Skip to content

Ngày cuối cùng của lớp

Mỗi mùa hè tôi đều đi dạy ở các nước ngoài Mĩ và việc dạy của tôi thường nêu ra những mối quan tâm, đặc biệt ở châu Á, nơi phương pháp giáo dục truyền thống vẫn là cách dạy duy nhất. Nhiều thầy giáo muốn biết thêm về phương pháp học chủ động và phần lớn sinh viên bảo tôi rằng họ thực sự thích cách học mới này.

Vào ngày đầu tiên của lớp, tôi bao giờ cũng đặt ra các mong đợi cho môn học bằng việc giải thích chi tiết điều sinh viên phải làm để thành công trong lớp tôi. Với hầu hết sinh viên, đây là lần đầu tiên họ biết về phương pháp học chủ động. Thường phải mất khoảng một tuần cho họ làm quen với cách học mới này. Bởi việc yêu cầu họ đọc và chuẩn bị trước khi lên lớp là ‎ý tưởng mới cho họ, tôi nhấn mạnh rằng tôi sẽ không đọc bài giảng mà sẽ trả lời các câu hỏi mà họ có trong việc đọc tài liệu của họ. Tôi sẽ hỏi nhiều câu hỏi trong lớp và nếu họ không đọc truước khi lên lớp, họ sẽ không qua được môn học. Tôi cũng yêu cầu các sinh viên làm việc theo tổ và tham gia vào thảo luận trên lớp, vì tôi cho điểm cho từng hoạt động mà sẽ tính lại thành điểm toàn bộ.

Tôi dùng ngày cuối cùng của lớp để kiểm điểm điều sinh viên đã học để chắc rằng tôi đáp ứng mục đích tôi đã đặt cho môn học. Ngược với điều sinh viên mong đợi, không có thi cuối môn vào ngày cuối của lớp vì tôi có bài thi mọi tuần cho nên không cần có bài thi vào lúc cuối. Với hầu hết sinh viên, không có bài thi cuối là sự nhẹ nhõm lớn vì họ không phải học nhồi nhét cho bài thi. Tuy nhiên, tôi dùng ngày cuối cùng của lớp học như phần bù cho ngày đầu của lớp.

Vào ngày đầu tiên, tôi yêu cầu sinh viên điền vào một danh sách các mong đợi về điều họ muốn học trong lớp này. Tôi so sánh mong đợi của họ với mong đợi riêng của tôi để chắc rằng chúng là tương tự. Nếu có khác biệt, tôi sẽ thảo luận với họ để cho tất cả chúng tôi đều hiểu rõ ràng, về điều sẽ xảy ra trong lớp. Tôi làm tài liệu cho về mong đợi của mọi sinh viên rồi phân phát cho lớp như bản nhắc nhở về điều họ muốn học. Vào ngày cuối của lớp, tôi yêu cầu sinh viên so sánh điều họ đã học trong lớp với mong đợi của họ để xác định liệu có cái gì không đáp ứng được mong đợi của họ không. Sinh viên thường ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ được đánh giá thầy giáo. Bên cạnh việc kiểm điểm các mong đợi, tôi cũng yêu cầu sinh viên cung cấp những khuyến nghị cho nội dung môn học để cho tôi có thể cải tiến tài liệu trong tương lai. Tôi bảo họ: “Với lớp học chủ động, mọi thứ đều có tính chủ động nơi cả sinh viên và thầy giáo cùng làm việc và học tập.”

