predicted that by 2025, Robotics will be a $150 billion market, with robots performing 45% of manufacturing tasks as compared with 10% today. Economists predict: “Robots and Artificial Intelligence are becoming an integral part of our daily lives.” People will travel on self-driving cars, receive packages by drones delivery and most jobs will require a college education in Science, Technology, Engineering and Math (STEM).

Today many people are raising the questions as to when robots reach a point that machines are smarter than humans. Many country leaders are worried about the effects of robots on society. If robots take all labor jobs, it will create societal upheaval and collapse. A scientist said: “Whoever control these robots will become the leader of the world. A country with strong technology innovation will be the most powerful nation on earth.”