Skip to content

Sách điện tử

Công nghệ làm thay đổi mọi thứ và báo, tạp chí và sách in cũng bị tác động. Ngày nay 86% mọi người đọc tin trực tuyến thay vì đọc báo và con số báo và tạp chí in đã sụt giảm lớn. Một việc tương tự cũng đang xảy ra trong sách nơi ngày càng nhiều người đọc sách điện tử e-books thay vì đọc sách in. Người ta dự đoán rằng trong mười năm nữa, sách in sẽ biến mất và nhiều sinh viên sẽ dùng e-books thay vì sách giáo khoa in.

Một trong những ước nguyện cuối cùng của Steve Jobs là làm mọi sách thành e-books và mọi người sẽ đọc chúng bằng việc dùng iPad. Ông ấy chỉ thị rõ ràng cho những người quản lí Apple làm việc với các nhà xuất bản giáo dục để cho mọi sách giáo khoa chuyển sang e-books. Ông ấy nói: “Tôi muốn mọi sinh viên đều truy nhập vào thông tin mới nhất bằng video độ phân giải cao và mầu sắc rực rỡ để khuyến khích họ học và đó là lí do tại sao chúng tôi tạo ra iPad.” Tất nhiên, nhiều người phàn nàn rằng mọi điều Steve Jobs muốn là bán nhiều sản phẩm của Apple hơn. Ngày nay Apple đã bán trên 25 triệu iPads và nó là một chỉ báo rõ ràng rằng với các máy tính bảng bán nhanh, sẽ có nhu cầu tăng lên về nhiều e-books.

Tôi tin e-book hay sách điện tử nên được dùng trong các tài liệu khoa học, kĩ thuật, chuyên nghiệp và tham chiếu vì nó dễ thay đổi hay cập nhật hơn sách in cho nên sinh viên bao giờ cũng có thông tin hiện thời nhất. E-books có các hyperlinks tới video, audio, images, hoạt hình, phim ngắn v.v. có thể cải tiến việc học của sinh viên, đặc biệt sinh viên trẻ và mở rộng nhiều tri thức của họ. E-books cũng cho phép các thầy giáo tạo ra chương trình đào tạo hiện thời hơn và tốt hơn từ đa dạng nguồn tri thức sẵn có trên Internet. Đặc biệt trong các môn học hỗn hợp nơi video, phim, tài liệu có thể được thêm vào bài giảng.

Bằng việc chuyển sang máy tính bảng và e-Book, sinh viên bao giờ cũng cập nhật tài liệu và trường không phải thay thế sách giáo khoa cũ. Sinh viên có thể dùng e-book để đọc, viết, tạo mới, lắp ráp, gửi và nhận các tài liệu và hướng dẫn ngay lập tức. Với e-book, sinh viên có thể kiểm các tham chiếu nhanh chóng qua Internet và họ không phải có từ điểm vì nó được dựng sẵn. Sinh viên có thể thực hiện tìm kiếm theo từ khoá, có truy nhập vào email và đường link tới các nguồn liên quan trên web đối với một chủ đề đã cho. Thay vì mang sách tới trường, mọi thứ họ cần là máy tính bảng nhỏ.

Khi giá của máy tính bảng đã giảm xuống dưới $100 đô la và nhiều sinh viên có thể có được máy tính bảng thay vì PC, nhiều e-books sẽ được cần tới để cải tiến giáo dục và mở rộng tri thức của họ. Câu hỏi là bao nhiêu thầy giáo sẵn lòng chuyển sang e-books? Bao nhiêu trường sẵn lòng chấp nhận e-books? Bao nhiêu tác giả sách giáo khoa sẵn lòng thay đổi sang e-books?

 

—English version—-

 

Electronic books

Technology changes everything and printed newspapers, magazines and books are also being impacted. Today 86% of people read news online instead of newspapers and the number of printed newspapers and magazines have declined significantly. A similar thing is also happening in book where more people are reading e-books instead of printed books. It is predicted that in the next ten years, printed books will disappear and more students will use e-books instead of printed textbooks.

One of the last wishes of Steve Jobs is to have all books became e-books and people will read them using iPad. He clearly instructed Apple managers to work with education publishers to have all textbooks switch to e-books. He said: “I want all students to have access to the latest information with high definition videos and vivid color pictures to encourage them to study and that is why we create iPad.” Of course, many people complained that all Steve Jobs wants was to sell more Apple’s products. Today Apple has sold over 25 million iPads and it is a clear indication that with the fast selling tablets, there will be a growing need for more e-books.

I believe e-book or electronic book should be used in scientific, technical, professional, and reference materials because it is easier to change or updated than printed book so students always have the most current information. E-books with hyperlinks to videos, audio, images, animation, short films etc. can improve the learning of students, especially young students and broaden their knowledge significantly. E-books also allow teachers to create better and more current training program from diverse sources of knowledge available on the Internet. Especially in blended learning courses where videos, films, documentaries can be added to lectures.

By moving to tablet and e-Book, students always have updated materials and schools do not have to replace old textbooks. Students can use e-book to read, write, create, assemble, send and receive documents and instruction instantly. With e-book, students can check references quickly via the Internet and they do not have to get a dictionary as it is built-in. Students can perform keyword searches, have access to email and link related resources on the web to a given topic. Instead carry books with them to school, all they need is a small tablets.

As the price of tablet has drop below $100 dollars and more students can get a tablet instead of a PC, more e-books will be needed to improve the education and broaden their knowledge. The question is how many teachers are willing to switch to e-books? How many schools are willing to adopt e-books? How many textbook authors are willing to change into e-books?