Skip to content

Cải tiến giáo dục STEM

Một người viết cho tôi: “Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) có thể là nền tảng giáo dục tốt cho các nước đã phát triển như Mĩ nhưng không quan trọng thế cho nước nông nghiệp như chúng tôi. Chúng tôi cần tiếp tục nền giáo dục của chúng tôi dựa trên văn hoá nông nghiệp truyền thống của riêng mình thay vì chấp nhận cái gì đó như công nghệ máy tính …. ”

 

Đáp: Ngày nay chúng ta không còn sống trong cô lập như vài trăm năm trước. Mọi nước bây giờ đều là một phần của một thế giới được kết nối nơi công nghệ tác động lên mọi thứ bất kể liệu các nước là nông nghiệp hay công nghiệp. Ngày nay giáo dục STEM xác định năng lực của một quốc gia để áp dụng công nghệ vào mọi thứ để phát kiến và tăng trưởng nền kinh tế của nó. Để làm mạnh cho nền kinh tế của bạn, tạo ra nhiều việc làm hơn, nước bạn phải làm mạnh giáo dục STEM. Đừng lẫn lộn STEM với công nghệ máy tính. STEM là rộng hơn nhiều so với bạn nghĩ. Chẳng hạn, y học là lĩnh vực khoa học trong STEM; nông nghiệp cũng là lĩnh vực khoa học trong STEM.

Thời gian lâu trước đây, nông dân giữ tri thức nghề nông bên trong gia đình họ hay các làng. Tri thức này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khi bố mẹ dạy con cái họ. Cuối cùng là các làng trao đổi ý tưởng với làng khác về cách cải tiến cây trồng. Ngày nay các tiến bộ khoa học và công nghệ đã tác động lớn lên nông nghiệp. Các nhà khoa học phát triển phương pháp và kĩ thuật làm nông trại mới mà có thể cho sản phẩm tốt hơn và nông nghiệp không còn tri thức truyền thống nữa mà là lĩnh vực khoa học đầy đủ. Ngày nay nông dân học quay vòng mùa màng cho sản lượng tốt hơn; họ học việc làm đa dạng cây trồng cho sản xuất tốt hơn. Tiến bộ trong công nghệ giúp cho nông dân dùng máy móc để khai thác nhiều đất hơn với nhịp độ nhanh hơn và tăng lợi nhuận của họ. Hệ thống công nghệ thời tiết tiên tiến dự đoán khi nào sẽ là thời gian tốt nhất cho nông dân trồng cây trồng và làm sao tưới cho đất của họ để tránh hạn hán. Internet cung cấp tin tức cũng để giúp cho người nông dân biết giá trị thị trường của cây trồng của họ. Họ biết về cung và cầu cho nên họ có thể trồng cây trồng tương ứng. Họ biết về bảo quản đất để ngăn ngừa xói mòn và bảo vệ nước. Bằng việc tìm Internet, họ có thể học về những ý tưởng và phương pháp mới. Họ học về công nghệ như xử lí làm đông thức ăn điều đã làm cách mạng hoá việc cất giữ thức ăn. Họ học về hạt giống lai mà có thể làm tăng sản lượng cây trồng. Tất cả những tiến bộ này trong khu vực khoa học và công nghệ đã làm nảy sinh cải tiến lớn trong nông nghiệp và cuộc sống của nông dân.

Theo một báo cáo từ Liên hợp quốc, giáo dục STEM được cần nhiều ở các nước đang phát triển hơn là các nước đã phát triển vì nó là yếu tố then chốt để giúp các nước này bắt kịp và cải tiến nền kinh tế của họ. Tôi tin nước bạn cần chấp nhận giáo dục STEM để cho mọi học sinh, không phải là vài người đủ may mắn đi ra hải ngoại để học tập, có kĩ năng giỏi trong STEM. Theo báo cáo này, sẽ có 4.5 triệu việc làm mới trong các lĩnh vực STEM được tạo ra trong năm năm tiếp (đến 2020) và các nước có đủ những kĩ năng này sẽ thịnh vượng trong cả kinh tế và giầu có. Hiện thời trên khắp thế giới, nhiều nước đang chấp nhận STEM làm nền tảng mới cho hệ thống giáo dục của họ và tạo ra những người tốt nghiệp có kĩ năng STEM để giải quyết vấn đề thất nghiệp vì các kĩ năng STEM không chỉ là nguồn việc làm; chúng là nguồn việc làm trả lương rất tốt. Tôi nghĩ cải tiến trong giáo dục STEM sẽ giúp cải tiến tri thức, kĩ năng và và cho phép người của bạn, đặc biệt thanh niên, hiểu cái gì là có thể, cái gì có thể được đạt tới, cho nên họ có thể giúp cải tiến nền kinh tế.

