Skip to content

Xin vào trường Mĩ

Một người mẹ viết cho tôi: “Tôi muốn để con tôi học ở Mĩ. Tôi có thông tin về việc học ở nước ngoài nhưng vì tôi bắt gặp website của thầy, tôi muốn hỏi liệu thầy có thông tin phụ nào để giúp con tôi được nhận vào đại học hàng đầu của Mĩ không? Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Có số sinh viên quốc tế ngày càng tăng ghi danh vào các đại học Mĩ cho nên cạnh tranh là gay gắt cho các đại học hàng đầu. Lời khuyên đầu tiên của tôi là con trai bạn phải xin ít nhất 10 tới 20 trường để có cơ hội tốt hơn được chấp nhận. Từng trường đều có website giải thích rõ ràng các yêu cầu cho nên cháu phải nghiên cứu cẩn thận và tuân theo hướng dẫn để chắc rằng cháu hoàn thành đơn xin đúng hạn. Phần lớn các trường Mĩ sẽ đóng việc nhận vào cuối năm và bắt đầu qui trình nhận đơn trong tháng giêng hay tháng hai cho nên cháu phải chắc rằng đơn của cháu được đầy đủ và được gửi đúng hạn.

Mặc dầu nhiều trường không chấp nhận điều đó nhưng ngày nay do số lượng quá lớn những người xin học, nhiều trường đang dùng “phần mềm đặc biệt” để duyệt xét và loại bớt những người xin học không đủ phẩm chất. Điều quan trọng là con bạn có chứng danh hàn lâm tốt như Trung bình Điểm (GPA) và điểm tốt trong lĩnh vực học tập mà cháu chọn. Cháu cũng phải có điểm tốt về kiểm tra nhận vào. (SAT cho bậc chưa tốt nghiệp, GRE hay tương đương cho người tốt nghiệp phổ thông). Từng trường đều đặt điểm nhận vào tối thiểu và phần mềm sẽ loại bỏ các đơn có điểm thấp dưới những chuẩn này. Chẳng hạn, nếu điểm chấp nhận được tối thiểu GPA là 3.0, bất kì đơn nào thấp dưới 3.0 sẽ tự động bị bác bỏ.

Một yếu tố then chốt khác là sự thành thạo tiếng Anh như Kiểm tra tiếng Anh như ngoại như (TOEFL) hay Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế (IELTS). Từng trường cũng đặt điểm chấp nhận tối thiểu và phần mềm của nó sẽ bác bỏ những đương đơn có điểm thấp hơn. Mặc dầu con bạn có thể thi lấy những bài kiểm tra này nhiều lần để cải tiến điểm, lời khuyên của tôi là đừng thi TOEFL hay IELTS quá ba lần. Cho dù cháu có thể có điểm tốt nhưng nếu cháu đã thi đến bốn lần hay hơn, điều đó thường có nghĩa là cháu không đủ giỏi tiếng Anh để được chấp nhận.

Nếu đơn xin học của con bạn đáp ứng các yêu cầu chuẩn chung (tức là, GPA tốt, điẻm tốt về SAT, GRE hay TOEFL), dơn của họ sẽ được chuyển tới ban xét nhận học để kiểm điểm. Đơn của cháu sẽ được đánh giá với các đơn tương tự khác để chọn ra ứng cử viên tốt nhất. Điều quan trọng nhất trong kiểm điẻm đơn xin học là Phát biểu mục đích nơi đương đơn giải thích lí do tại sao họ muốn vào một đại học đặc thù và tại sao họ chọn lĩnh vực học tập. Vì nhóm các giáo sư hay nhân viên đại học sẽ kiểm điểm các đơn xin, việc diễn giải các đơn đó thường được lấy chủ đề về liệu họ có thích bản viết về Phát biểu mục đích đó hay không. Tất nhiên, các trường khác nhau có cách nhìn khác nhau về cách họ chọn sinh viên. Chẳng hạn, một số trường ưa thích phẩm chất lãnh đạo trong khi các trường khác có thể chú ‎ý nhiều tới sự xuất sắc kĩ thuật v.v. Tuy nhiên, các yếu tố quan trọng tổng thể là lập luận logic, về các ứng cử viên muốn học trong một trường đặc thù. Một ứng cử viên tốt phải có khả năng giải thích tại sao người đó muốn vào trường đó? Người đó muốn học cái gì và tại sao người đó chọn lĩnh vực học tập đó? Kiểu tri thức hay kinh nghiệm nào người đó có trong lĩnh vực đó? Và người đó muốn làm gì với bằng cấp một khi người đó có nó?

