Skip to content

Lời khuyên cho người bố đang lo âu

Một người bố viết cho tôi: “Mặc dầu ba con tôi vẫn ở phổ thông nhưng tôi muốn chúng được chuẩn bị. Thầy có thể cho tôi biết một số lĩnh vực học tập và nghề nghiệp đang có nhu cầu cao trong mười năm tới không. Xin cám ơn sự giúp đỡ của thầy.”

 

Đáp: Khó dự đoán được tương lai vì công nghệ sẽ thay đổi, doanh nghiệp sẽ thay đổi, thị trường việc làm sẽ thay đổi và nhịp độ thay đổi sẽ tiếp tục tăng tốc. Nhưng tôi có thể nói rằng trong tương lai, phần lớn các nghề nghiệp sẽ yêu cầu giáo dục đại học. Vì con bạn vẫn đang học phổ thông, bạn nên khuyến khích chúng hội tụ nhiều hơn vào toán học, khoa học và công nghệ để giúp chuẩn bị cho chúng về giáo dục đại học.  Bên cạnh đại số, hình học, tính toán, lượng giác, vật lí, và hoá học, chúng nên học một ngoại ngữ như tiếng Anh vì trong tương lai nhiều cơ hội hơn sẽ sẵn có một cách toàn cầu. Chúng cũng nên học các ngôn ngữ lập trình như Python hay Java để quen thuộc với công nghệ thông tin vì chúng ta đang sống trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ.

Nói chung, Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) toàn là chọn lựa tốt cho con bạn chọn. Bất kể bạn sống ở đây và tình hình kinh tế thế nào trong tương lai, có những khu vực tăng trưởng với nhu cầu cao mà chúng cần chú ‎ý. Các khu vực hứa hẹn nhất là trong điện tử, tính toán, công nghệ sinh học và công nghệ nano. Phát kiến trong các khu vực này sẽ làm thay đổi lớn trong y tế, dược và chăm sóc sức khoẻ. Chúng cũng sẽ tác động tới qui trình chế tạo trong hàng không, đóng tầu và công nghiệp vận tải. Tuy nhiên nền tảng cho mọi thay đổi này là công nghệ thông tin vì mọi thứ sẽ dùng các hệ thống máy tính. Sau đây là một số nghề có hứa hẹn mà tôi biết rõ:

Người phát triển phần mềm: Nhiều người phát triển phần mềm sẽ được cần vì công nghệ thông tin đang thay đổi nhanh chóng và các ngôn ngữ lập trình và các nền sẽ tiếp tục tiến hoá. Chẳng hạn trong tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoám, và khu vực đầu tư có nhu cầu khổng lồ về tính toán tốc độ cao để xử lí khối lượng lớn dữ liệu (Big data) cho nên những người phát triển mới với kĩ năng big data đang được cần để đáp ứng nhu cầu này. Khi nhiều người đang dùng các nền di động (IOS, Android) nhu cầu về người phát triển ứng dụng di động cũng tăng lên. Vì phần mềm đang ngày càng lớn hơn và phức tạp hơn, phẩm chất tối thiểu cho các việc làm này là bằng cử nhân trong Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm.

Chuyên viên an ninh máy tính: Chúng ta đang sống trong một thế giới được kết nối nơi mọi thứ được tích hợp qua mạng. Với đe doạ của những hacker có kĩ năng, những phần mềm hại phức tạp, và các cuộc tấn công cyber phức tạp, có nhu cầu cao về các chuyên viên an ninh máy tính để quản lí, giám sát và ngăn ngừa những sự cố này. Phẩm chất tối thiểu cho vị trí này là bằng cử nhân trong Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm với chuyên môn hoá trong an ninh máy tính. Các vị trí mức cao hơn như kiến trúc sư an ninh máy tính, pháp lí máy tính, hay giám đốc an ninh yêu cầu bằng cấp chuyên sâu như thạc sĩ An ninh máy tính. Chứng chỉ phụ như Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Network Security Professional (CNSP) hay Certified Hacking Forensics Investigator (CHFI) thường được yêu cầu.

Người quản lí hệ thông tin: Việc quản lí hiệu quả trong tương lai sẽ yêu cầu cả tri thức doanh nghiệp và công nghệ. Khi nhiều công ti chuyển vào Tính toán mây và di động, tri thức thành thạo về “phần mềm như dịch vụ” (SaaS) và tính di động là được cần. Người quản lí tương lai sẽ không làm việc ở một chỗ mà có thể phải quản lí các vận hành ở nhiều vị trí và thậm chí ở nhiều nước, cho nên ngoại ngữ giỏi cũng là quan trọng. Mọi người quản lí tương lai đều phải có tri thức rộng trong vận hành quốc tế, có khả năng phát triển các chiến lược để giúp công ti cạnh trong thế giới được toàn cầu hoá. Phẩm chất tối thiểu cho vị trí này là bằng cử nhân trong Quản lí Hệ thông tin, Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm.

Chuyên viên mạng: Nhu cầu về các chuyên gia máy tính cấp cao có khả năng tích hợp nhiều hệ thống lại thành hệ thống mạnh. Trong công nghiệp ngân hàng, tài chính và đầu tư, mạng tốc độ cao là cần thiết và họ cần các chuyên viên mạng để thiết kế, thực hiện và bảo trì những mạng này để chắc rằng chúng là nhanh và được an ninh. Phẩm chất tối thiểu cho việc làm này là bằng cử nhân trong Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm.

