Skip to content

Viễn kiến và phương hướng mới

Khi Satya Nadella trở thành Giám đốc điều hành chính của Microsoft (CEO), ông ấy lập tức đổi hướng của công ti phần mềm khổng lồ này bằng viễn kiến mới: “Di động thứ nhất, Mây thứ nhất,” để mô tả điều ông ấy nghĩ công nghệ thông tin tương lai sẽ là gì và Microsoft nên đi về đâu. Viễn kiến đó bây giờ là phương hướng mới cho công ti vì mọi thứ phải chuyển sang di động và mây. Một điều tương tự đã xảy ra năm 1995 khi Bill Gates ban hành một viễn kiến mới có tên “Con sóng triều Internet,” trong đó ông ấy đã gọi Internet là “Phát triển quan trọng nhất từ Máy tính cá nhân” và đã đổi viễn kiến của công ti từ “Đặt PC vào mọi gia đình” thành “Đặt PC vào mọi doanh nghiệp rồi kết nối chúng vào Internet bằng Explorer của Microsoft.”

Sau khi viễn kiến này được công bố, các nhà phân tích công nghiệp dự báo rằng sẽ có thay đổi nào đó trong công ti phần mềm khổng lồ này nhưng không ai tin rằng nó xảy ra nhanh thế. Trong vòng hai tháng ở văn phòng, Satya ra lệnh sa thải ồ ạt 25,000 nhân viên, nhiều người là người quản lí hạng cao. Điều này là cần thiết vì Microsoft cần chuyển nhanh nếu không nó sẽ không có khả năng cạnh tranh với Google, Facebook, Apple và hàng trăm công ti đối thủ. Theo viễn kiến mới, Microsoft muốn chuyển nhanh ra ngoài điều họ đã thành công bằng việc phát triển công cụ mới có thể phân tích, dự báo, và cho cái nhìn sâu cho người quản lí để làm quyết định. Họ muốn doanh nghiệp dùng công cụ của họ, nền tảng của họ (máy tính bảng Surface), hệ điều hành (Windows) và kết cấu nền mây đầu sau (Azure) để tổ chức mọi dữ liệu để có được thông tin có giá trị một cách nhanh chóng.

Microsoft không phải là công ti duy nhất sa thải công nhân, nhiều công ti đang dịch chuyển chiến lược của họ sang hội tụ vào những kĩ năng mới, công cụ mới, phương hướng mới và loại bỏ các nhân viên không năng suất nữa. Trong 6 tháng qua, trên 350,000 người đã mất việc làm khi các công ti công nghệ như Hewlett Packard, Cisco, và Dell v.v. bắt đầu giảm lực lượng lao động của họ. Số người còn lại được yêu cầu đi học các đào tạo đặc biệt để cải tiến thiếu sót kĩ thuật của họ. Chẳng hạn, IBM đã ban hành cắt bỏ 10% lương cho những công nhân đã được chọn cho chương trình đào tạo mới để đưa các kĩ năng thiếu sót tiến lên cho nhu cầu hiện tại. Mục đích là bắc cầu qua khe hở giữa điều họ biết mà có thể đã lỗi thời và điều được công ti cần. Một quan chức điều hành nói: “Thế giới kinh doanh đang thay đổi cho nên công ti phải thay đổi nữa nhưng có nhiều công nhân không thể thay đổi được và trở thành chướng ngại cho phương hướng mới. Điều họ biết là lỗi thời, điều họ làm không còn được cần; họ không muốn làm quyết định nào mà có thể tác động tới vị trí của họ cho nên họ ngăn cản người khác khỏi làm những thay đổi cần thiết. Chúng tôi không thể dung thứ được kiểu thái độ này và họ phải ra đi.”