Ban xét nhập học tìm các ứng cử viên với những mối quan tâm rõ ràng, xác định rõ về trường và lĩnh vực học tập. Lời khuyên của tôi là con bạn cần dành thời gian để tìm kiếm trường, đọc về triết lí và sứ mệnh của trường để cho cháu có thể viết bài phát biểu tốt chỉ ra mối quan tâm của cháu, tại sao cháu muốn vào trường đó, nền tảng của cháu mà hỗ trợ cho cách nhìn của cháu. Điều quan trọng là cháu cũng có viễn cảnh nghề nghiệp rõ ràng về điều cháu muốn làm trong tương lai của mình. Cháu phải hỗ trợ cho điều cháu đưa vào trong bài phát biểu bằng những bằng chứng hỗ trợ như việc nghiên cứu của cháu, thành tích hàn lâm của cháu, hoạt động tình nguyện của cháu v.v. Mọi thứ mà cháu viết sẽ cho phép ban xét nhận học biết thêm về cháu để cho họ có thể phân biệt được cháu với những ứng cử viên khác.

Việc xin vào đại học cần thời gian nghiên cứu để tìm ra đại học đúng và để viết bài phát biểu. Vì cháu sẽ làm đơn xin vào 10 hay 20 trường, lời khuyên của tôi là cháu phải bắt đầu từ sớm, thường sớm từ một năm trước, để có mọi thông tin mà cháu cần để hoàn thành mọi đơn xin học.

 

—English version—

 

Apply to U.S schools

A mother wrote to me: “I would like to have my son to study in the U.S. I have information about studying abroad but since I came across your website, I would ask if you have any additional information to help him be accepted in a top U.S. university? Please help.

 

Answer: There is an increasing number of international students enroll in U.S universities so competition is fierce for top universities. My first advice is your son must apply to at least 10 to 20 schools to have a better chance of acceptance. Each school has website clearly explain the requirements so he must carefully investigate and follows the instructions to make sure that he completes the application on time. Most U.S. schools will close the admission at the end of the year and begin process the application in January or February so he must make sure that his application is complete and send in on time.

Although many schools do not admit it but today due to overwhelming number of applicants, many schools are using “special software” to screen and eliminates unqualified applicants. It is important that you son has good academic credentials such as Grade Point Average (GPA) and good grades in the field of study that he selects. He must also have good scores on the admission test. (SAT for undergraduate, GRE or equivalent for graduate schools). Each school sets the minimum acceptable grades and the software will eliminate applications that fell below these standards. For example, if the minimum acceptable GPA is 3.0, any application that fell below 3.0 will automatically be rejected.

Another key factor is the English language proficiency such as the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or the International English Language Testing System (IELTS). Each school also sets a minimum acceptable score and its software will reject applicants who have lower score. Although your son can take these tests several times to improve the score, my advice is do not take the TOEFL or IELTS more than three times. Even he may have good score but if he has taken four or more times, it usually means that he is not good enough in English to be accepted.

If your son’s application meets the general standard requirements (i.e., Good GPAs, good scores on SAT, GRE or TOEFL), his application will be routed to the admission committee to review. His application will be evaluated with other similar applications to select the best candidates. The most important in the application review is the Statement of Purpose where applicants explain the reason why they want to go to a particular university and why they select the field of study. Since a group of professors or university personnel will review the application, it is often subjected to interpretation whether they like the writing on the Statement of Purpose or not. Of course, different schools have different views on how they select students. For example, some schools prefer the leadership qualities when others may pay more attention to technical excellence etc. However, the overall important factors are the logical reasons, that candidate wants to study in a particular school. A good candidate must be able to explain why he wants to go to that school? What he want to study and why he selects that field of study? What type of knowledge or experience that he has in that field? And what he wants to do with the degree once he has it?

The admissions committees look for candidates with clear, well-defined interests about the school and the field of study. My advice is your son needs to spend time to research the school, read about the school’s philosophy and missions so he can write a good statement that indicate his interests, why he wants to go to that school, his background that supports his view. It is important that he also has a clear career prospective on what he wants to do in his future. He has to back up what he put in his statement with supporting evidences such as his research, his academic achievements, his volunteer activities etc. Everything that he writes will allow the admission committee to learn more about him so they can distinguish him with other candidates.

College application takes time to investigate to find the right university and to write the statement. Since he will apply to 10 or 20 schools, my advice is he must start early, usually a year earlier, to have all information that he needs to complete all applications.