Skip to content

Làm sao làm cho công nghệ là chọn lựa hàng đầu của sinh viên?

Một người viết: “Tại sao thầy nghĩ sinh viên phải học Công nghệ thông tin mà không phải là cái gì đó khác? Chướng ngại gì ngăn cản sinh viên học Công nghệ thông tin?”

 

Đáp: Từ quan điểm kinh tế, tôi nghĩ sinh viên đại học nên học Công nghệ thông tin (CNTT) vì nó là khu vực sôi nổi đang mở rộng nhanh hơn bất kì khu vực nào khác. Có nhiều cơ hội việc làm hơn các khu vực khác, và lương cao hơn nhiều so với các khu vực khác. Công nghệ thông tin cũng là lực chính dẫn lái tăng trưởng kinh tế và đem tới thịnh vượng cho nhiều nước.

Lí do sinh viên không chọn lĩnh vực này là vì họ không có đủ thông tin để làm quyết định có thông tin. Nhiều sinh viên đã không được dạy về lập kế hoạch nghề nghiệp mà cũng không có hướng dẫn đúng. Có những sinh viên vào đại học mà không có viễn kiến nghề nghiệp và mục đích giáo dục vì họ chỉ hội tụ vào học và không đặt quan hệ điều họ học với điều họ sẽ làm trong đời họ. Một số sinh viên vẫn còn nhắm vào việc có bằng cấp  mà không hiểu rằng bằng cấp không đảm bảo cái gì. Sự kiện là các môn CNTT điển hình là chặt chẽ và yêu cầu nhiều nỗ lực hơn các môn khác nhưng sinh viên có thể được lợi bằng việc có tri thức và kĩ năng mà họ có thể dùng để thăng tiến nghề nghiệp của họ và tạo ra việc sống thoải mái trong thế giới cạnh tranh này.

Tuy nhiên, chướng ngại chính phải vượt qua không phải là sinh viên mà là đại học. Nhiều trường không có đủ tài nguyên, thầy giáo có chất lượng, chương trình đào tạo tốt, hay chương trình đào tạo thầy giáo để giữ cho họ cập nhật với thay đổi công nghệ. CNTT là lĩnh vực thay đổi nhanh và các môn CNTT yêu cầu cả công nghệ và phẩm chất thầy giáo được chuyên sâu. Đó là lí do tại sao nhiều trường không muốn đầu tư nỗ lực của họ vào CNTT mặc cho việc dư thừa việc làm sẵn có.

Ngày nay sinh viên đại học cần hướng dẫn đúng và khuyến khích để học lĩnh vực thực hành này. Sinh viên cũng cần có những thầy giáo có phẩm chất, nhiệt tình để dạy họ tri thức và kĩ năng bản chất. Một chương trình đào tạo tốt là không đủ; nó phải được tổ hợp với các thầy giáo có phẩm chất và say mê để truyền đạt tinh thần bản chất của những kĩ năng được cần nhất trong thế kỉ 21. Để làm cho CNTT thành chọn lựa hàng đầu của sinh viên đại học, và làm tăng việc ghi danh của sinh viên vào lĩnh vực CNTT, các trường phải đầu tư vào đào tạo thầy giáo vì thầy giáo là nhân tố bản chất, người có thể chinh phục trái tim và khối óc của sinh viên.

 

—English version—

 

How to make technology the top choice of students?

A person wrote: “Why do you think students should study Information Technology and not something else? What are the obstacles that prevent students from studying Information Technology?”

 

Answer: From an economic standpoint, I think college students should study Information Technology (IT) because it is an exciting area that is expanding faster than any others. There are more job opportunities than others, and the salary is much higher than others. Information technology is also a major force that drives economic growth and brings prosperity to many countries.

The reason students do not select this field because they do not have enough information to make informed decision. Many students have not been taught about career planning nor have proper guidance. There are students who go to college without a career vision and education goals as they only focus on study and have not correlate what they study with what they will do in their lives. Some students are still aiming to get a degree without understand that a degree does not guarantee anything. The fact is IT courses are typically more rigorous and require more efforts than others but students can benefit by having knowledge and skills that they can use to advance their career and make a comfortable living in this competitive world.

However, the major obstacle that must be overcome is not the students but the universities. Many schools do not have enough resources, qualified teachers, good curriculum, or teachers’ training program to keep them up to date with technology changes. IT is a fast changing field and IT courses require both technology and advanced teacher qualifications. That is why many schools do not want to invest their efforts on IT despite the abundant of jobs available.

Today college students need proper guidance and encouragement to study this practical field. Students also need qualified, enthusiastic teachers to teach them the essential knowledge and skills. A good training program is not enough; it must be combined with qualified and passionate teachers to convey the essential spirit of the most needed skills in the 21st century. To make IT the top choice of college students, and increase students’ enrollment in IT field, schools must invest in teachers’ training because teachers are the essential factor who can win the hearts and the minds of students.