Skip to content

Trường học cho thế kỉ 21

Một người quản trị nhà trường hỏi tôi: “Tôi muốn tạo ra một chương trình giáo dục ngoại lệ đáp ứng cho nhu cầu thế kỉ 21. Tôi muốn trường của tôi tạo ra cả người tốt nghiệp có kĩ năng kĩ thuật và nhà doanh nghiệp, người có thể bắt đầu công ti riêng của họ để giúp cải tiến nền kinh tế và giải quyết vấn đề thất nghiệp. Thầy có gợi ý nào không?”

 

Đáp: Ngày nay công nghệ tác động tới mọi thứ. Để đáp ứng cho nhu cầu của thế kỉ này, đại học của bạn có thể phải hội tụ nhiều hơn vào Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) để phát triển công nhân có kĩ năng những người có thể thể giúp tạo ra nền kinh tế của phát kiến, rồi nó tạo ra những việc làm mới, thị trường mới và ngành công nghiệp mới. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, đại học nên thoát ra khỏi vai trò truyền thống để giữ vai trò tích cực trong hướng dẫn sinh viên về lập kế hoạch nghề nghiệp và các mục đích.

Lí do mà giáo dục STEM là quan trọng là vì thế giới chúng ta đang sống cần nhiều nhà khoa học, kĩ sư và công nhân kĩ thuật. Thế kỉ 21 là thế kỉ của công nghệ thông tin và nó dẫn lái mọi thứ. Hơn thế nữa, giáo dục STEM cũng dạy sinh viên về giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, điều là cần để làm việc tốt trong thế giới cạnh tranh này. Trong giáo dục STEM, sinh viên được dạy về cách áp dụng khoa học và công nghệ vào giải quyết các vấn đề, cách phân tích vấn đề và làm quyết định đúng; một số sinh viên có thể dùng những kĩ năng này để tạo ra công ti riêng của họ và cải tiến nền kinh tế.

Ngày nay thế giới đang thay đổi nhanh chóng do tương tác và tích hợp giữa con người, công ti và chính phủ của nhiều nước khác nhau. Nó được dẫn lái bởi thương mại và đầu tư quốc tế nhiều hơn, điều được công nghệ thông tin tạo khả năng. Với công nghệ thế giới đang nhỏ lại hơn và được kết nối hơn và kinh tế của từng nước đang bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài kiểm soát của họ. Nó mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nước đang phát triển để phát triển về mặt kinh tế và nâng cao chuẩn sống của họ, nhưng đồng thời, thị trường toàn cầu cũng đem tới nhiều việc cạnh tranh mà thường làm lợi cho các công ti toàn cầu lớn, hơn là lợi cho công ti địa phương. Trong thế giới đang thay đổi này, sinh viên cần hiểu cách toàn cầu hoá hoạt động, cách các công nghệ đang thay đổi xã hội của họ, và cách họ có thể tận dụng ưu thế của xu hướng này.

Bất kể tới lĩnh vực học tập nào sinh viên chọn, tất cả họ đều cần tri thức nào đó về thế giới mà họ đang sống trong. Cách tốt nhất cho các đại học đáp ứng nhu cầu này là phát triển chương trình đào tạo mới gióng thẳng với nhu cầu công nghiệp toàn cầu chứ không chỉ thị trường địa phương vì mọi sự đang thay đổi nhanh chóng và cơ hội là sẵn có toàn cầu. Sinh viên phải được dạy nhiều hơn về toàn cầu hoá, thị trường thế giới, cạnh tranh giữa các quốc gia, các công nghệ mới nổi lên, xu hướng công nghệ, xu hướng kinh doanh và cơ hội nghề nghiệp. Sinh viên phải nhận được hướng dẫn đúng để phát triển bản lộ trình của họ hướng tới mục đích nghề nghiệp của họ. Các đại học nên có các môn chung tổ hợp cả doanh nghiệp và công nghệ để cho phép mọi sinh viên phát triển cách nhìn rộng hơn về thế giới trong thế kỉ 21, cách công nghệ tác động lên doanh nghiệp và cách doanh nghiệp đang làm thay đổi nền kinh tế. Những lớp này cũng nên cung cấp cho sinh viên một số khái niệm cơ bản về phát kiến và khởi nghiệp để cho họ có chọn lựa hoặc làm việc trong công nghiệp hoặc bắt đầu công ti riêng của họ.

