Skip to content

Kĩ năng học cả đời

Ngày nay công nghệ thông tin đã trở thành lực chi phối trong mọi khía cạnh của xã hội, kể cả giáo dục. Khi các thầy giáo đang thích ứng công nghệ để được dùng trong lớp học như dùng laptops, truy nhập Internet, thiết lập bài chiếu Powerpoint, chuẩn bị website môn học v.v., nhiều người đã không chú ý tới yếu tố quan trọng nhất: “Làm sao phát triển kĩ năng học cả đời cho học sinh.”

Vấn đề với công nghệ là nó thay đổi rất nhanh, điều có nghĩa là học sinh cần phương pháp học có thể giữ được nhịp cùng với thay đổi. Phương pháp đọc bài giảng truyền thống, ghi nhớ thuộc lòng và qua các kì thi không còn hợp thức. Học sinh cần học các điều mới và công nghệ mới một cách nhanh chóng khi chúng tới và có khả năng áp dụng chúng ngay lập tức. Họ không thể tiếp tục ghi nhớ tài liệu thêm nữa vì có nhiều thứ tới mức sẽ làm tràn ngập họ. Ngày nay phần lớn thông tin có thể được tìm trên Internet cho nên không có nhu cầu ghi nhớ vì với chỉ vài cú bấm chuột, học sinh có thể có được điều họ cần. Điều thực sự cần là áp dụng điều họ biết, xây dựng kĩ năng của họ rồi tiếp tục làm điều đó cho phần còn lại đời họ. Phương pháp học tích cực hội tụ vào việc dạy sinh viên tìm thông tin họ cần, đánh giá chúng về sự liên quan, phân tích chúng, tổng hợp chúng từ nhiều nguồn, và trao đổi hiểu biết của họ với thầy giáo về việc đánh giá. Đây là những kĩ năng có giá trị mà mọi học sinh đều cần, bất kể lĩnh vực học tập nào hay kiểu làm việc nào họ làm vì phần lớn công việc tương lai đều là công việc tri thức nơi công nhân phải tìm ra thông tin đúng, phân tích chúng, tổ chức chúng và trao đổi chúng với những người khác.

Trong lớp học tích cực, học sinh chịu trách nhiệm cho việc học riêng của họ khi tài liệu môn học được cung cấp bên ngoài lớp học qua website hay sách giáo khoa nơi họ phải học trước khi tới lớp. Thời gian trên lớp được dùng phần lớn cho thảo luận, tranh cãi, và làm việc tổ dưới sự hướng dẫn của thầy giáo. Học sinh học qua thảo luận và làm việc trong tổ để áp dụng điều họ biết để giải quyết vấn đề tương tự như “vấn đề thực” ở chỗ làm việc. Học sinh học bằng việc hỏi “Cái gì xảy ra”, “Tại sao nó xảy ra”, “Tại sao cái này làm việc?” và “Tại sao cái kia không làm việc?” Họ học điều tra vấn đề bằng việc tiến hành nghiên cứu để tìm nhiều thông tin hơn hay tài liệu liên quan cũng như giải pháp. Bằng việc học theo cách riêng của mình, học sinh có thể thấy giá trị của tài liệu môn học và cách họ có thể dùng nó trong đời họ. Thay vì ghi nhớ các khái niệm và lí thuyết hàn lâm như giáo dục truyền thống; họ học giải quyết vấn đề cho tình huống thực mà họ phải giải quyết trong đời họ. Điều quan trọng cho thầy giáo là giải thích cách tiếp cận mới này để khuyến khích học sinh học nhiều hơn để cho họ sẵn sàng cho việc làm tương lai. Điều cũng quan trọng cho trường là phát triển cộng tác tốt hơn với công nghiệp để chắc đào tạo của họ là có liên quan để cho học sinh có thể có được tri thức và kĩ năng họ cần cho tiến triển nghề nghiệp của họ. Mục đích của phương pháp học tích cực là cung cấp sự tương xứng có thể tốt nhất giữa cơ hội học tập và tri thức và kĩ năng được cần bởi thị trường việc làm để làm lợi cho nền kinh tế đất nước và xã hội.