Trong vài năm qua, tôi đã thấy nhiều nước chấp nhận STEM như nền tảng cho hệ thống giáo dục của họ. Tuy nhiên, một số nước rót tiền để mua máy tính, trang thiết bị và xây dựng các phòng thí nghiệm đắt tiền nhưng đó không phải là điều đúng để làm đầu tiên. Một mình máy tính và trang bị đắt tiền không làm thay đổi cái gì nếu không có người có kĩ năng đúng dùng chúng. Các nước này không hiểu rằng giáo dục dựa trên STEM phải bắt đầu từ thầy giáo. Bằng việc có chiến lược để làm tiếp lại sinh lực cho nghề dạy học; bằng việc đào tạo lại các thầy giáo hiện thời; bằng việc tạo ra nhiều thầy giáo có tri thức STEM; bằng việc thưởng cho họ về hiệu năng; bằng việc tăng lương cho họ, để họ có thể hội tụ vào việc dạy nơi họ làm hết sức mình. Bằng việc đảm bảo rằng mọi học sinh, từ nhà trẻ tới đại học, có truy nhập vào những thầy giáo có kĩ năng và hiệu quả này, nền giáo dục của bạn sẽ cải tiến. Chỉ thế thì nước bạn mới có khả năng phát triển những tài năng giỏi nhất mà sẽ làm thăng tiến đất nước bạn để bắt kịp và cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu này.

 

—English version—

 

Improving STEM education

A person wrote to me: “Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) may be good education foundation for developed countries like the U.S. but not so important to an agriculture country like mine. We need to continue our education based on our own traditional agricultural culture rather than adopt something like computer technology…. ”

 

Answer: Today we are no longer live in isolation like several hundred years ago. Every country is now a part of a connected world where technology impacts everything regardless whether the countries are agriculture or industry. Today STEM education determines a country’s capacity to apply technology to everything to innovate and grow its economy. To strengthen your economy, create more jobs, your country must strengthen STEM education. Do not confuse STEM with computer technology. STEM is much broader than you think. For example, Medicine is a field of science in STEM; Agriculture is also a field of science in STEM.

Long time ago, farmers keep farming knowledge within their family or villages. These knowledge are passed from one generation to others, as parents taught their children. Eventually villages exchange ideas with one another about ways to improve crops. Today scientific and technological advances have greatly impacted on agriculture. Scientists develop new farming methods and techniques that can yield better products and agriculture is no longer a traditional knowledge but a completely scientific field. Today farmers learn to rotate their crops for better yields; they learn to diversify their crop for better production. Advances in technology helps farmers to use machines to cover more land at a faster pace and increase their profits. Advance weather technology system predicts when would be the best time for farmers to plant crops and how to irrigate their land to avoid drought. The Internet provides news to also help farmers to know market values of their crops. They learn about supply and demand so they can plant their crops accordingly. They learn about soil conservation to prevent erosion and protect their water. By searching the Internet, they can learn about new ideas and methods. They learn about technologies such as food-freezing processes that revolutionized food storage. They learn about hybrid seed that can increase crop production. All of these advances in the area of science and technology have resulted significant improvement in agriculture and the lives of farmers.

According to a report from the United Nation, STEM education is more needed in developing countries than developed countries because it is the key factor to help these countries to catch up and improve their economies. I believe your country needs to adopt STEM education so that ALL students, not a few fortunate enough to go oversea to study, to have strong skills in STEM. According to the report, there will be 4.5 million new jobs in STEM fields created in the next five years (By 2020) and countries that have enough of these skills will thrive in both economy and wealth. Currently all over the world, many countries are adopting STEM as the new foundation for their education systems and produce STEM skilled graduates to solve unemployment issue because STEM skills are not just a source of jobs; they are a source of jobs that pay very well. I think improvement in STEM education will help improve the knowledge, the skills and allow your people, especially young people, to understand what is possible, what can be achieved, so they can help improve the economy.

In the past few years, I have seen many countries adopting STEM as the foundation for their education systems. However, some countries poured money to buy more computers, equipments, and build expensive laboratories but that was not the right things to do first. Computer and expensive equipments alone do not change anything without proper skilled people to use them. These countries do not understand that STEM based education must start with the teachers. By having a strategy to reinvigorate the teaching profession; by retraining existing teachers; by producing more STEM knowledge teachers; by reward them for performance; by raising their wages, so they can focus on teaching where they do best. By ensuring that every student, from kindergarten to college, has access to these effective and skilled teachers, your education will improve. Only then your country will be able to develop the best talents that will advance your country to catch up and compete in this global economy.