Ngày nay phần lớn các công ti đều yêu cầu rằng công nhân không chỉ có kĩ năng công nghệ mà còn biết cách quản lí công nghệ. Sinh viên phải thường xuyên học về những công nghệ mới và ngành công nghiệp đang nổi lên để hiểu nền kinh tế tương lai sẽ giống cái gì. Có lẽ cách hiệu quả nhất để tạo ra chương trình giáo dục mới với tác động dài hạn là cung cấp đào tạo đặc biệt trong phát kiến và khởi nghiệp. Chìa khoá là ở chỗ những chương trình như vậy nên được dạy bởi cả các thầy trong khoa người hiểu lĩnh vực chủ đề cùng với các nhà doanh nghiệp có kinh nghiệm. Đại học nên đưa những công nhân công nghệ có kinh nghiệm tới như diễn giả khách mời để giúp cho sinh viên bằng cách nhìn thực tiễn của họ. Sinh viên thường phàn nàn về việc thiếu hướng dẫn và khó tìm cố vấn hay thầy kèm tốt. Đại học nên là chỗ dành cho các nhà doanh nghiệp tương lai gặp gỡ với những nhà doanh nghiệp có kinh nghiệp như là các cố vấn của họ. Lớp học nên được thiết kế để cho sinh viên dành thời gian với các công nhân công nghiệp có kinh nghiệm, các nhà doanh nghiệp, họ thảo luận về các thực hành và kinh nghiệm của họ để khuyến khích sinh viên bắt đầu công ti riêng của họ.

 

—English version—

 

A school for the 21st century

A school administrator asked me: “I would like to create an exceptional educational program that meet the 21st century needs. I would like my school to produce both technical skilled graduates and entrepreneurs who can start their own company to help improve the economy and solve unemployment problems. Do you have any suggestion?”

 

Answer: Today technology impacts everything. To meet the need of this century, your university may want to focus more in Science, Technology, Engineering and Math (STEM) to develop skilled workers who can help create an economy of innovation, which then produces new jobs, new markets, and new industries. In this fast changing world, university should get out of the traditional role to play an active role in guiding students about career planning and goals.

The reason that STEM education is important because the world we need more scientists, engineers, and technology workers. The 21st century is the century of information technology and it drives everything. More than that, STEM education also teaches students about problem solving, critical thinking which are necessary to do well in this competitive world. In STEM education, students are taught about how to apply science and technology to solve problems, how to analyze issues and make the right decisions; some students can use these skills to create their own companies and improve the economy.

Today the world is changing quickly due to the interaction and integration among the people, companies, and governments of different countries. It is driven by more international trade and investment which enable by information technology. With technologies the world is getting smaller and more connected and each country’s economy is being impacted by factors beyond their control. It opens more opportunities for developing countries to develop economically and raise their standards of living, but at the same time, global market also bring in more competitions that often benefit larger global companies than local companies. In this changing world, students need to understand how globalization works, how technologies are changing their societies, and how they can take advantage of this trend.

Regardless of what fields of study that students select, they all need certain knowledge about the world that they are living in. The best ways for universities to meet this need is to develop new training programs that are in alignment with the global industry needs not just local market because things are changing quickly and opportunities are available globally. Students must be taught more about globalization, world markets, competition among nations, emerging technologies, technology trends, business trends and career opportunities. Student must receive proper guidance to develop their own roadmap that guides them toward their career goals. Universities should have general courses that combine business and technical to allow all students to develop broader view of the world in the 21st century, how technology impacts business and how business is changing the economy. These classes should also offer students some basic concepts of innovation and entrepreneurship so they have a choice either to work in the industry or start their own company.

Today most companies require that workers not just have technology skills but also know how to manage technology. Students must constantly learning about new technologies and emerging industries to understand what the future economy would be like. Perhaps the most effective way to create new educational programs with long-term impact is to offer specific training in innovation and entrepreneurship. The key is that such programs should be taught by both faculty members who understand the subject matter alongside experienced entrepreneurs. Universities should bring in experienced technology workers as guest speakers to help guide students with their practical views. Students often complain about the lack of guidance and difficulty finding good advisers or mentors. University should be the place for future entrepreneurs to meet experienced entrepreneurs as their advisors. Classes should be designed to let students spend time with experienced industry workers, entrepreneurs, who discuss their practices and experiences to encourage students to start their own company.