Skip to content

Xu hướng mới: tính di động thông tin

Ngày nay tốc độ là mọi thứ. Các công ti phải tạo ra các sản phẩm mới nhanh hơn đối thủ cạnh tranh để thâu tóm thị trường (kiểu như, Samsung đã tạo ra nhiều điện thoại di động hơn Apple và chi phối thị trường điện thoại di động; nó cũng có nhiều ti vi màn hình phẳng hơn các công ti khác và phá huỷ Sony, Panasonic, Hitachi, và thâu tóm thị trường điện tử tiêu thụ). Ngay cả khi thành công họ vẫn phải mở rộng nhanh chóng vào các khu vực khác để ngăn cản đối thủ cạnh tranh đi vào (kiểu như, Google chuyển vào trong robotics, ô tô tự lái, và Amazon chuyển vào Tính toán Mây và máy tính bảng v.v.). Cấp quản lí cần thông tin nhanh chóng để làm quyết định trước khi quá trễ (kiểu như, nhiều công ti đang dùng phân tích Big data và phần mềm Trinh sát doanh nghiệp). Ngày càng ít người gửi thư qua bưu điện mà thay vào đó dùng email (kiểu như, nhiều văn phòng bưu điện đã phải đóng cửa do kinh doanh chậm). Ngay cả email cũng bị coi là chậm vì tin nhắn trên thiết bị di động là tốt hơn nhiều (kiểu như, số các tin nhắn trong điện thoại di động tăng lên 600% trong hai năm). Trong giáo dục, sinh viên muốn có phản hồi ngay lập tức về tiến bộ học tập của họ thay vì đợi kết quả kiểm tra (kiểu như, cuộc điều tra nghiên cứu giáo dục chỉ ra 86% ưa thích phản hồi nhanh); sách giáo khoa in là những thứ của quá khứ vì nhiều sách giáo khoa điện tử e-textbooks đang sẵn có để tải xuống v.v (kiểu như, 97% báo in đang chuyển lên trực tuyến và 35% báo chí đã đóng cửa). Tốc độ đang trở nên quan trọng hơn và với tính di động, nó đang trở nên nhanh hơn trước đây.

Ngày nay mọi công ti đang đổi các nền công nghệ sang di động vì nhiều người đang dùng các thiết bị di động như cách thức ưa chuộng của họ để liên lạc. Có nhiều app di động hơn app cho máy tính cá nhân (kiểu như, cửa hàng Apple có trên một triệu app iPhone và con số này vẫn đang tăng lên) và con số các thiết bị di động được bán trong năm 2013 đã gấp ba lần số laptops. (kiểu như, hiện thời có trên 1.5 tỉ người dùng điện thoại thông minh và 4 tỉ người dùng điện thoại di động và con số người dùng này vẫn  đang tăng lên). Người ta dự đoán rằng trong vài năm tới, máy tính cá nhân sẽ là thứ của quá khứ vì phần lớn mọi người sẽ dùng máy tính bảng và điện thoại thông minh để thay thế. Thay đổi trong công nghệ di động đã tạo ra thế hệ mới những người dùng phụ thuộc nhiều vào thiết bị di động của họ hơn bất kì cái gì khác.

Vài năm trước, mọi người mang laptop nhưng ngày nay đó là điện thoại thông minh (kiểu như, 86% mọi người ưa thích mang điện thoại thông minh hơn laptop). Họ đọc tin tức, theo dõi thể thao, kiểm emails, gửi tin nhắn, xem video, chơi game, mua sắm trực tuyến và làm việc dùng điện thoại thông minh của họ. Một người điều hành nói: “Chúng tôi thường mua laptop cho công nhân của chúng tôi nhưng từ khi tất cả họ có điện thoại thông minh và ưa thích dùng chúng vậy chúng tôi nói bạn có thể đem thiết bị riêng của bạn – Bring Your Own Devices (BYOD) để làm việc và dùng chúng như bạn muốn. Chúng tôi đang giảm chi phí mua laptops và để cho công nhân dùng điện thoại di động và máy tính bảng của họ bởi vì chúng tôi có thể đạt tới họ  vào bất kì lúc nào và họ có thể làm việc ở bất kì chỗ nào.” Bằng việc làm điều đó, các công ti đang được lợi theo cách chưa bao giờ có trước đây vì năng suất của nhân viên tăng lên (họ làm việc mọi lúc vì họ mang điện thoại thông minh đi cùng họ) và cộng tác tốt hơn (họ cộng tác với người khác bằng việc dùng điện thoại riêng của họ nơi họ có thể được đạt tới không thành vấn đề họ ở đâu hay thời gian nào). Về căn bản điện thoại thông minh và máy tính bảng giúp công nhân tối ưu công việc của họ hiệu quả trong khi đảm bảo tính liên tục công việc, tăng năng suất công việc, cho phép công nhân làm việc mọi lúc.

