Skip to content

Xu hướng di dộng

Tuần trước Yahoo công bố rằng nó đã mua công ti di động và luồng video trực tuyến RayV, khi nó nhanh chóng đổi hướng để đi vào trong thị trường di động và trở thành nhà cung cấp nội dung. Công ti sẽ cạnh tranh với Google, Netflix, Amazon, YouTube và những công ti khác đang bám chặt vững chắc vào trong thị trường này. Thị trường video di động được mong đợi tăng gấp đôi về thu nhập tới vài tỉ đô la khi nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng được bán và video di động đang bùng nổ với lợi nhuận khổng lồ. Một nhà phân tích Phố Wall viết: “Máy tính cá nhân chết rồi, tương lai là di động. Dừng đầu tư vào bất kì cái gì liên quan tới PC và nhanh chóng chuyển sang di động đi.” Với gợi ý này, chứng khoán từ các công ti PC sụt giảm lớn khi các nhà đầu tư xổ chứng khoán ra trước khi nó thành quá trễ.

Yahoo và nhiều công ti công nghệ nhận ra thị trường khổng lồ này và nhanh chóng chuyển sang di động bằng việc cố gắng thâu tóm các công ti nhỏ đã có thị trường hệ thống di động được thiết lập như Dailymotion và Hulu. Vài tháng trước, CEO mới của Microsoft cũng đặt ra chiều hướng mới cho công ti: “Di động thứ nhất, mây thứ nhất” và ra lệnh cho toàn công ti hội tụ vào thị trường di động. Thấy xu hướng này, nhiều đại học đang đổi đào tạo của họ sang hội tụ vào lập trình di động nơi sinh viên học về Androids và IOS thay vì nền PC. Một người tuyển mộ công nghệ giải thích: “Khi công nghệ thay đổi, nhu cầu cũng thay đổi. Nếu người tốt nghiệp không có kĩ năng được cần, họ sẽ không có việc làm. Ngày nay chúng tôi không thuê sinh viên có kĩ năng PC nữa, các câu hỏi phỏng vấn của chúng tôi phần lớn dựa trên Androids, IOS và các kĩ năng lập trình di động.” Khi nhu cầu trong thị trường việc làm thay đổi, sinh viên bắt đầu phản đối chống lại các đại học vẫn dạy công nghệ cũ. Một sinh viên nói với báo chí: “Chúng tôi trả nhiều tiền cho giáo dục và chúng tôi không muốn học công nghệ lỗi thời để cho chúng tôi không có việc làm.” Nhiều báo chí đứng về phe với sinh viên bằng việc thôi thúc các đại học chấp nhận đào tạo di động: “Nếu họ không thay đổi nhanh chóng, người tốt nghiệp của chúng tôi không thể cạnh tranh được với công nhân được nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, người có kĩ năng di động. Chúng ta cần việc làm cho người của chúng ta.”

