Skip to content

Thời đại thay đổi

Mặc dầu khó mà dự báo tương lai nhưng nếu bạn nhìn vào xu hướng hiện thời bạn sẽ thấy rằng tương lại thiên về người có giáo dục cao, đặc biệt trong khu vực khoa học và công nghệ. Trong tương lai gần, các tiến bộ trong công nghệ sẽ làm thay đổi mọi thứ vì sẽ có nhiều robot hơn, nhiều tự động hoá hơn, và nhiều thiết bị công nghệ để cải tiến chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, sẽ có ít công việc thủ công sẵn có hơn. Hiện thời, xe tự lái đã được các công ti Toyota, Honda, Ford, Hyundai, và GM xây dựng và sẽ sẵn có trong vài năm tới. Nó sẽ khử bỏ việc làm của người lái xe taxi, người lái xe bus, và người lái xe tải. Vì lưu thông sẽ được kiểm soát bằng hệ thống máy tính; không có nhu cầu về cảnh sát giao thông. Trong tương lai gần, “Drones” hay máy bay không người lái có thể chuyển thư hay gói hàng nhỏ tới nhà bạn; điều đó sẽ khử bỏ việc làm của nhân viên bưu điện. Trong cơ xưởng, robots có thể làm phần lớn công việc nhanh hơn và tốt hơn; chúng sẽ khử bỏ việc làm của công nhân chế tạo. Trong khu vực nông nghiệp, tự động hoá và robots có thể làm phần lớn công việc; chúng sẽ khử bỏ việc làm của người nông dân. Phần lớn mọi người sẽ mua sắm trực tuyến và sẽ có ít cửa hàng bán lẻ vật lí hơn, điều có nghĩa là sẽ ít có việc làm hơn cho người bán hàng. Điều quan trọng cần hiểu là phát kiến công nghệ và tự động hoá sẽ khử bỏ nhiều việc làm nhưng nó cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm mới. Nhưng mọi việc làm mới sẽ yêu cầu tri thức và kĩ năng nào đó được dạy chủ yếu ở đại học. Cho nên giáo dục đại học là được cần nếu bạn muốn làm tốt trong “thời đại công nghệ thông tin” này.

Theo viễn kiến này, trong vòng mười năm nữa phần lớn mọi người sẽ trang bị cho nhà của họ bằng “thiết bị thông minh” cho nên bếp của họ, máy giặt, và nhà tắm sẽ làm hầu hết công việc dựa trên điều mọi người lập trình cho chúng làm. Các cảm biến y học trong điện thoại thông minh sẽ giám sát sức khoẻ của mọi người và liên hệ với bệnh viên và các bác sĩ khi được cần cho nên họ không cần tới khám bệnh ở bác sĩ nữa. Mọi thứ mọi người ăn sẽ được giám sát bằng các ứng dụng đặc biệt trên quần áo mặc được để tính số lượng ca lo ri lấy vào và cảnh báo cho họ về thói quen ăn uống của họ cũng như ngăn cản một số bệnh. Ngày nay mọi điện thoại di động đều có các ứng dụng sức khoẻ nhưng đây vẫn là những điều cơ bản, trong vài năm tới sẽ có nhiều nữa. Apple, Google, Microsoft đang đầu tư nhiều tiền vào các ứng dụng sức khoẻ và y tế vì chúng được dự báo là thị trường sinh lời cao tiếp sau.

Mặc dầu viễn kiến cho tương lai gần là rõ ràng và công nghệ là sẵn có nhưng không có đủ công nhân có kĩ năng để thực hiện chúng. Theo hội đồng công nghiệp công nghệ, để đạt tới viễn kiến này, thế giới sẽ cần năm tới mười triệu công nhân công nghệ có giáo dục cao vì không có đủ, sẽ mất thời gian lâu hơn cho điều đó xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra, ích lợi có thể là vài nghìn tỉ đô la một năm gia tăng thêm cho nền kinh tế hiện thời và điều đó sẽ thay đổi nền kinh tế toàn cầu hiện thời từ phục hồi sang tăng trưởng lớn.