Việc học cả đời là việc liên tục học ngay cả sau khi họ đã rời nhà trường. Nó bao quát miền học rộng từ học chính thức trong lớp học tới việc học không chính thức bằng cách đọc sách; xem video giáo dục hay học môn học trực tuyến v.v. Đầu tư vào thời gian và nỗ lực cho tri thức và kĩ năng mới sẽ đem lại nhiều ích lợi cho cả các cá nhân và cho xã hội. Hiện thời chúng ta đang trong chuyển tiếp sang thời đại thông tin và tri thức là tài sản then chốt cho tăng trưởng kinh tế vì nền kinh tế toàn cầu dựa trên sáng tạo, và dùng tri thức. Trong thế giới toàn cầu này, giáo dục được coi là nền tảng cho mọi thứ. Trong quá khứ, đọc, viết và làm tính số học là những kĩ năng nền tảng nhưng ngày nay bên cạnh ba kĩ năng này, kĩ năng học cả đời điều cho phép mọi người tìm thông tin và phát triển tri thức đã trở thành kĩ năng bản chất thứ tư. Để chuẩn bị cho học sinh với tương lai của họ, hệ thống giáo dục phải hội tụ vào phát triển kĩ năng mới này cho mọi học sinh và thầy giáo cần thúc đẩy kĩ năng mới này và chuẩn bị cho mọi học sinh có trách nhiệm cho việc học cả đời riêng của họ.

Trong nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh này, nền tảng của quốc phòng là giáo dục tốt. Để sống còn và tăng trưởng nền kinh tế, mọi nước đều phải cải tiến giáo dục của nó và cung cấp cho công dân của họ các tri thức, kĩ năng, thái độ cũng như tính cách tinh thần như tính chính trực và đạo đức. Giáo dục là đầu tư tốt nhất mà chính phủ có thể làm trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này.

 

—English version—

 

Lifelong learning skills

Today information technology has become a dominating force in every aspect of society, including education. As teachers are adapting technology to be used in the classroom such as using laptops, access to the Internet, set up Powerpoint slides, preparing course websites etc., many have not pay attention to the most important factor: “How to develop the lifelong learning skill for students.”

The problem with technology is it changes very fast which means students need a learning method that can keep pace with changes. Traditional method of lecturing, rote memorization and passing exams are no longer valid. Students need to learn new things and new technologies quickly as they come and be able to apply them immediately. They cannot continue to memorize materials anymore as there are so much that will overwhelm them. Today most information can be found on the Internet so there is no need to memorize because with just a few mouse clicks, students can get what they want. What they really need is to apply what they know, build their skills then continue to do that for the rest of their lives. The Active learning method focus on teaching students to find the information that they need, evaluate them for relevancy, analyze them, synthesize them from multiple sources, and communicate their understandings to the teachers for evaluation. These are valuable skills that every student need, regardless of what field of study or type of work that they do because most future works are knowledge works where workers must find the right information, analyze them, organize them and communicate them to others.

In Active learning classroom, students are responsible for their own learning as course materials are provided outside of classroom via website or textbooks where they must learn prior to coming to the class. Class time is used mostly for discussions, debates, and teamworks under guidance of the teachers. Students learn by discuss and working in teams to apply what they know to solve problems similar to “real problems” in the workplace. Students learn by asking “What happens”, “Why it happens”, “Why this works?” and “Why that does not work?” They learn to investigate the problem by conduct research to find more information or related problems as well as solutions. By learning on their own, students can see the value of the course materials and how they can use it in their lives. Instead of memorize academic concepts and theories as in the tradition education; they learn to solve problems similar to real situations that they must solve in their lives. It is important for teachers to explain this new approach to encourage students to learn more so they are ready for future’s jobs. It is also important for the school to develop better collaboration with the industries to make sure their trainings are relevance so students can get the knowledge and skills they need for their career prospective. The goal of active learning method is to provide the best possible match between the learning opportunities and the knowledge and skills needed by the job market to benefit the country’s economy and society.

Lifelong learning is the continuation to learn even after they leave school. It covers the whole range of learning from formal learning in a classroom to informal learning by reading books; watch educational videos or taking online courses etc. The investment in time and effort for new knowledge and skills will brings more benefits both to individuals and to society. Currently we are in the transition from industrial age to the information age and knowledge is the key asset for economic grows because the global economy is based on the creation, and utilization of knowledge. In this global world, education is viewed as the foundation for everything. In the past, reading, writing, and arithmetic are the fundamental skills but today beside these three skills, lifelong learning skill that allows people to seek information and develop knowledge has become the fourth essential skill. To prepare students for their future, education systems must focus on develop this new skill to all students and teachers need to promote this new skill and prepare all students to be responsible for their own lifelong learning.

In this competitive global economy, the foundation of a national defense is a good education. To survive and to grow the economy, every country must improve its education and provide their citizens with the knowledge, skills, attitude as well as moral characters such as integrity and ethics. Education is the best investment that government can do in this fast changing world.