Skip to content

Công nghệ trong công nghiệp ngân hàng

Ngày nay công nghệ có tác động chính lên công nghiệp ngân hàng. Nhiều dịch vụ ngân hàng có thời cần có nhân viên giao dịch để giao tiền rút ra hay nhận tiền đặt vào bây giờ dùng máy ATM cho phép mọi người truy nhập vào tài khoảnh của họ 24 giờ một ngày. Với đặt tiền trực tiếp và thanh toán điện tử, ngân hàng cho phép mọi người và công ti chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản đa dạng với tốc độ Internet. Nhiều ngân hàng có dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho nên truy nhập vào tài khoản, hay bất kì giao tác nào cũng có thể được thực hiện ở mọi nơi và mọi lúc. Những qui trình tự động hoá này đã làm giảm nhu cầu về người, điều có nghĩa là chi phí ít hơn và lợi nhuận nhiều hơn cho ngân hàng.

Tiến bộ trong công nghệ đang được dùng theo cách các ngân hàng xử lí thông tin. Việc dùng chụp ảnh séc, điều cho phép các ngân hàng lưu séc trên máy tính thay vì séc giấy, có thể làm giảm lỗi xử lí, tăng độ chính xác và tính hiệu quả. Với công nghệ phân tích Big data ngân hàng có mọi thông tin họ cần để làm quyết định đúng về cho vay nợ nhanh chóng cho nên khoản vay có thể được chấp thuận trong vài phút, thay vì vài ngày hay vài tuần, và làm cho việc cho vay được hiệu quả hơn. Cuộc khủng hoảng tài chính đã xảy ra vài năm trước cũng đã làm tăng tốc ứng dụng công nghệ trong công nghiệp ngân hang vì nhiều ngân hang đang dùng phần mềm đặc biệt để phát hiện gian lận, món vay xấu, và tín dụng xấu và làm đa dạng kinh doanh của họ để tránh tổn thất và trở nên hiệu quả hơn.

Điều được dự đoán là trong vài năm nữa phần lớn các ngân hàng sẽ là “ảo” vì tự động hoá sẽ tiếp quản hầu hết các hoạt động với ít người làm hơn có tham gia vào. Điều đó cũng có nghĩa là công nghiệp ngân hàng sẽ cần ít công nhân kinh doanh nhưng nhiều công nhân công nghệ bởi vì mọi thứ sẽ được tự động hoá và người lãnh đạo ngân hàng phải tìm đủ công nhân kĩ thuật để làm việc cho họ, nếu không họ sẽ không có khả năng cạnh tranh. Khi nhiều người hơn sẽ truy nhập vào tài khoản ngân hàng của họ bằng việc dùng thiết bị di động, người phát triển ứng dụng di động sẽ được cần tới. Khi nhiều ngân hàng sẽ chuyển hệ thông tin của họ cho mây, nhiều chuyên viên tính toán mây sẽ được cần tới. Khi nhiều ngân hàng sẽ vận hành trực tuyến, nhiều chuyên viên an ninh mạng sẽ được cần tới, và khi nhiều ngân hàng sẽ cần phần mềm để xử lí các giao tác, phát hiện gian lận và tín dụng xấu, nhiều chuyên viên về trinh sát doanh nghiệp sẽ được cần tới. Để cải tiến dịch vụ khách hàng, phần lớn ngân hàng sẽ có trung tâm trả lời điên thoại để trả lời các cuộc gọi điện từ khách hàng, nhiều đại diện dịch vụ khách hàng sẽ được cần tới.

Ngày nay công nghiệp ngân hàng đang thay đổi vào tự động hoá nhiều hơn và toàn cầu hoá đã cho phép ngân hàng toàn cầu đi vào trong các thị trường địa phương và cạnh tranh với ngân hàng địa phương. Các yếu tố này sẽ làm thay đổi ngành công nghiệp ngân hàng rất lớn trong vài năm tới. Các ngân hàng cạnh tranh mạnh mẽ để thu hút khách hàng và điều này sẽ dẫn tới nhiều thay đổi nữa. Khi công nghiệp ngân hàng thay đổi, việc làm cũng thay đổi, sự lan rộng của công nghệ trong công nghiệp ngân hàng sẽ tạo ra nhu cầu cao về nhiều chuyên viên công nghệ thông tin, người làm việc để đảm bảo hệ thống công nghệ chạy trơn chu. Cơ hội việc làm trong công nghiệp ngân hàng thiên về người quản trị doanh nghiệp nhưng nhu cầu về công nhân CNTT có kĩ năng sẽ tạo ra cơ hội việc làm tốt với cả nền tảng doanh nghiệp và kĩ thuật.

 

—English version—

 

Technology in Banking industry

Today technology is having a major impact on the banking industry. Many bank services that once required a teller person to handle money withdrawal or deposit are now using ATMs that allow people to access their accounts 24 hours a day. With direct deposit and electronically payments, the banks allow people and companies to directly transfer money into various accounts at the speed of the Internet. Many banks have banking services online so access to accounts, or any transactions can be made anywhere at any time. These automation processes have reduced the need for people which means fewer costs and more profits to the banks.

Advancements in technology are being used in the ways banks process information. The use of check imaging, which allows banks to store photographed checks on the computer instead of paper checks, can reduce processing errors, increase accuracy and efficiency. With Big data analytics technology the banks have all information they need to make the right decisions on loans quickly so loans can be approved in minutes, rather than days or weeks, and making lending more efficient. The financial crisis that happened few years ago also accelerated the application of technology in the banking industry as many banks are using special software to detect frauds, bad loans, and bad credits and diversify their business to avoid loss and become more efficient.

It is predicted that in few years most banks will be “virtual” as automation will take over most of the activities with fewer people involved. That also means banking industry will need less business workers but more technology workers because everything will be automated and bank leaders must find enough technical workers to work for them, else they will not be able to compete. As more people will access their bank accounts using mobile devices, mobile application developers will be needed. As more banks will move their information system to the cloud, more cloud computing specialists will be needed. As more banks will be operate online, more network security specialist will be needed, and as more banks will need special software to process transactions, detect frauds and bad credits, more business intelligence specialist and Big data analysts will be needed. To improve customer service, most banks will have phone centers to answering phone calls from customers, more customer service representatives will be needed.

Today the banking industry is changing into more automation and globalization has allowed global banks to move into local markets and compete with local banks. These factors will change the banking industry dramatically in the next few years. Banks compete strongly to attract customers and this will lead to a lot of changes too. As the banking industry is changing, so are the jobs, the prevalence of technology in the banking industry will create high demand for many information technology specialists who are employed to ensure technology systems run smoothly. Job opportunities in banking industry favor business administrators but the need for IT skilled workers will create good job opportunities for individuals with both business and technical backgrounds.