Skip to content

Kỉ nguyên mới: Di động

Hai mươi nhăm năm trước đây Internet được hình thành và nó đã làm thay đổi thế giới. Ngày nay thế giới đang trải qua một thay đổi lớn khác do công nghệ di động. Gần như mọi thứ đều có thể được quản lí bởi thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Với trên 3.5 tỉ người dùng trên khắp thế giới, thiết bị thông minh là phát minh thành công nhất trong mười năm qua. Với Internet và thiết bị thông minh, bạn có mọi thứ bạn cần trong túi riêng của bạn. Muốn kiểm tra chính tả một từ sao? Điện thoại thông minh của bạn có từ điển làm sẵn. Khi du hành, cần hỏi cái gì đó bằng tiếng nước ngoài sao? Điện thoại thông minh của bạn có bộ dịch làm sẵn nữa. Cần làm toán nào đó sao? Điện thoại thông minh của bạn có máy tính tay làm sẵn. Muốn biết về tin tức mới nhất hay sự kiện thể thao sao? Bạn có thể đọc tin trực tuyến trên điện thoại thông minh của bạn. Bạn muốn mua cái gì đó nhanh chóng? Bạn có thể dùng điện thoại thông minh của mình thay cho laptop. Cần chuyển tiền cho tài khoản của bạn sao? Bạn có thể làm nó bằng điện thoại thông minh của bạn. Muốn thanh toán bữa ăn nhà hàng? Bạn có thể dùng điện thoại thông minh để chuyển tiền cho tài khoản nhà hàng. Cần kiểm huyết áp hay đường máu của bạn (nếu bạn bị bệnh đái đường) bạn có thể dùng điện thoại thông minh của bạn.

Với công nghệ thông tin, các thiết bị thông minh cho phép bạn làm nhiều điều mà bạn thậm chí không nghĩ tới. Bất kì cái gì bạn muốn làm, thiết bị thông minh của bạn có thể làm nó cho bạn và đó mới chỉ là bắt đầu. Chẳng mấy chốc thiết bị thông minh của bạn sẽ co lại thành chiếc đồng hồ đeo tay mà bạn có thể đeo hay thậm chí là một phần của quần áo của bạn (sợi thông minh – quần áo thông minh.) mà bạn mặc hàng ngày và nó sẽ giám sát sức khoẻ và hoạt động của bạn cho bạn. Về căn bản công nghệ thông tin đã mở ra nhiều cơ hội thế cho mọi người nếu họ biết cách tận dụng ưu thế của nó. Một người phát triển phần mềm giải thích: “Ba mươi năm qua, máy tính cá nhân đã mở ra kỉ nguyên mới và làm cho những người làm việc cho Apple, Microsoft và Google trở nên rất giầu. Ngày nay chúng ta ở buổi bình minh của kỉ nguyên di động mới và bất kì ai nắm lấy cơ hội này sẽ trở thành những Steve Jobs và Bill Gates tiếp. Vấn đề là phần lớn các đại học vẫn còn đang hội tụ vào dạy về PC nhưng không dạy về di động hay thiết bị thông minh và nhiều người sẽ bỏ lỡ cơ hội này lần nữa. Chẳng hạn, trong năm năm qua số người phát triển app di động, người trở thành triệu phú đã tăng lên trên một trăm nghìn người. Tưởng tượng một trăm nghìn triệu phú trên thế giới làm ra tiền chỉ bằng việc viết mã app di động nhưng đó có thể là bạn nữa nếu bạn biết các công nghệ này. Câu hỏi của tôi là cái gì xảy ra cho bạn? Tại sao bạn không nắm lấy cơ hội này?”

Công nghệ đã dẫn lái cho kinh tế của nhiều nước và đã tạo ra hàng triệu việc làm mới trong thế giới được kết nối toàn cầu này. Trong tương lai gần nhiều thiết bị thông minh hơn và kết nối internet của mọi thứ sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn, và tạo ra nhiều ứng dụng lí thú hơn cho mọi người. Xu hướng trong truyền thông không dây giữa nhiều thiết bị thông minh sẽ đưa ra nhà thông minh, ô tô tự lái, tivi thông minh, vật dụng gia đình thông minh v.v. Tất cả những thứ này sẽ tạo ra những doanh nghiệp mới, sản phẩm mới, ứng dụng mới và nhiều việc làm cho công nhân có kĩ năng kĩ thuật. Câu hỏi là: Bạn có tận dụng ưu thế của những xu hướng này không? Bạn có tri thức và kĩ năng trong các khu vực này không? Bạn có được chuẩn bị để lấy việc làm trong những khu vực mới này không? Nếu bạn định vào đại học, bạn muốn học ở khu vực nào?

 

—English version—

 

The new era: Mobility

Twenty five years ago the Internet was founded and it changed the world. Today the world is undergoing another major change due to mobile technology. Almost everything can be managed by mobile devices like smartphones and tablets. With over 3.5 billion users all over the world, smart devices are the most successful inventions in the past ten years. With the Internet and smart devices, you have everything you need within your own pocket. Want to check out a word? Your smartphone has a built-in dictionary. When travel, need to ask something in a foreign language? Your smartphone has a translator built-in too. Need to do some math? Your smartphone has a calculator built-in. Want to know about the latest news or sport events? You can read online news on your smartphone. You want to buy something fast? You can use your smartphone instead of laptop. Need to transfer money to your account? You can do it with your smartphone. Want to pay for a restaurant meal? You can use your smartphone to transfer money to the restaurant account. Need to check your blood pressure or blood glucose (if you have diabetes) you can use your own smartphone.

With information technology, smart devices allow you to do many things that you do not even think of. Whatever you want to do, your smart devices can do it for you and it is only the beginning. Soon your smart devices will be shrunk into a small watch that you can wear or even be part of your clothes (Smart fabrics – Smart clothes.) that you wear every day and it will monitor your health and activities for you. Basically information technology has opened so many opportunities for people if they know how to take advantage of it. A software developer explains: “Thirty years ago, personal computer opened a new era and made people who worked for Apple, Microsoft and Google became very rich. Today we are at the dawn of a new mobility era and whoever seizes this opportunity will become the next Steve Jobs and Bill Gates. The problem is most universities are still focusing on teaching about PC but not mobility or smart devices and many people will miss this opportunity again. For example, in the past five years the number of mobile apps developers who became millionaires has risen to over hundred thousand. Imagine hundred thousand millionaires in the world who make money just by coding mobile apps but it could be you too if you know these technologies. My question is what happens to you? Why are you not seizing this opportunity?”

Technology has driven the economy of many countries and created million of new jobs in this globally connected world. In the near future more smart devices and internet of things will open more opportunities, and creating more exciting applications to everybody. The trends in wireless communication between multiple smart devices will offer smart homes, self-driven cars, smart TV, smart appliances etc. All of these will create new businesses, new products, new applications and more jobs for technical skilled workers. The questions are: Have you taking advantage of these trends? Do you have the knowledge and skills in these areas? Are you prepared to take a job in these new areas? If you are going to college, what areas do you want to study?