Skip to content

Tác động của công nghệ

Theo báo cáo của chính phủ năm 2013, số công nhân Mĩ làm việc trong nông nghiệp đã sút giảm trên 55% trong năm mươi năm qua. Đồng thời, năng suất nông nghiệp đã tăng lên trên 250% do nhiều tự động hoá và các trang thiết bị nông trại phức tạp. Một nông trại điển hình sử dụng quãng 200 công nhân năm 1950 nay chỉ cần quãng 75 công nhân nhưng có thể tạo ra nhiều sản lượng hơn bao giờ. Một nhà phân tích giải thích: “Tương tự như công nghiệp chế tạo, nông nghiệp cũng áp dụng công nghệ để tăng tự động hoá cho năng suất và lợi nhuận cao hơn. Ngay cả các nông trại nhỏ bây giờ đang dùng công nghệ thông tin để dự báo hình mẫu thời tiết, gió, điều kiện đất đai, nhu cầu thị trường, và làm giá trước khi họ bắt đầu trồng cây trồng.”

Công nghệ thông tin đã giảm số công nhân lao động trong các cơ xưởng và nông trại nhưng làm tăng số công nhân trong các công ti công nghệ. Công nghệ có thể làm tăng năng suất, hiệu quả và lợi nhuận với ít người hơn nhưng cũng tạo ra tác động nghiêm trọng cho các nước vẫn còn phụ thuộc vào lao động chi phí thấp như Trung Quốc, Malaysia, và Bangladesh v.v. Câu hỏi nhiều nhà kinh tế đã nêu ra là “Các nước đó đang làm gì với số lớn công nhân thất nghiệp không có việc làm tương lai?” Một nhà phân tích kết luận: “Nó là quả bom hẹn giờ đợi lúc nổ và không có hành động thích hợp bây giờ, mọi sự sẽ thành tồi tệ nhất.”

Ngày nay chế tạo cỡ lớn của Mĩ có thể tạo ra nhiều sản phẩm hơn với ít công nhân hơn vì họ dùng robot thay vì con người. Công nghệ robotic đã tiến bộ và làm thay đổi nhiều thứ. Tuần trước tôi gặp một nhà khoa học làm việc trên công nghệ về xe tự lái. Ông ấy dự đoán rằng trong mười năm tới sẽ không có việc làm cho người lái taxi hay xe tải. Ông ấy nói: “Các công ti vận tải sẽ là công ti đầu tiên chấp nhận xe tự lái. Công ti taxi sẽ có hàng nghìn xe đỗ tại các vị trí quanh thành phố. Khách hàng có thể liên lạc với trung tâm điện thoại và bảo họ nơi bạn muốn đi rồi trả tiền bằng thẻ tín dụng của bạn. Chiếc taxi được lập trình theo yêu cầu của bạn sẽ đón bạn ở nơi bạn ở và rồi lái bạn tới chỗ bạn muốn đi.” Ông ấy háo hức về tương lai: “Bước tiếp sẽ là thay thế mọi xe hơi bằng xe tự lái. Không có người lái, nó sẽ an toàn hơn vì mọi xe tự lái sẽ được lập trình tuân theo tốc độ nào đó và tránh tai nạn. Cùng điều này cũng xảy ra cho công nghiệp vận tải nữa. Trong năm mươi tới sáu mươi năm nữa, mọi người sẽ không phải lái xe mà ngồi trong xe tự lái, đọc tin tức trên điện thoại thông minh của họ, hay gửi tin nhắn cho bạn bè họ. Tưởng tượng rằng mọi người sẽ mua xe tự lái mới và các công ti như Toyota, Honda, Ford, Mercedes v.vc. sẽ làm ra nhiều tiền. Tất nhiên, Google cũng ở trong kinh doanh xe bây giờ và ai biết cái gì sẽ xảy ra tiếp? Nếu Steve Jobs còn sống, có thể Apple sẽ có xe tự lái nữa.”

Khi tôi nhìn vào tương lai gần, tôi có thể hình dung ra một thế giới đầy những robots đang làm nhiều thứ mà mọi người đang làm hiện nay. Nhiều công việc văn phòng sẽ có robots để trả lời điện thoại, viết tài liệu và lập lịch các nhiệm vụ; những quyết định đơn giản nào đó sẽ được thực hiện bởi phần mềm trinh sát doanh nghiệp; phân tích tài chính và kế toán sẽ được thực hiện một cách tự động bằng phần mềm; thầy giáo sẽ dạy lớp với vài nghìn sinh viên trong Môn học trực tuyến mở dành cho đại chúng (MOOC). Mọi thứ có thể được tự động hoá sẽ được tự động và công nghệ sẽ thay đổi mọi thứ. Ngày nay những công nghệ này đã được dùng theo qui mô nhỏ nhưng nó sẽ bành trướng nhanh vì nó hiệu quả và giảm chi phí cho công ti. Mười năm trước, nếu tôi nói một giáo sư có thể dạy cho hàng nghìn sinh viên vào cùng một lúc thì bạn có thể đã cười nhưng bạn tôi dạy MOOC ở Stanford bảo tôi rằng lớp Trí tuệ nhân tạo của anh ấy đã có mười bẩy nghìn sinh viên tuần trước. Vài năm trước, nếu tôi nó xe hơi có thể tự lái, bạn có thể nghĩ rằng đó là sản phẩm của truyện khoa học viễn tưởng nhưng nó là thực tại ngày nay.