Chuyên viên Big Data: Ngày nay Big data đang tăng trưởng nhanh với nhiều công ti muốn truy nhập vào nhiều thông tin về khách hàng của họ, các đối thủ cạnh tranh của họ, và các mạng xã hội khác. Thách thức then chốt là nhận diện các hình mẫu và cơ hội để thu được thông tin hữu dụng cho ưu thế doanh nghiệp. Tiếp thị và nghiên cứu thị trường là hai lĩnh vực đang tăng trưởng nơi việc dùng dữ liệu đang bùng nổ và có nhu cầu khẩn thiết về những công nhân này. Phẩm chất tối thiểu cho những việc làm này là bằng cử nhân trong Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm.

Bên cạnh những chọn lựa nghề nghiệp này, bạn cần chú ‎ý tới đại học mà con bạn sẽ tham dự. Không phải mọi đại học đều như nhau và có những đại học tốt và đại học không được tốt thế. Bạn cần điều tra để tìm ra đại học này có chương trình đào tạo tốt nhất, các giáo viên có phẩm chất tốt nhất và chương trình giảng dạy cập nhật nhất. Bạn có thể nhìn vào người tốt nghiệp để xác định bao nhiêu người trong số họ có được việc làm liên quan tới giáo dục của họ như một yếu tố then chốt về chương trình đào tạo.

 

—English version—

 

Advices to a concerned father

A father wrote to me: “Although my three children are still in high school but I want them to be prepared. Can you provide me some fields of study and careers that have high demand in the next ten years? Thanks for your help.”

 

Answer: It is difficult to predict the future because technology will change, business will change, job market will change and the pace of change will continue to accelerate. But I can say that in the future, most careers will require a college education. Since your children are still in high school, you should encourage them to focus more on math, science and technology to help prepare them for a college education.  Besides algebra, geometry, calculus, trigonometry, physics, and chemistry, they should learn a foreign language such as English as in the future more opportunities will be available globally. They should also learn programming languages such as Python or Java to familiar with information technology because we are living in a technology-driven world.

In general, Science, Technology Engineering, and Math (STEM) are all good choice for your children to choose. Regardless of where you live and what the economic situation in the future is, there are growing areas with high demand that they need to pay attention. The most promising areas are in electronics, computing, biotechnology, and nanotechnology. Innovations in these areas will change the medical, pharmaceutical and healthcare significantly. They will also impact manufacturing process in aerospace, ship building and transportation industry. However the foundation for all of these changes is information technology as everything will use computer systems. Following are some promising careers that I know well:

Software Developers: A lot of software developers will be needed as information technology is changing fast and programming languages and platforms will continue to evolve. For example in finance, banking, stock trading, and investing areas there is a huge need for high-speed computing to process large amount of data (Big data) so new developers with big data skills are needed to meet this demand. As more people are using mobile platforms (IOS, Android) the need for mobile application developers is also increasing. As software is getting larger and more complex, a minimum qualification for these jobs is a Bachelor’s degree in Computer Science or Software Engineering.

Computer Security Specialists: We are living in a connected world where everything is integrated via networks. With the threat of skilled hackers, complex malwares, and sophisticated cyber-attacks, there is a high demand for computer security specialists to manage, monitor and prevent these incidents. A minimum qualification for this position is a Bachelor’s degree in Computer Science or Software Engineering with specializing in computer security. Higher level positions such as computer security architect, Computer forensics, or Chief security officer require advanced degree such as Master of Computer Security. Additional certification such as Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Network Security Professional (CNSP) or Certified Hacking Forensics Investigator (CHFI) is often required.

Information System Managers: Effective management in the future will require both business and information technology knowledge. As more companies are moving to Cloud Computing and mobility, a good knowledge of “software as a service” (SaaS) and mobility are needed. Future managers will not work in one place but may have to manage operations in many locations and even in other countries, so a strong foreign language is also important. All future managers must have the broad knowledge in international operation, be able to develop strategy to helps company compete in a globalized world. A minimum qualification for this position is a Bachelor’s degree in Information System Management, Computer Science or Software Engineering.

Network Specialists: The need for high-level computer experts able to integrate many systems together is strong. In banking, finance and investing industry, high-speed networks is a necessary and they need network specialist to design, implement and maintain these networks to make sure that they are fast and secured. A minimum qualification for this job is a Bachelor’s degree in Computer Science or Software Engineering.

Big Data Specialists. Today Big data is growing fast with many companies want to access more informations on their customers, their competitors, and other social networks. The key challenge is to identify patterns and opportunities to gain useful information for business advantages. Marketing and market research are two growing fields where the use of data is exploding and have urgent need for these workers. A minimum qualification for these jobs is a Bachelor’s degree in Computer Science or Software Engineering.

Beside these career choices, you need to pay attention at the college that your children will be attending. Not all colleges are the same as there are good ones and not so good ones. You need to investigate to find which colleges have the best training programs, the best qualified teachers, and the most up to date curricula. You may look at the graduates to determine how many of them are getting jobs related to their education as a key factor about the training programs.