Bằng việc cho phép sinh viên diễn đạt điều họ đã học sẽ cho họ cảm giác về sự hoàn thành.  Nó cũng cho thầy giáo thông tin về điều cần cải tiến. Ngày cuối cùng của lớp cũng là cơ hội để hoàn thành cái gì đó theo cách mà sinh viên sẽ ghi nhớ. Đây là ngày tôi chia sẻ với họ mong đợi của tôi mà thường đi ra ngoài các khía cạnh kĩ thuật. Trong thời gian này, sinh viên có thể chia sẻ cách nhìn của họ, hỏi các câu hỏi chung về nghề nghiệp và các vấn đề khác mà họ muốn hỏi. Tôi muốn sinh viên học cái gì đó có tính thực hành để cho họ có thể áp dụng vào việc làm của họ và đóng góp cho xã hội của họ. Sau rốt, họ có thể không nhớ nội dung môn học nhưng họ sẽ nhớ lời khuyên và thách thức của tôi. Điều tôi muốn sinh viên học không chỉ là khía cạnh kĩ thuật mà còn là tri thức kết nối với những mục đích cao hơn của cuộc sống. Tôi muốn sinh viên của tôi trải qua nghề nghiệp đạo đức và cuộc sống năng suất để cho họ có thể đóng góp cho xã hội của họ. Tôi thường nói, “Điều các em đã học từ lớp này sẽ lạc hậu trong vài năm nữa vì công nghệ sẽ thay đổi. Tuy nhiên, có những điều không bao giờ thay đổi như trách nhiệm của các em với gia đình, với xã hội, và với đất nước các em. Những giá trị này là quí giá vì chúng đã kéo dài hàng nghìn năm cho nên các em bao giờ cũng nên nhắc nhở bản thân mình phải là công dân tốt, nhà chuyên nghiệp có đạo đức và làm cho gia đình các em tự hào về điều các em làm.”

 

—English version—

 

The last day of class

Each summer I travel to teach in countries outside the U.S. and my teaching method often raise interests, especially in Asia, where traditional lecturing method is still the only way to teach. Many teachers want to learn more about the Active learning method and most students tell me that they really like this new way of learning.

On the first day of class, I always set the expectations for the course by explaining in detail what students must do to succeed in my class. To most students, this is the first time they learn about the Active learning method. It usually takes about a week for them to get familiar with this new way of learning. By asking them to read and prepare before coming to class is a new idea to them. I insist that I will not lecture but will answer questions that they have during their reading of the materials. I will ask many questions in class and if they do not read before the class, they will not pass the course. I also require students to work in team and participate in class discussion, as I give points to each activity that will count toward the total grade.

I use the last day of class to review what students have learned to make sure that I meet the goals that I set for the course. Contrary to what students expect, there is no final exam in the last day of class since I have exam every week so there is no need to have a final exam at the end. To most students, not having final exam is a great relief because they do not have to cram for the exam. However, I use the last day of class as a complement to the first day of class.

On the first day, I ask students to fill out a list of expectations on what they want to learn in this class. I compare their expectations with my own expectations to make sure that they are similar. If there are differences, I will discuss with them so we all understand clearly, about what will happen in the class. I document all students’ expectations then distribute to the class as a reminder of what they want to learn. In the last day of class, I ask students to compare what they have learned in the class to their expectations to determine if there is anything that do not meet their expectations. Students often surprise because this is the first time they are asked to evaluate the teacher. In addition to the review of expectations, I also ask students to provide recommendations for the course content so I can improve my materials in the future. I told them: “For active learning class, everything is interactive where both students and teachers are working and learning together.”

By allowing students to express what they have learned will give them a sense of accomplishment. It also gives teachers information about what need to improve. The last day of class is also an opportunity to complete something in a way that students will remember. This is the day that I share with them my expectation that often go beyond the technical aspects. During this time, students can share their views, asking general questions about their careers and other issues that they want to ask. I want students to learn something practical so they can apply to their jobs and contribute to their society. After all, they may not remember the course content but they will remember my advices and challenges. What I want students to learn are not just the technical aspects but also the knowledge that connects to higher goals of life. I want my students to lead an ethical career and productive lives so they can contribute to their society. I often say, “What you have learned from this class will be obsolete in few years because technology will change. However, there are things that never change such as your responsibilities to your family, to your society, and to your country. These values are precious as they have lasted for thousand years so you should always remind yourselves to be a good citizen, ethical professionals and make your family proud of what you do.”