Dù bạn tin vào viễn kiến này hay không, nó đang xảy ra nhanh hơn bạn nghĩ. Tôi đã thấy nhiều ô tô tự lái cũng như máy bay chuyển hàng được kiểm thử. Tôi đã thấy các robot trong cơ xưởng làm phần lớn công việc. Tôi đã dùng nhiều ứng dụng y tế di động và thiết bị đeo được cho nên chúng là thực, không hư cấu. Tôi đã nói chuyện với nhiều công ti khởi nghiệp, nơi thực hiện những công nghệ này và họ bảo tôi rằng họ cần nhiều công nhân có kĩ năng cao. Một người sáng lập công ti khởi nghiệp nói: “Công nghệ thay đổi nhanh thế và thật khó mà thuyết phục mọi người rằng chúng tôi có thể cải tiến chất lượng cuộc sống nhiều lần nhưng chúng tôi mong đợi các thế hệ trẻ đang lớn lên cùng công nghệ tin tưởng vào điều này vì có nhiều cơ hội việc làm đang cần họ. Công nghệ là khu vực bao la với nhiều thứ mới và phần lớn đã được phát minh trong những năm gần đây cho nên các chương trình đào tạo mới được cần tới để phát triển thế hệ tiếp các công nhân kĩ thuật.”

Điều đó có nghĩa là hệ thống giáo dục hiện thời phải thay đổi để thích nghi với nhu cầu vì sẽ có cạnh tranh toàn cầu về công nhân tài năng. Con số các việc làm khoa học và công nghiệp sẽ tăng lên trong các nước có giáo dục tốt nhất. Các nước không thay đổi sẽ thấy việc suy đồi của nền kinh tế của họ với thất nghiệp cao.

Các nước đã làm biến đổi thành công như Singapore, Hàn Quốc, Phần Lan, và Nhật Bản đã chứng kiến nền kinh tế của họ được cải tiến lớn nhưng các nước không đáp ứng cho cải cách giáo dục đã phải vật lộn về kinh tế và có thể không có khả năng bắt kịp. Nền kinh tế dựa trên chế tạo, xây dựng trên lao động thủ công, sẽ chứng kiến rằng việc làm lao động của họ đang biến đi nhanh chóng và chẳng mấy chốc phần lớn công việc lao động sẽ bị khử bỏ. Một nhà phân tích viết: “Thời đại công nghiệp qua rồi; chúng ta đang trong thời đại công nghệ với những kĩ năng mới, nhu cầu mới, và công nghệ mới. Việc tạo ra lực lượng lao động thế kỉ 21 yêu cầu dạy các kĩ năng thế kỉ 21 và tập kĩ năng nào bao gồm khả năng giải quyết vấn đề bằng tư duy tích cực và phát sinh ý tưởng mới. Với nhiều thanh niên, với những thách thức mới nảy sinh những cơ hội mới để tạo ra công ti khởi nghiệp riêng của họ và số mệnh riêng của họ.”

Công nghệ đã tạo ra những thay đổi sâu sắc trong mọi khu vực nhưng đó chỉ mới là bắt đầu vì chúng ta sẽ thấy nhiều thay đổi nữa trong tương lai gần trên khắp thế giới. Đáp ứng nhu cầu của thế kỉ 21, đại học phải nhanh chóng đi từ việc truyền thụ tri thức truyền thống sang đóng một vai trò tích cực trong phát triển lực lượng lao động có kĩ năng cao cho đất nước. Nếu bạn là sinh viên còn chưa quyết định được về lĩnh vực học tập nào, lời khuyên của tôi là chọn khu vực khoa học và công nghệ và bạn sẽ học tốt. Tương lai thuộc về bạn và bạn nên nắm lấy nó BÂY GIỜ.

