Skip to content

Ngành công nghiệp nóng mới: Thiết bị y tế

Công nghệ làm thay đổi nhiều thứ nhưng thay đổi sâu sắc nhất có lẽ là trong khu vực thiết bị y tế. Trong vài năm qua, đã có nhiều phát kiến trong các thiết bị y tế mới mà vài năm trước mọi người thậm chí không thể nghĩ là có được. Khi máy tính ngày càng nhanh hơn và tốt hơn, các công ti thiết bị y tế có thể phát triển nhiều thiết bị mới nhỏ hơn và thuận tiện hơn. Vài tháng trước, tôi đã xem một trình diễn về thiết bị y tế không dây tiên tiến mà có thể được dùng để giám sát mức đường máu về bệnh đái đường. Cảm biến và bộ truyền gửi theo đường không dây thông tin về đường cho thiết bị đeo được cứ 5 phút một lần, mà có thể được truyền cho máy tính của bạn để dễ dàng chia sẻ với bác sĩ. Tuần trước, tôi đã thấy “chân được điều khiển bằng ý nghĩ” ở bệnh viện Chicago nơi các bệnh nhân bị liệt bước quanh với chân nhân tạo của họ bằng việc nghĩ rằng họ đang bước đi.

Một người sáng lập công ti thiết bị y tế bảo tôi: “Thiết bị y tế sẽ là “ngành công nghiệp nóng” khi nhiều người đang già đi và cần giúp đỡ trong giám sát sức khoẻ của họ. Đây là kinh doanh nhiều tỉ đô la mà phần lớn mọi người thậm chí không biết. Ngày nay sự hội tụ vẫn là vào khu vực viễn thông nhưng chăm sóc sức khoẻ và thiết bị y tế là “thứ nóng” tiếp. Với tiến bộ trong công nghệ, thị trường thiết bị y tế đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt với dân số già đi đặt ra nhiều nhu cầu hơn về sản phẩm và dịch vụ.” Hiện thời có mọi kiểu thiết bị đang được phát triển, từ thay van tim, lắp ráp chân tay giả, các thiết bị cấy được để khử rung tim, tới la de giải phẫu quang học và các thiết bị giải phẫu khác. Rõ ràng rằng các công ti thiết bị y tế có cơ hội cực kì lớn nhưng một vấn đề then chốt còn lại: Thiếu công nhân phần mềm trong lĩnh vực này.

Một người sáng lập công ti giải thích: “Mọi thiết bị của chúng tôi đều cần phần mềm để thu thập dữ liệu để cải tiến việc chăm sóc, sự an toàn và an ninh cho bệnh nhân. Có nhiều kĩ sư điện và điện tử chuyên môn hoá trong thiết bị điện tử; có đủ kĩ sư cơ khí và hoá học làm thiết kế và tạo ra các thiết bị; kĩ năng duy nhất mà chúng tôi không thể tìm được là kĩ sư phần mềm, người viết phần mềm cho thiết bị của chúng tôi. Điều chúng tôi cần là kĩ sư phần mềm chuyên môn hoá trong app di động. Chúng tôi không thể thuê người lập trình IOS hay Android với vài tháng lập trình Java để làm việc vì sản phẩm của chúng tôi giải quyết với mạng sống con người. Chúng tôi không thể tăng trưởng nhanh mà không có đủ kĩ sư phần mềm.”

Phát triển app di động là khu vực tương đối mới và chỉ vài đại học có chương trình đào tạo đặc biệt. App di động cho công nghiệp thiết bị y tế yêu cầu tập kĩ năng kĩ nghệ đặc biệt trong thiết kế, phát triển, kiểm thử và đánh giá phần mềm và hệ thống, điều làm cho thiết bị y tế làm việc đúng đắn, an toàn và tin cậy.

 

—English version—

 

The new hot industry: Medical Devices

Technology changes many things but the most profound change is probably in the medical devices area. In the past few years, there have been many innovations in new medical devices that people cannot even think possible few years ago. As computer is getting faster and better, medical device companies can develop many new devices that are smaller and more convenience. Few months ago, I saw a demonstration of advanced wireless medical device that can be used to monitor blood glucose levels for diabetics. The sensor and transmitter wirelessly send glucose information to the wearable device every 5 minutes which can be transferred to your computer for easy sharing with doctors. Last week, I saw the “thought-controlled bionic leg” in a Chicago hospital where patients who are paralyzed were walking around with their artificial legs by thinking that they are walking.

A medical device company founder told me: “Medical devices will be “hot industry” as more people are getting older and need help in monitoring their health. This is a multi-billion dollars business that most people do not even know. Today the focus is still on telecommunication area but healthcare and medical devices are the next “hot things” With advances in technology, the medical device market is growing fast, especially with an aging population put more demands for healthcare products and services.” Currently there are all types of devices being developed, from replacement heart valves, robotic prosthesis for arms and legs, implantable devices for heart defibrillation, to optical surgical lasers and other surgical instruments. It is clear that medical device companies have a tremendous opportunity but one key issue remain: The lack of software workers in this field.

A company founder explained: “All of our devices need software to collect data to improve the care, safety, and security for patients. There are plenty of electrical and electronics engineers who specialized in electronic devices; there are enough mechanical and chemical engineers who design and create devices; the only skill that we cannot find is software engineers who write software for our devices. What we need is software engineer who specialize in mobile apps. We cannot hire IOS or Android programmers with few months of Java programming to work in our industry; we are dealing with high quality, safety, and reliable software as our products are dealing with human life. We cannot grow fast without having enough software engineers.”

Mobile app development is relatively new area and only few universities have special training programs. Mobile apps for the medical device industry requires special engineering skill sets in the design, development, testing, and evaluation of the software and systems that make medical devices working properly, safely, and reliably.