Một nhà phân tích viết: “Ngày nay nhiều công nhân thích dùng thiết bị di động riêng của họ (điện thoại thông minh và máy tính bảng) vì họ quen thuộc hơn với chúng điều làm cho họ có năng suất hơn. Nhiều người đang dùng công nghệ mới nhất cho nên công ti được lợi từ các tính năng mới nhất (83% người dùng của Apple chuyển sang điện thoại iPhone mới cứ sau hai năm.) Vì họ đã chọn thiết bị riêng của họ thay vì điều công ti muốn họ dùng, họ không phải mang nhiều thiết bị. Bằng việc dịch chuyển chi phí sang công nhân và để cho họ mua thiết bị riêng của họ và trả tiền sử dụng và dịch vụ dữ liệu, các công ti tiết kiệm được nhiều tiền. Tuy nhiên, thách thức mà các công ti đối diện là nhu cầu “chuẩn hoá” mọi thiết bị di động. Các công ti cần biết rằng khi công nhân của họ đem thiết bị di động riêng của họ tới làm việc, điều đó có thể phá hoại an ninh của công ti. Do đó công ti phải có nhóm an ninh máy tính mạnh để quản lí các thiết bị đó cho an toàn. Những việc làm nào đó có truy nhập vào dữ liệu nhạy cảm phải được giám sát và kiểm soát.”

 

—English version—

 

New trend: information mobility

Today speed is everything. Companies must create new products faster than competitors to capture the market. (i.e., Samsung created more new mobile phones than Apple and dominate mobile phone market; it also have more flat screen TVs than others and destroys Sony, Panasonic, Hitachi, and capture the consumer electronic market) Even when succeed they must expand quickly into other areas to prevent competitors from getting in. (i.e., Google moves into robotics, self-driving cars, and Amazon moves into Cloud Computing and tablets etc.) Management needs information quickly to make decisions before it is too late. (i.e., many companies are using Big data analytics and Business Intelligence software) Fewer people send letters via postal office but using email instead. (i.e., many post offices have been shut down due to slow business) Even email is considered slow as text message on mobile devices is far better. (i.e., number of text messages in mobile phone increases 600% in two years) In education, students want immediate-feedback on their learning progress rather than waiting for tests results (i.e., education research polling indicated 86% prefer quick feedbacks); Printed textbooks are things of the past as more e-textbooks are available to download etc. (i.e., 97% of printed newspapers are moving online and 35% newspapers have closed) Speed is getting more important and with mobility, it is getting faster than ever before.

Today every company is changing technology platforms to mobility because more people are using mobile devices as their preferred way to communicate. There are more mobile apps than personal computer apps (i.e., Apple store have over one million iPhone apps and number is still increasing) and the number of mobile devices sold in 2013 was three times more than laptops. (i.e., currently there are over 1.5 billion smartphone users and 4 billion mobile phone users and the number of user is still increasing) It is predicted that in the next few years, personal computers will be things of the past as most people will use tablets and smartphones instead. The change in mobile technology has created a new generation of users that depending more on their mobile devices than anything else.

Few years ago, people carried laptop but today it is the smartphone. (I.e., 86% people prefer to carry smartphones than Laptops) They read news, follow sports, check emails, send text massages, watch videos, play games, shop online and working use their smartphones. An executive said: “We used to buy laptops for our workers but since they all have smartphones and prefer to use them so we say you can Bring Your Own Devices (BYOD) to work and use them as you wish. We are reducing costs of buying laptops and let workers use their mobile phones and tablets because we can reach them at any time and they can work anywhere.” By doing that, companies are benefiting in a way that never exist before such as increased employee productivity (They work all the time since they carry their smartphone with them) and better collaboration (They collaborate with others using their own phone where they can be reached no matter where they are or what time it is). Basically smartphones and tablets helps workers optimize their work efficiency while ensuring business continuity, increasing work productivity, allow workers to work all the time.

An analyst wrote: “Today more workers like to use their own mobile devices (Smartphones and Tablets) since they are more familiar with them which making them more productive. More people are using the latest technology so companies benefits from the latest features. (83% of Apple users switch to new iPhone phone every two years.) Since they have chosen their own device rather than what company wants them to use, they do not have to carry multiple devices. By shifting costs to the workers and let them buy their own device and pay for usage and data services companies save a lot of money. However, the challenges company faces is the need to “standardize” all mobile devices. Companies need to know that when their workers bring their own mobile devices to work, it may compromise the security of the company. Therefore company must have a strong computer security group to manage these devices for safety. Certain jobs that have access to sensitive data must be monitored and controlled.”