 

—English version—

 

The change time

Although it is difficult to predict the future but if you look at current trend you will see that the future favors highly educated people, especially in the science and technology areas. In the near future, advances in technology will change everything as there will be more robots, more automation, and more technology devices to improve the quality of life.

However, there will be fewer labor works available. Currently, self-driving cars are already being built by Toyota, Honda, Ford, Hyundai, and GM and will be available in the next few years. It will eliminate the jobs of taxi drivers, bus drivers, and truck drivers. Since traffic will be controlled by computer systems; there is no need for traffic polices. In the near future, “Drones” or unmanned airplanes can deliver mails or small packages to your house; it will eliminate jobs of postmen. In factories, robots can do most of the works faster and better; they will eliminate jobs of manufacturing workers. In the agriculture area, automation and robots can do most works; they will eliminate the jobs of farmers. Most people will shop on line and there will be fewer physical retail stores which mean there will be fewer jobs for sale person. It is important to understand that technology innovations and automation will eliminate a lot of jobs but it will also create a lot of new ones. But all new jobs will require certain knowledge and skills that are taught mostly in college. So a college education is needed if you want to do well in this “information technology age”.

According to the vision, within the next ten years most people will equip their house with “smart devices” so their kitchen, washing machine, and bathroom will do most of the works based on what people program them to do. Medical sensors in the smartphones will monitoring people’s health and contact hospital and doctors when needed so they do not need to see doctor anymore. Everything people eat will be monitored by special applications on their wearable clothing to calculate the number of calories intake and warn them about their eating habit as well as preventing certain diseases. Today all smartphones have health applications but these still are the basics, in the next few years there will be more. Apple, Google, Microsoft are investing a lot of money for health and medical applications as they are predicted to be the next highly profitable market.

Although the vision for the near future is clear and the technologies are available now but there are not enough skilled workers to implement them. According to the technology industry council, to achieve this vision, the world will need five to ten million highly educated technology workers since there is not enough, it will take longer for it to happen. But if it happens, the benefit can be several trillion dollars per year add to the current economy and it will change the current global economy from recovery to significant growth.

Whether you believe in this vision or not, it is happening faster than you think. I have seen several self-driving cars as well as delivery drones being tested already. I have seen robots in factories doing most of the works. I have used several mobile health applications and wearable devices so they are real, not fiction. I have talked to several startup companies who implemented these technologies and they told me that they need a lot of highly skilled workers. A startup founder said: “Technology changes so fast and it is difficult to convince people that we can improve the quality of life many times but we expect the younger generations who are growing up with technology to believe in this because there are many job opportunities waiting for them. Technology is a vast area with so many new things and most have been invented in recent years so new training programs are needed to develop the next generation of technology workers.”

That means current education system must change to accommodate the needs as there will be a global competition for talented workers. The number of science and technology jobs will increase in countries that have the best education. Countries that fail to change will see a deteriorating of their economy with high unemployment.

Countries that successfully made the transformation such as Singapore, S. Korea, Finland, and Japan have seen their economies improved significantly but countries that failed to response to education reform were struggle economically and may not be able to catch up. Manufacturing-based economy that build on labor will see that their labor jobs are disappearing fast and soon most labor works will be eliminated. An analyst wrote: “The industrial age is over; we are in the technology age with new skills, new demands, and new technology. Creating a 21st century workforce requires teaching 21st century skills and these skill-set include the ability to solve problems by thinking creatively and generating new ideas. To many young people, with new challenges arise new opportunities to create their own startup and their own destiny.

Technology already created profound changes in every area but it is only the beginning as we will see more changes in the near future all over the world. To meet the need of the 21st century, university must move quickly from traditional knowledge transfer to play an active role in develop highly skilled workforce for the country. If you are students who are undecided about which field to study, my advice is select science and technology areas and you will do well. The future belongs to you and you should seize it NOW.