Skip to content

Chọn nghề tốt nhất

Một thầy giáo viết cho tôi: “Theo blog của thầy, Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) có nhiều cơ hội việc làm nhưng tại sao sinh viên không ghi danh vào trong các lĩnh vực này? Làm sao tôi có thể khuyến khích sinh viên của tôi học các lĩnh vực STEM? Lĩnh vực nào có nhu cầu cao nhất?”

 

Đáp: “Có quan niệm nhầm về các lĩnh vực STEM trong các sinh viên đại học. Nhiều người tin những lĩnh vực này là rất khó, chỉ sinh viên giỏi mới có thể học được chúng. Sự kiện là các lĩnh vực STEM là rất rộng với hàng trăm môn học; một số có thể khó nhưng phần lớn thì không khó. Lĩnh vực khoa học điển hình bao quát các khu vực như sinh học, hoá học, địa lí, vật lí, y học và sức khoẻ v.v. Lĩnh vực công nghệ bao gồm công nghệ không gian, công nghệ công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ y học v.v… Lĩnh vực kĩ nghệ còn rộng hơn nhiều với nhiều khu vực từ khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm tới kĩ nghệ điện tử, kĩ nghệ điện, kĩ nghệ dân sự và nhiều thứ khác. Lĩ vực toán học cũng có nhiều chuyên ngành như khoa học thống kê, toán học ứng dụng, và thống kê v.v. Giáo dục trong bất kì những lĩnh vực STEM này mở ra những cơ hội trong gần khắp ngành công nghiệp từ chế tạo, tới điện tử, từ tài chính, y học tới xây dựng, và công nghệ thông tin v.v.

Theo báo cáo công nghiệp, Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Quản lí hệ thông tin v.v.) có nhu cầu cao nhất trong mọi lĩnh vực STEM. Trong hai năm qua, ghi danh vào chương trình CNTT đã tăng lên gần gấp đôi khi so với vài năm trước do thiếu hụt công nhân có kĩ năng CNTT và nhiều việc làm hơn từ công nghiệp. Trên khắp thế giới, các công ti đang tìm công nhân có kĩ năng CNTT, vì mọi người đều cần phần mềm và người phát triển để xây dựng nó. Ngay cả các công ti không ở trong khu vực công nghệ cũng đang cố bắt kịp vì CNTT đang trở thành yếu tố then chốt để cải tiến hiệu quả và hiệu năng. Hiển nhiên là CNTT là chọn lựa tốt nhất cho sinh viên đại học khi tri thức về khoa học máy tính và kĩ nghệ phần mềm là có giá trị ngày nay hơn bao giờ trước đây.

Tuy nhiên mặc cho số ghi danh cao trong các chương trình CNTT, nhiều công ti vẫn thấy khó tìm được công nhân CNTT có kĩ năng vì công nghệ thay đổi quá nhanh và phần lớn các đào tạo của đại học không thể bắt kịp với công nghệ thay đổi nhanh. Do đó các công ti bắt đầu chỉ chọn những người tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu nơi có chương trình đào tạo cập nhật nhất, người có thể qua được các qui trình phỏng vấn kĩ thuật nghiêm ngặt của họ. Một quan chức điều hành giải thích: “Ngày nay bằng cấp CNTT không đảm bảo rằng người tốt nghiệp có khả năng làm công việc được cần. Công nghệ thay đổi nhanh tới mức phần lớn các đại học không thể bắt kịp, do vậy sinh viên muốn phát triển nghề nghiệp kĩ thuật tốt phải tìm ra những trường có chương trình đào tạo tốt nhất thay vì bất kì trường nào vì họ sẽ bị kiểm tra về tri thức và kĩ năng trong qui trình phỏng vấn của chúng tôi. Không có lí do để trả tiền cho ai đó lương hàng đầu rồi mới thấy ra là kĩ năng của họ bị lỗi thời.”

Điều làm cho các nghề CNTT năng động thế là ở chỗ chúng xoay quanh phát kiến. Thường xuyên có công nghệ mới tới, kĩ năng mới cần học và thách thức mới cần vượt qua, dù đó là phát triển sản phẩm mới trong công nghiệp phần mềm hay giải quyết vấn đề trong công nghiệp chế tạo. Không chỉ những thách thức này yêu cầu tri thức kĩ thuật, họ cũng cần tư duy sáng tạo. Ngày nay các nghề CNTT là về cải tiến mọi thứ bằng công nghệ. Chẳng hạn, mọi người vẫn nghĩ kĩ nghệ phần mềm tất cả chỉ là viết mã và kiểm thử nhưng trong thực tế phần mềm thường xuyên tiến hoá với các cách tiếp cận phát kiến mới.

