Skip to content

Thành công của Google

Với phần lớn những người tốt nghiệp khoa học máy tính và kĩ nghệ phần mềm, có được việc làm ở Google là giấc mơ thành sự thực. Trong mười lăm năm qua, Google nổi tiếng trong cả thế giới doanh nghiệp và công nghiệp kĩ thuật về có những người quản lí hiệu quả và nhân viên rất hạnh phúc.

Một trong các yếu tố then chốt là Google có qui trình thuê người nghiêm ngặt vì nó bao giờ cũng thuê những người giỏi nhất từ các đại học hàng đầu. Yếu tố khác là cấp quản lí của nó biết cách lấy ra điều tốt nhất từ các nhân viên của nó. Tuy nhiên, khi công ti trưởng thành lớn hơn, nhiều vấn đề đã kéo tới vì công ti không còn là công ti khởi nghiệp nhỏ mà là công ti công nghệ khổng lồ với trên 25,000 công nhân phần mềm. Nhưng Google cũng là “công ti học tập” và khi nó học từ các sai lầm, nó làm tài liệu mọi thứ để chia sẻ để cho người của nó không phạm phải cùng sai lầm lần nữa. Những “bài học rút ra” này được xuất bản trong cuốn sách có tên “Work Rules” của Laszlo Bock, phó chủ tịch cấp cao của công ti.

Tuần trước, Google quyết định chia sẻ thêm về các “bài học rút ra” của nó cho thế giới bằng việc tạo ra một website mới có tên “re:Work” và cho phép mọi người học từ việc thuê và quản lí người của nó. Website này bao gồm nhiều lời khuyên, cách thức quản lí dự án, và các trường hợp nghiên cứu làm chi tiết ra cách các công ti thành công khác đã giải quyết với các vấn đề khó giải quyết. Chẳng hạn, dưới tab “người quản lí”, có hướng dẫn từng bước về cách áp dụng các kĩ thuật quản lí tốt vào mọi người để được đề bạt vào vị trí quản lí. Bạn có thể học được cách mô hình đào tạo của Google cho những người quản lí mới và cách nó quản lí hàng nghìn công nhân một cách hiệu quả.

Trong website này, có nhiều điều hơn chỉ là những bài học của Google, có những bài học từ các công ti khác nữa. Chẳng hạn, cách JetBlue, một trong những hãng hàng không thành công của Mĩ thuê công nhân của nó.

Với bất kì ai quan tâm tới học từ kinh nghiệm của Google, bạn có thể đi tới website này:

https://www.google.com/events/rework/

 

—English version—

 

Success of Google

To most computer science and software engineering graduates, getting a job at Google is a dream come true. For the past fifteen years, Google is known in both the business world and the technical industry for having effective managers and very happy employees.

One of the key factors is Google has a rigorous hiring process as it always hires the best from top universities. Another factor is its management know  how to get the best out of its employees. However, as the company grows bigger, more issues have come up as the company is no longer a small startup but a giant technology company with over 25,000 software workers. But Google is also a “learning company” and as it learns from mistakes, it documents everything to share so its people do not make the same mistake again. These “learning lessons” are published in a book called “Work Rules” by Laszlo Bock, the company’s senior vice president.

Last week, Google decided to share more of its “lessons learned” to the world by creating a new website called “re:Work” and allowed people to learn from its hiring and managing people. The website consists many advices, how-tos manage projects, and case studies that detail how other successful companies have dealt with difficult-to-solve issues. For example, under the “managers” tab, there is a step-by-step guide on how to apply good management techniques for people just get promoted into management positions. You can learn how Google’s training model for new managers and how it manage thousands of workers effectively

In the website, there are more than just Google’s lessons, there are lessons from other companies also. For example, how JetBlue, one of U.S successful airlines hire its workers.

For anyone who are interested to learn from Google’s experience, you can go to this website:

https://www.google.com/events/rework/