Skip to content

Dự báo xu hướng 2013

Bây giờ là cuối năng và một số bạn tôi hỏi tôi về tôi nghĩ gì về năm 2013. Mặc dầu khó dự báo cái gì nhưng có một số xu hướng công nghệ bắt đầu hình thành và chúng có thể xảy ra trong năm 2013:

1)    Việc dùng phương tiện xã hội đã tăng trưởng nhanh. Facebook đã đạt tới trên một tỉ người dùng và con số này vẫn đang tăng lên. Nó có thể đạt tới thêm nửa tỉ nữa đến cuối năm 2013.

2)    Thị trường máy tính bảng và điện thoại thông minh đã tăng trưởng mạnh và nhiều ứng dụng được cần cho thị trường tăng trưởng nhanh này. Nền di động và hệ điều hành như Android, IOS và Window 8 sẽ cạnh tranh về người dùng và khó dự báo được ai sẽ là người thắng. Vào lúc này, chuẩn vàng vẫn là IOS của Apple nhưng Android có nhiều người dùng hơn và nhanh chóng thu được đà và Window 8 bắt đầu thâm nhập vào thế giới kinh doanh. Tôi nghĩ năm 2013 sẽ là năng thú vị cho ba công ti cạnh tranh này.

3)    Xu hướng khoán trong đã thu được đà và đã dừng nhiều chương trình khoán ngoài ra ngoại quốc. Các công ti đang chuyển nhiều việc trở lại nhà điều sẽ tác động lên các nước có nền kinh tế phụ thuộc vào kinh doanh khoán ngoài. Đồng thời chi phí làm kinh doanh ở nhiều chỗ như Ấn Độ và Trung Quốc đã cất cánh. Khác biệt giữa các nước chi phí thấp và các nước đã phát triển đang hẹp lại cho nên không còn lợi thế chi phí cho công việc khoán ngoài ở đó nữa. Khoán ngoài chưa bao giờ có hình ảnh công cộng tốt, đặc biệt trong khi suy thoái với thất nghiệp cao và nó đã bị tồi tệ tới điểm bất kì công ti nào khoán ngoài đều bị nhìn một cách tiêu cực trong con mắt công chúng cũng như con mắt của chính phủ nước họ. Các nền kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ có thể kinh qua những tác động này với thất nghiệp cao và tăng trưởng chậm trong vài năm tới.

4)    Suy thoái ở châu Âu đang tồi tệ đi, thất nghiệp đặc biệt thất nghiệp trẻ đang lên cao mọi lúc. Các nước như Tay Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hi Lạp và Italy có 42% số thanh niên dưới 25 tuổi không có việc làm. Phần lớn những người tốt nghiệo không thể tìm được việc làm và người già hơn đang làm việc không về hưu. Trong loại tình huống này sẽ có nhiều bãi công mà sẽ tạo ra kinh tế bất ổn điều có thể lan rộng khắp châu Âu và nhiều chính phủ có thể thay đổi.

5)    Xu hướng tự động hoá đang tăng trưởng nhanh trong các công ti, điều yêu cầu nhiều công nhân có kĩ năng công nghệ thông tin; vì nhiều nhiệm vụ được tự động hoá và điều này sẽ tạo ra thất nghiệp khổng lồ trong những người không có kĩ năng và thiếu hụt lớn những người có kĩ năng CNTT.

6)    Thị trường toàn cầu đã co hẹp lại vào các kĩ năng được cần ít hơn, phần lớn là các kĩ năng STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học) và nếu bạn không có chúng, bạn sẽ không có khả năng có được việc làm. Nếu bạn có những kĩ năng này và có khả năng nói tiếng Anh tốt, bạn có thể kiếm sống được ở bất kì chỗ nào hay đi bất kì đâu để làm việc. Điều này làm thay đổi tiềm năng toàn thể ngành công nghiệp khi nhiều tổ sẽ được phân bố toàn cầu.

7)    Cạnh tranh về công nhân có kĩ năng sẽ mạnh thêm giữa các nước đã phát triển với việc dễ dàng về di trú cho những người có kĩ năng. Châu Âu, Canada và Mĩ hiện thời đang mở cửa cho những người có nhu cầu được cần nào đó tới và làm việc điều có tác động tới các nước đang phát triển, nước đang cần họ để cải thiện nền kinh tế.

 

—-English version—-

 

2013 trend prediction

It is the end of the year and some of my friends ask me about what do I think about 2013. Although it is difficult to predict anything but there are some technologies trends begin to take shape and they may happen in 2013:

1)    The use of social media has been growing fast. Facebook already reached over a billion users and the number is still increasing. It may reach another half billion users by the end of 2013.

2)    Tablets and smartphones market have been growing strong and more applications are needed for these fast growing market. Mobile platforms and operating systems such as Android, IOS and Window 8 will compete for users and it is difficult to predict who will be the winner. At this time, the gold standard is still Apple’s IOS but Android has more users and rapidly gaining momentum and Window 8 is beginning to penetrate the business world. I think 2013 would be an interesting year for these three competing companies.

3)    The insourcing trend already gained momentum and halted many offshore outsourcing programs. Companies are moving more works back home which will impact countries whose economies are depending on outsourcing business. At the same time the cost of doing business in places like India and China has soared. The differential between a low-cost countries and developed countries is narrowing so it is no longer a cost advantage to outsource works there anymore. Outsourcing never had a good public image, especially during the recession with high unemployment and it has got worse to the point that any company that outsource are seen negatively by the public as well as their governments. China and India’s economies may experience these impacts with high unemployment and slow growth in the next few years.

4)    The recessions in Europe is getting worst, unemployment particularly youth unemployment is reaching all time high. Countries such as Spain, Portugal, Greece, and Italy are having 42% of their young people under 25 year old out of work. Most graduates could not find jobs and older people who are working do not retire. In this kind of situation there will be more strikes which will create unstable economies that could spread all over Europe and many governments could change.

5)    Automation trend is growing fast among companies which require more workers with information technology skills; as more tasks are being automated and this will create enormous unemployment among people who do not have the skills and significant shortage of people with IT skills.

6)    The global market has narrowed down to fewer needed skills, mostly STEM skills (Science, Technology, Engineering and Math) and if you do not have them, you will not be able to get job. If you have these skills and be able to speak English well, you can make a living from anywhere or go anywhere to work. This potentially changes entire industries as more teams will be distributed globally.

7)    The competition for skilled workers will intensify among developed countries with ease of immigration for skilled people. Currently Europe, Canada and the U.S are opening doors for people who have certain needed skills to come and work which will impact developing countries who need them to improve their economies.