Ngày nay nhiều sinh viên tới đại học nhưng không có ‎ý tưởng về lập kế hoạch nghề nghiệp và việc làm nào sẽ sẵn có vào lúc họ tốt nghiệp. Là thầy giáo, bạn cần giúp họ phát triển cái nhìn rộng hơn về nghề nghiệp và biết loại việc làm nào sẽ có nhiều trong vài năm tới. Theo một khảo cứu toàn cầu, các lĩnh vực STEM sẽ đại diện cho hơn hai phần ba trong số 30 triệu việc làm mới cần được tạo ra trong mười năm tới và hơn 34 triệu việc làm phụ mở ra sẽ là sẵn có để thay thế cho các công nhân già hơn về hưu trong thời gian đó. Và bẩy trong mười nghề hàng đầu được mong đợi có số lượng việc làm mở ra lớn nhất là trong các lĩnh vực STEM.

Trong số chúng, Công nghệ thông tin và Chăm sóc sức khoẻ là ở hàng đầu nhưng CNTT là nghề duy nhất tạo ra tăng trưởng kinh tế giá trị cao. Tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và lực lượng lao động CNTT là mạnh thế, một quan chức điều hành tuyên bố: “Công nghệ thông tin sẽ dẫn lái mọi tăng trưởng kinh tế tương lao trong mười năm tới.” Nếu sinh viên bắt đầu đại học năm nay và chọn lĩnh vực CNTT, họ sẽ có 98.3% có được việc làm tuyệt hảo điều sẽ kéo dài trong một thời gian lâu.

 

—English version—

 

The best career choice

A teacher wrote to me: “According to your blog, Science, Technology, Engineering and Math (STEM) have a lot of job opportunities but why students do not enroll in these fields? How can I encourage my students to study STEM fields? Which one has the highest demand?”

 

Answer: “There are misconceptions about STEM fields among college students. Many believe these fields are very difficult, only the best students could study them. The fact is STEM fields are very broad with hundreds of subjects; some may be difficult but most are not. A typical science field covers areas such as biology, chemistry, geology, physics, medical and health etc. A technology field includes space technology, industry technology, information technology, medical technology etc… Engineering field is much broader with many areas from computer science, software engineering to electronic engineering, electrical engineering, civil engineering and many others. The mathematics field also has several specialties such as actuarial science, applied mathematics, and statistics etc. An education in any of these STEM fields opens opportunities in almost every industry from manufacturing to electronics, from finance, medical to construction, and information technology etc.

According to industry report, Information Technology (Computer science, Software engineering, Information System Management etc.) has the highest demand among all STEM fields. In the past two years, enrollment in IT programs has risen and almost doubles as compare with few years ago due to the shortage of IT skilled workers and more jobs from industry. All over the world, companies are looking for IT skilled workers, because everyone needs software and developers to build it. Even companies that are not in technology areas are trying to catch-up as IT is becoming the key factor to improve efficiency and performance. It is obvious that IT is the best choice for college students as computer science and software engineering knowledge are more valuable today than ever before.

However despite the high enrollment in IT programs, many companies are finding it is still difficult to find skilled IT workers because technology changes too fast and most university’s trainings cannot keep up with the rapidly changing technology. Therefore companies begin to only select graduates from top universities who have the most up to date training programs, who can pass their rigorous technical interview process. An executive explains: “Today an IT degree does not guarantee that graduates are capable of doing the needed works. Technology changes so fast that most universities cannot keep up, thus students who want to develop a good technical careers should seek out schools that have the best training programs rather than any school because they will be tested about their knowledge and skills in our interview process. There is no reason to pay someone top salary then finds out that their skills are obsolete.”

What makes IT careers so dynamic is that they revolve around innovation. There are constantly new technology to come, new skills to learn and new challenges to overcome, whether it is new product development in software industry or solving problems in manufacturing industry. Not only do these challenges require technical knowledge, they also need creative thinking. Today IT careers are about improving everything with technology. For example, people still think software engineering is all about coding and testing but in reality software is constantly evolving with new innovative new approaches.

Today many students go to university but have no idea about career planning and what jobs will be available by the time they graduate. As teacher, you need to help them develop a broader view about career and knowing which kinds of jobs will be plentiful over the next few years. According to a global study, STEM fields will represent more than two third of the 30 million new jobs to be created in the next ten years and more than 34 million additional job openings will be available to replace older workers who retire during that time. And seven of the ten top occupations expected to have the largest number of openings are in STEM fields.

Among them, Information technology and Healthcare are at the top but IT is the only occupation that creates high value economic growth. The correlation between economic growth and an IT workforce is so strong, an executive declared: “Information technology will drive all future economic growth in the next ten years”. If students starting college this year and select IT field, they will have 98.3% of getting an excellent career that will last a long time.