Skip to content

Kĩ năng kĩ thuật và kĩ năng mềm

Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp bằng cử nhân trong khoa học tính toán năm tới nhưng đào tạo ở trường của em hầu hết là trong lập trình Java. Em không biết loại việc làm nào em có thể có được với kĩ năng này? Xin thầy giúp.”

 

Đáp: Mặc dầu bạn chỉ nhắc tới lập trình Java nhưng là một sinh viên đại học, tôi giả định chương trình của bạn cũng dạy cho bạn kĩ năng phân tích, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng thiết kế, tri thức về hệ thông tin và mạng cũng như các khái niệm an ninh cơ bản. Một đào tạo tốt về khoa học máy tính là nhiều hơn chỉ dạy lập trình. Là người tốt nghiệp với kĩ năng lập trình Java tốt, bạn có thể làm việc như người phát triển Web và hỗ trợ cho các ứng dụng Jaba dựa trên web, các dịch vụ web và giao diện web. Tôi cũng giả định rằng bạn biết JavaScript để quản lí các thiết đặt an ninh làm hợp thức người dùng và các giao dịch qui trình doanh nghiệp.

Tuy nhiên có kĩ năng kĩ thuật là KHÔNG đủ; bạn cũng cần kĩ năng mềm vì việc làm của bạn yêu cầu bạn gặp gỡ người dùng và khách hàng. Bạn cần thu thập yêu cầu, hiểu vấn đề của người dùng và thảo luận với họ để cải tiến kinh nghiêm của họ trong việc dùng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Kĩ năng mềm giúp bạn làm công việc của bạn một cách hiệu quả và hiệu lực khi bạn tương tác với người quản lí, và các đồng nghiệp của bạn. Mọi công ti đều mong đợi người tốt nghiệp đại học có những kĩ năng mềm nào đó như trao đổi để truyền đạt thông tin cho người khác bằng lời hay bằng viết. Có khả năng tốt để trao đổi không chỉ nói mà còn cả nghe người khác mà không đánh giá họ, chia sẻ ‎ý tưởng với họ, và cung cấp trợ giúp khi họ cần giúp đỡ. Bạn cần kĩ năng làm việc tổ vì bạn không làm việc một mình mà bao giờ cũng làm việc trong tổ cho nên bạn phải học cách cộng tác và chia sẻ trách nhiệm với các thành viên tổ. Bạn phải học cách tổ chức và lập ưu tiên công việc của bạn tương ứng với lịch thời gian để hoàn thành dự án tương ứng. Bạn phải học linh hoạt và phản ứng tốt với những thay đổi trong môi trường làm việc và giữ thái độ tích cực bất kể điều gì xảy ra.

 

—English version—

 

Technical skills and Soft skills

A student wrote to me: “I will graduate with a bachelor’s degree in computer science next year but my school training is mostly in Java programming. I do not know what kind of job I could get with this skill? Please help.”

 

Answer: Although you only mention Java programming but as a college graduate, I assume your program also teaches you analytical skills, problem-solving skills, design skills, knowledge of information systems and network as well as basic security concepts. A good computer science training is much more than just teaching programming. As graduates with good Java programming skills, you can work as a Web developer where you create and support web-based Java applications, web services and web interfaces. I also assume that you know JavaScript to manage security settings that validate users and process business transactions.

However having technical skills is NOT enough; you also need soft-skills because your job requires you to meet with users and customers. You need to gather business requirements, understand user’s problems and discuss with them to improve their experience in using your product and services. Soft skills help you to do your jobs effectively and efficiently as you interact with your managers, and your co-workers. Every company expects college graduates to have certain soft-skills such as communication to convey information to others either orally or in writing. Having good ability to communicate is not just talking but also listening to others without judging them, share ideas with them, and provide assistant when they need help. You need teamwork skills as you do not work alone but always in teams so you must learn how to cooperate and share responsibility with team members. You must learn how to organize and prioritize your work according to a time schedule in order to complete the projects accordingly. You must learn to be flexible and react well to changes in the work environments and keep a positive attitude regardless what happen.