Mối bận tâm của tôi không phải là với công nghệ hay điều nó có thể làm mà với con người, người sẽ mất việc làm do tiến bộ trong công nghệ. Điều gì sẽ xảy ra cho họ? Ai đó có thể nghĩ rằng họ sẽ tìm việc làm khác trong khu vực không dùng công nghệ nhưng câu hỏi của tôi là khu vực nào sẽ không bị tác động bởi công nghệ? Ngày nay công việc văn phòng, công việc chế tạo, công việc nông nghiệp toàn áp dụng công nghệ để giảm chi phí. Chúng ta đang ở giữa cuộc cách mạng công nghệ thông tin điều làm thay đổi mọi thứ và cuộc cách mạng này đang xảy ra nhanh hơn và mạnh mẽ hơn cuộc cách mạng công nghiệp đã xảy ra một thế kỉ trước. Với công nghệ mới được tạo ra tương ứng theo luật Moore, những thứ mới được tạo ra cứ mỗi 18 tháng; nhiều thứ sẽ xảy ra nhanh hơn và ảnh hưởng tới toàn thể nền kinh tế toàn cầu. Trong cuộc cách mạng công nghiệp, công nhân làm việc trong nông nghiệp có thể chuyển việc làm vào chế tạo với đào tạo tối thiểu vì phần lớn công việc vẫn dựa trên lao động thủ công. Tuy nhiên ngày nay, không có giáo dục đúng trong khu vực đặc thù như STEM điều đó sẽ là không thể được vì công việc công nghệ là công việc trí tuệ chứ không phải là công việc lao động thủ công. Với tiến bộ của công nghệ, nhiều người sẽ mất việc làm hơn là tìm được việc làm vì mọi công việc tương lai đều yêu cầu tri thức và kĩ năng khác và nó KHÔNG cần nhiều công nhân lao động.

 

—English version—

 

The impact of technology

According to 2013 government report, the number of American workers worked in agriculture has declined over 55% in the last fifty years. At the same time, the agricultural productivity has risen over 250% due to more automation and sophisticated farming equipments. A typical farm employed about 200 workers in 1950 now only needs about 75 workers but can produce more crops than ever. An analyst explained: “Similar to the manufacturing industry, the agriculture also applied technology to increase automation for higher productivity and profits. Even small farms are now using information technology to predict weather patterns, winds, soils condition, market needs, and pricing before they start growing crops.”

Information technology has reduced the number of labor workers in factories and farms but increase the number workers in technology companies. Technology can increase productivity, efficiency and profits with fewer people but it also creates severe impact for countries that are still depending on low cost labor such as China, Malaysia, and Bangladesh etc. The question many economists have raised is “What are those countries doing with a large number of unemployed workers with no future jobs?” An analyst concluded: “It is a time bomb waiting to explode and without appropriate action now, thing will get worst.”

Today large U.S manufacturing can produce more products with fewer workers because they use robots instead of people. Robotic technology has advanced and changes many things. Last week I met a scientist who works on the technology for self-driving car. He predicted that in the next ten years there will not be any jobs for taxi or truck driver. He said: “Transportation companies will be the first to adopt self-driving cars. Taxi Company will have thousands of cars parked at locations around the city. Customers can contact a central call center and tell them where you want to go then pay by your credit card. A taxi being programmed to your requirements will pick you up at where you are then driving you to where you want to go.” He was excited about the future: “The next step will be replacing all cars with self-driving cars. Without people driving, it will be safer as all self-driving cars will be programmed to follow certain speeds and avoid accidents. The same thing also happens to trucking industry too. In the next fifty to sixty years, people will not have to drive but sit in self-driving cars, read news on their smartphone, or send text to their friends. Imagine that everybody will buy new self-driving car and companies like Toyota, Honda, Ford, Mercedes etc. will make a lot of money. Of course, Google is also in the car business now and who know what will happen next? If Steve Jobs is alive, maybe Apple will have a self-driving car too.”

As I look at the near future, I can visualize a world full of robots doing many things that people are doing now. Many office works will have robots to answer phones, write documents and schedule tasks; certain simple decisions will be made by Business intelligent software; financial analysis and accounting will be automatically done by software; a teacher will teach class with several thousands of students in Massive Online Open courses (MOOC). Everything that can be automated will be and technology will change everything. Today these technologies are already being used in small scale but it will expanding fast because it is efficient and reduce costs for the company. Ten years ago, if I said one professor can teach thousand students at the same time then you may have laughed but my friend who teach MOOC at Stanford told me that his Artificial Intelligence class already have seventeen thousand students last week. Few years ago, if I said a car can drive itself, you may think that it is a product of science fiction novels but it is a reality now.

My concern is not with the technology or what it can do but with people who will lose job due to advancement in technology. What will happen to them? Somebody may think that they will find another job in areas that do not use technology but my question is what area that will not be impacted by technology? Today office works, manufacturing works, agricultural works are all applying technology to reduce costs. We are in the middle of an information technology revolution that changes everything and this revolution is happening faster and more severe than the industrial revolution that happened a century ago. With new technology being created according to Moore’s laws, new things are created every 18 months; many things will happen faster and affect the entire global economy. During the industrial revolution, workers who worked in agriculture could move to jobs in manufacturing with minimum training because most of the works were still based on labors. However today, without a proper education in particular areas such as STEM it would be impossible because technology works are intellectual work not labor works. With the advancement of technology, more people will lose jobs than finding jobs because all future works require different knowledge and skills and it does NOT need more labor workers.