Như với công nghệ thay đổi, viễn kiến và phương hướng của công ti phải thay đổi và sẽ có thay đổi trong giáo dục và đào tạo vì thị trường việc làm đã thay đổi để phù hợp với thay đổi công nghiệp. Ngày nay các đại học hàng đầu đang thay đổi chương trình đào tạo của họ để hội tụ nhiều hơn và phát triển ứng dụng di động, phần mềm như dịch vụ, tính toán mây, phân tích big data và an ninh tính toán như là những kĩ năng mà người tốt nghiệp của họ phải có. Một hiệu trưởng đại học hàng đầu nói: “Chúng tôi phải dịch chuyển đào tạo của chúng tôi để chuyển giao theo phương hướng của viễn kiến công nghiệp. Khi Microsoft, Google, Apple, Facebook, Amazon cam kết với phát triển tính toán mây và app di động, thị trường việc làm sẽ dịch chuyển theo phương hướng đó và chúng tôi phải nghĩ về tương lai của người tốt nghiệp của chúng tôi.”

Các nhà phân tích công nghiệp đồng ý, một người viết: “Bạn không thể nhìn lại kỉ nguyên tính toán cá nhân được, nó qua rồi. Bạn phải nhìn tới xu hướng tiếp và thay đổi nhanh chóng. Tương lai là phát triển app di động, tính toán mây, phân tích big data, và an ninh tính toán. Không ai biết công ti nào sẽ là người thắng trong cạnh tranh này nhưng tất cả họ đều đang tuyển những người tốt nghiệp trong bốn khu vực chiến lược này và xu hướng này sẽ tràn ngập suốt toàn thể ngành công nghiệp. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhu cầu khổng lồ về công nhân với những kĩ năng này.”

 

—English version—

 

The new vision and direction

When Satya Nadella becomes Microsoft Chief Executive Officer (CEO), he immediately redirects the giant software company with a new vision: “Mobile first, Cloud first,” to describe what he thinks future information technology will be and where Microsoft should be moving. That vision now is the new direction for the company as everything must move toward mobile and cloud. A similar thing happened in 1995 when Bill Gates issued a new vision called “The Internet Tidal Wave,” in which he called the Internet “The most important development since the Personal Computer” and changed the vision of the company from “Putting a PC in every home.” to “Putting a PC in every business then connect them to the Internet with Microsoft’s Explorer.”

After the new vision is announced, industry analysts predict that there will be some changes in this giant software company but nobody believe that it happens so fast. Within two months in office, Satya orders a massive layoff of 25,000 employees, many are high ranking managers. This is necessary because Microsoft needs to move fast else it will not be able to compete with Google, Facebook, Apple and hundreds of rival companies. Under new vision, Microsoft wants to move quickly beyond what they already succeed by developing new tools that can analyze, predict, and give insight to managers to make decisions. They want business to use their tools, their platforms (the Surface tablets), operating systems (Windows) and back-end cloud infrastructure (Azure) to organize all data to get valuable information quickly.

Microsoft is not the only company that lay-off workers, many companies are shifting their strategies to focus on new skills, new tools, new directions and eliminating unproductive employees too. In the past 6 months, over 350,000 people were losing jobs as technology companies like Hewlett Packard, Cisco, and Dell etc. began to reducing their workforces. Remainders were required to go to special trainings to improve their technical deficiency. For example, IBM has issued 10% pay cuts to workers that have been selected for a new training program to bring their deficient skills up to current needs. The goal is to bridge the gap between what they know which may be obsolete and what is needed by the company. An executive said: “The business world is changing so company must change too but there are many workers who cannot change and become obstacle for the new direction. What they know is obsolete, what they do is no longer needed; they do not want to make any decision that may impact their position so they prevent others from making necessary change. We cannot tolerate this type of attitude and they must leave.”

As with technology changes, company’s vision and direction must change and there will be changes in education and training as the job market has changed to accommodate industry changes. Today top universities are changing their curriculum to focus more on mobile application development, software as a service, cloud computing, big data analytics and computing security as skills that their graduates must have. A top university Provost said: “We must shift our trainings to deliver on the direction of the industry vision. When Microsoft, Google, Apple, Facebook, Amazon commits to cloud computing and mobile apps development, the job market will shift in that direction and we must think about the future of our graduates.”

Industry analysts agreed, one wrote: “You cannot look back to the personal computing era, it is gone. You must look forward to the next trend and change quickly. The futures are mobile apps development, cloud computing, big data analytics, and computing security. No one knows which company will be the winner in this competition but all of them are recruiting graduates in these four strategic areas and this trend will permeate throughout the entire industry. It means there will be huge demand for workers with these skills.”