Skip to content

Tổ chức công nghệ thông tin – phần 1

Trong bài này chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào tổ chức công nghệ thông tin và chiến lược công nghệ thông tin. Trong bài trước, chúng ta đã thảo luận về tổng quan về công nghệ thông tin có thể giúp gì cho doanh nghiệp có nhiều tính cạnh tranh hơn. Trong bài này, chúng ta sẽ kiểm điểm lại vai trò và cấu trúc của tổ chức công nghệ thông tin và cách những tổ chức đó trở nên nhiều tính chiến lược hơn cho doanh nghiệp.

Những điều then chốt đang xảy ra ngày nay là phát kiến và thay đổi trong công nghệ thông tin đang biến đổi cách thức doanh nghiệp được tiến hành với nhịp rất rất nhanh. Mọi doanh nghiệp ngày nay đều phải thúc bẩy công nghệ thông tin để tạo ra giá trị. Vì ngày nay mọi doanh nghiệp đều đang cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Trong bài trước, một số sinh viên đã hỏi rằng “Chúng em chỉ có các công ti địa phương, chúng em làm việc cho các công ti địa phương, và công ti của chúng em là rất nhỏ, và chúng em cũng không làm kinh doanh trong thị trường toàn cầu. Vậy chúng em có thực sự cần công nghệ thông tin không?”

Câu trả lời của tôi là “Có chứ, các em cần chứ. Cho dù công ti của các em là rất nhỏ, cho dù công ti của các em có thể chỉ có mười hay hai mươi người. Nếu các em không tăng trưởng, nếu các em không thay đổi, nếu các em không áp dụng công nghệ thông tin, ai đó khác sẽ bước vào và tiếp quản kinh doanh của các em.”

Đó là điều toàn cầu hoá tất cả là gì.

Chúng ta hãy nhìn vào một số nước, các nước đều có chợ. Ở nhiều nước, chợ bao gồm hàng trăm doanh nghiệp nhỏ. Mọi người bán gạo, mọi người bán thịt, mọi người bán cá, mọi người bán rau quả. Có các doanh nghiệp khác nhau, có những người kinh doanh khác nhau. Đó là cách chúng ta làm kinh doanh từ hàng nghìn năm nay.

Nhưng ngày nay, nhìn vào siêu thị mà xem, bạn có một công ti vận hành siêu thị. Trong siêu thị đó, họ bán mọi thứ, họ có thịt, họ có gạo, họ có rau quả, họ có thức ăn, họ cũng có đủ mọi thứ nữa. Và tất cả chúng đều được vận hành trong một công ti và được tự động hoá hoàn toàn. Giá cả rẻ hơn, có người quản trị ở đó, và hiệu quả hơn, mọi thứ khác đều được máy tính hoá.

Ta hãy nói về cạnh tranh. Khi những siêu thị đó chuyển vào một nước, mọi doanh nghiệp nhỏ đều biến mất. Các bạn thấy điều đó xảy ra ở Mĩ, các bạn thấy điều đó xảy ra ở châu Âu, các bạn thấy điều đó xảy ra ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Trung Quốc. Điều đó sẽ xảy ra trên khắp thế giới.

Cho nên bất kể cái gì, vai trò của công nghệ thông tin sẽ trở nên rất rất mấu chốt trong vài năm tới. Vì mọi doanh nghiệp sẽ phải tăng trưởng, mọi doanh nghiệp phải dùng công nghệ thông tin để tạo ra giá trị.

Thay đổi trong doanh nghiệp cũng làm thay đổi xã hội. Vì công nghệ thông tin đã trở nên truy nhập được thế cho ngày càng nhiều người. Gần như khi bạn du lịch ở mọi nước, bạn đều thấy mọi người dùng điện thoại di động, bạn thấy mọi người dùng máy tính, bạn thấy mọi người có laptop, bạn thấy mọi người truy nhập vào internet. Ngày nay công nghệ thông tin đã làm thay đổi xã hội. Mọi người muốn ngày càng nhiều thứ hơn, hiệu quả hơn.

Doanh nghiệp hiểu rằng công nghệ thông tin đã đóng vai trò rất mấu chốt và phải được áp dụng để giảm chi phí bằng việc thực hiện ngày càng nhiều công nghệ thông tin. Vì bạn phải tăng trưởng công ti. Nếu bạn không tăng trưởng công ti, bạn không thể cạnh tranh được.

Bạn có thích đi vào chợ với hàng nghìn người bán mọi thứ không. Họ rất ồn ào, họ rất xấn xổ mời chào, chỗ bán hàng thì không sạch cho lắm. Hay bạn thích đi vào siêu thị, nơi sạch sẽ hơn nhiều. Mọi người rất rất lễ phép và giá thì rẻ hơn nhiều nhiều, và với chất lượng cao hơn.

Cho nên đó là những điều đang làm thay đổi cách mọi người làm kinh doanh ngày nay ở mọi nước. Toàn cầu hoá đã xảy ra tại chỗ rất rất nhanh. Bạn không thể dừng tiến trình này lại được, bạn phải là một phần của nó. Hoặc bạn dùng nó bây giờ, hoặc bạn sẽ phải dùng nó về sau. Bởi vì nếu bạn không tăng trưởng và nếu bạn không cạnh tranh, bạn sẽ thua lỗ.