Ngày nay xem video trực tuyến dùng điện thoại thông minh hay máy tính bảng là thói quen hàng ngày của hàng triệu người dùng và nó bắt đầu bùng nổ khắp thế giới. Các nhà chế tạo điện thoại thông minh đã đưa ra điện thoại thông minh màn hình lớn hơn và giá của máy tính bảng sụt xuống cho nên rõ ràng là di động là tương lai. Đó là lí do tại sao Yahoo đang hội tụ vào việc làm tăng trưởng người dùng video và các luồng hàng tháng vì nó cạnh tranh để có được thị phần lớn hơn. Băng rộng là yếu tố chính cho kinh doanh trong thế kỉ 21. Với nhiều công ti thế đang chuyển nhanh vào kinh doanh trực tuyến, công nghệ thông tin không còn là yếu tố hỗ trợ mà trở thành yếu tố chiến lược. Khi các doanh nghiệp đang trở nên di động hơn, yếu tố chiến lược này phải chuyển nhanh sang mạng không dây. Tuy nhiên mạng không dây đang trở nên ngày càng phức tạp và các thao tác viên phải quản lí các giao thức mạng khác nhau, các loại hình mạng và hình mẫu giao thông để chắc mạng vận hành ở mức tối ưu. Nếu mạng không được quản lí cẩn thận, điều đó có thể làm nảy sinh hiệu năng kém và bao phủ không hoàn hảo làm cho người tiêu thụ chuyển sang nhà cung cấp không dây khác. Một chuyên gia viễn thông giải thích: “Sẽ có nhiều cạnh tranh vì 3G là không đủ, nhiều công ti sẽ phải chuyển sang 4G và cải tiến kết cấu nền của nó một cách nhanh chóng. Cạnh tranh đang xảy ra trên toàn cầu khi các công ti lớn sẽ chuyển sang thị trường mới để bành trướng thị phần của họ, họ có vốn, tri thức chuyên gia, và người có kĩ năng và tri thức. Nếu các công ti địa phương không thể cạnh tranh được, họ sẽ chết. Chẳng bao lâu chỉ vài kẻ thắng sẽ kiếm thị trường hàng nghìn tỉ đô la này.”

 

—English version—

 

The mobile trend

Last week Yahoo announced that it has acquired mobile and online video streaming company RayV, as it change direction quickly to move into mobile market and become a content provider. The company will compete with Google, Netflix, Amazon, YouTube and others who are firmly entrenched in this market. The mobile video market is expected to double in revenue to several billion dollars as more smartphones and tablets are sold and mobile video is exploding with huge profit. A Wall Street analyst wrote: “Personal Computer is dead, the future is in mobile. Stop invests in anything to do with PCs and move quickly to mobile.” At the suggestion, stocks from PC companies drop significantly as investors dumb stocks before it is too late.

Yahoo and many tech companies recognize this huge market and move to mobile quickly by trying to acquire smaller companies that already had an established mobile system market such as Dailymotion and Hulu. Few months ago, the new CEO of Microsoft also set the new direction to the company: “Mobile first, Cloud first” and ordered the whole company to focus on mobile market. Seeing the trend, many universities are changing their training to focus on mobile programming where students learn about Androids and IOS rather than PC platforms. A technology recruiter explains: “As technology changes, the needs also change. If graduates do not have the needed skills, they will not have a job. Today we do not hire students with PC skills anymore, our interview questions are mostly based on Androids, IOS and mobile programing skills.” As the need in job market changes, students begin to protest against universities that are still teaching the old technology. A student told newspapers: “We pay a lot for our education and we do not want to learn obsolete technology that let us be unemployed.” Many newspapers took side with students by urging universities to adopt mobile training: “If they do not change quickly, our graduates cannot compete with imported workers from China and India who have mobile skills. We need jobs for our people.”

Today watching online video using smartphone or tablets is a daily habit for millions of users and it is beginning to explode all over the world. Smartphone manufactures have released larger screen smartphones and the price of tablets is dropping so it is clear that mobility is the future. That is why Yahoo is focused on growing video users and monthly streams as it competes to get a larger market share. Broadband is the major factor for businesses in the 21st century. With so many companies are moving quickly into online business, information technology is no longer the supporting factor but becoming the strategic factor. As businesses are becoming more mobile, this strategic factor must move quickly to wireless networks. However wireless networks are becoming increasingly complex and operators must manage different network protocols, network topologies and traffic patterns in order to make sure the network is operating at an optimal level. If the network is not managed carefully, it could result in poor performance and faulty coverage causing consumers to switch wireless providers. A telecommunication expert explains: “There will be more competition since 3G is not enough, more companies will have to move to 4G and improve its infrastructure quickly. Competition is happening globally as larger companies will move to new market to expand their shares, they have the capital, the expertise, the knowledge, and the skilled people. If local companies cannot compete, they will die. Soon only few winners will get this trillion dollars market.”