Vai trò của công nghệ thông tin đang làm thay đổi cách mọi người làm kinh doanh ngày nay, trong mọi kinh doanh, không chỉ buôn bán mà gần như trong mọi kinh doanh. Nó tạo ra ngày càng nhiều các điều kiện kinh doanh và làm tăng mong đợi của người dùng. Và khi ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng công nghệ thông tin, có nhu cầu về những người có hiểu biết về công nghệ, cùng hiểu biết về doanh nghiệp, những người có thể kết nối doanh nghiệp và công nghệ với nhau và quản lí chúng, được gọi là người quản lí hệ thông tin.

Đây là những người rất quan trọng đang tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, người có thể giúp biến đổi doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn hơn. Đó là điều then chốt cho mọi doanh nghiệp. Do đó người quản lí hệ thống thông tin là người làm vai trò quản lí mà bây giờ có trách nhiệm rộng hơn. Trước đây người đó quản lí công nghệ, nhưng ngày nay làm cả quản lí công nghệ và cả tiến doanh nghiệp cho nên vai trò của người quản lí hệ thống thông tin cũng thay đổi. Trước đây việc quản lí chỉ vào công nghệ, điều có nghĩa là quản lí máy tính, nhưng bây giờ việc quản lí có nhiều tính chiến lược hơn. Họ trở thành một phần trong cách mọi người làm kinh doanh. Vì hệ thống thông tin cung cấp giải pháp cho mọi vấn đề của doanh nghiệp.

Đây là những người sẽ bắc cầu qua kẽ hở giữa doanh nghiệp và công nghệ. Cho nên vai trò của người quản lí hệ thống thông tin đã trở nên rất rất mấu chốt trong mọi công ti. Hôm nay chúng ta sẽ hội tụ vào cách chúng ta tạo ra tổ chức công nghệ thông tin, và cách người công nghệ thông tin làm chiến lược, gắn mọi thứ lại tại chỗ để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

 

—English version—

 

Information technology organization – part 1

 

In this class we will focus mostly on information technology organization and information technology strategies.

In the previous class, we have discussed about the overview of what information technology can help the business to be more competitive.

In this class, we will review the roles and the structure of an information technology organization and how those organizations become more strategic to the business.

The key things that happen today is the innovation and the changes in information technology are transforming the way the business conducted at a very very fast pace.

Every business today must leverage information technology to create values.

Because today every business are competing on a global market.

In previous class, some students have asked that

“We are local companies, we work for local companies, and our companies are very small, and we do not do business in a global market.

So do we really need information technology?”

My answer is

“Yes, you will. Even your companies are very small, even your company maybe ten people or twenty people.

If you do not grow, if you do not change, if you do not apply information technology, somebody else will come in and take over your business.”

That is what globalization is all about.

Let’s look into some countries, when you have a market.

In many country, the market consists of hundred of small businesses

People are selling rice, people are selling meat, people are selling fish, people are selling vegetable.

There are different businesses, there are different people. Okay.

Those are the ways we do business for thounsands years.

But today, look at the supermarket, you have a company that operate a supermarket.

In that supermarket, they sell everything, they have meats, they have rices, they have vegetables, they have foods, they also have all things too.

And all of them is operated in one company and there is fully automated.

The prices are cheaper, there are people there admin, are more efficient, everything else is computerized.

Let’s talking about the competition.

When those supermarkets move into a country, all small businesses are disappeared.

You see that happens in the US, you see that happensin Europe, you see it happens in Korea, in Japan, in China.

It will happen all over the world.

So no matter what, the role of information technology will become very very critical in the next few years.

Because every business will have to grow, every business must use information technology to create the value.

The changes in business also change the society.

Because information technology has become so accessible to more and more people.

Almost when you travel in every country, you have people with cellphones, you have people with computers, you have people with laptops, you have people with access to the internet.

Today information technology already is changing the society.

People want more and more and more things, more efficiently.

The businesses understand that information technology has played a very critical role and should be applied to reduce the cost by implement more and more information technology.

Because you have to grow your company.

If you don’t grow a company, you cannot compete.

Would you like to walk into a market with a thousand of people selling things.

They are very noisy, they are very aggressive, their places are not very clean.

Or walk into a supermarket, where it is much more cleaner.

People are very very polite and the prices are much much cheaper, and higher quality.

So those are things that are changing the way people do business today in every country.

So globalization has taken place very very fast.

You cannot stop the progress, you must be a part of it.

So either you use it now, or you will have to use it later.

Because if you don’t grow and if you don’t compete, you will lose.

So the role of information technology is changing the way people do business today, in every business, not just selling but almos in every business.

It is creating more and more business conditions and increase expectations of users.

As more and more businesses are applied information technology, there is a need for the people with the understand of the technology, with the understand of the business, the people who can connect the business and the technology together and managing them, are called information system management.

These are very important people that are creating value to the businesses, that can help transform the business, from a small business to a bigger business.

It is the key thing for every business.

Therefore information system management are the management role that now has a broader responsibility.

Before it was managing technologies, but today managing technology and improving business so role of information system management also changes.

Before managing only technology, that means managing computers, but now it becomes more strategic.

They become a part of way people do business.

Because information system provides the solutions to all of the business issues.

These are the people that will bridge the gap between the business and the technology.

So the role of information system management has become very very critical in every company.

So today we will focus on how do we create an information technology organization, and how do information technology people strategy, planning, putting things in place to create the value to the business.