Skip to content

Giải quyết vấn đề thất nghiệp

Có câu hỏi trong nhiều nhà kinh tế rằng tổng thể nền kinh tế toàn cầu đã phục hồi nhưng bằng cách nào đó thất nghiệp ở nhiều nước vẫn còn cao. Tương ứng với lí thuyết kinh tế, khi mọi sự là tốt, các công ti sẽ đầu tư nhiều hơn để tăng trưởng kinh doanh của họ và thuê nhiều người thì thất nghiệp phải sụt xuống, nhưng điều này đã không xảy ra.

Vấn đề là lí thuyết đó có thể hợp thức trong quá khứ nhưng không còn hợp thức trong nền kinh tế công nghệ ngày nay. Nhiều thứ đã thay đổi với tiến bộ trong công nghệ, các công ti có thể tăng hiệu quả và lợi nhuận mà không phải thuê người. Theo báo cáo công nghiệp, nhiều công ti đang đầu tư vào công nghệ thay vì thuê người vì các cơ xưởng có thể được tự động hoá bằng robots và công việc văn phòng đang dùng nhiều phần mềm mềm hơn để cải tiến tính hiệu quả của nó. Giải pháp cho tình huống thất nghiệp ngày nay là nhanh chóng tạo ra nhiều công nhân công nghệ vì có thiếu hụt họ trên khắp thế giới. Khi nhiều công ti đang đầu tư vào công nghệ, họ cần công nhân công nghệ và không có đủ những người này.

Giải pháp ngắn hạn là nhanh chóng đào tạo lại những người tốt nghiệp bị thất nghiệp trong khu vực công nghệ để làm cho họ có việc làm. Vì phần lớn trong số họ đã có giáo dục đại học, đào tạo trong vòng vài tháng tới một năm trong khu vực công nghệ là có thể và nhiều nước đang làm điều đó. Anh, Pháp và Đức tất cả đều có kế hoạch để đào tạo lại người tốt nghiệp đại học của họ trong lập trình máy tính tới giải quyết vấn đề thiếu hụt người CNTT có kĩ năng (Các nước này phải “nhập khẩu” nhiều nghìn người lập trình Ấn Độ mỗi năm để đáp ứng nhu cầu). Tất nhiên giải pháp dài hạn là hội tụ vào phát triển nhiều công nhân công nghệ để đáp ứng cho nhu cầu thị trường bằng việc đại tu hoàn toàn hệ thống giáo dục để hội tụ nhiều hơn vào các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán).

Để làm điều đó các nước phải đầu tư vào đào tạo nhiều thầy giáo khoa học và công nghệ vì thầy giáo là nhân tố then chốt trong phát triển công nhân công nghệ có kĩ năng. Điều đó có thể mất thời gian nhưng bắt đầu từ bây giờ là tốt hơn, nếu không thì sẽ quá trễ. Trong thế kỉ 21 này, tăng trưởng việc làm cao nhất là trong khu vực STEM, bằng việc phát triển nhiều hơn các công nhân có kĩ năng STEM, các nước có thể giải quyết được vấn đề thất nghiệp và tăng trưởng nền kinh tế của họ. Tất nhiên có quan niệm trong một số người tốt nghiệp rằng họ đã có bằng cấp rồi và họ có thể đợi thời gian tốt hơn khi mọi thứ là tốt hơn và cần kĩ năng của họ. Họ không hiểu thực tế là thời gian tốt hơn có thể không bao giờ tới. Với toàn cầu hoá, cạnh tranh đang dữ dội lên giữa các nước cũng như giữa các công nhân. Nếu họ cần việc làm họ phải quay lại và học kĩ năng mới mà thị trường cần. Họ không thể ở nhà phụ thuộc vào hỗ trợ của bố mẹ và chờ đợi nền kinh tế tốt hơn.

Ngày nay một công ti có thể tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng trong các cơ xưởng được tự động hoá hoàn toàn và dùng robot với giá thấp hơn nhiều. Về căn bản công ti muốn có ít người nhất có thể được, để cho mọi thứ được kiểm soát bởi máy tự động và làm ra nhiều tiền nhất có thể được. Hiện thời toàn thế giới đang trải qua một con sóng thay đổi công nghệ và các vấn đề xã hội bị gây ra bởi thất nghiệp cao. Công nghệ được coi như nguồn của tăng trưởng sinh lời và là lực dẫn lái của toàn cầu hoá với các cơ hội tiềm năng khổng lồ giữa các nước. Đồng thời, công nghệ cũng bị đổ lỗi cho việc phá huỷ việc làm vì ít việc làm lao động hơn được cần tới.

Nếu bạn nhìn vào các công ti cơ xưởng lớn trong năm mươi năm qua, phần lớn trong họ đang co lại hay nộp đơn xin phá sản và 95% tăng trưởng là ở các công ti công nghệ. Không lâu trước đây, công ti dầu Exxon và General Motor đã là công ti lớn nhất thế giới nhưng ngày nay đó là Apple, Google. Rõ ràng rằng các công ti chế tạo đang sụt giảm và KHÔNG thuê người. Đồng thời, các công ti công nghệ, lớn và nhỏ, đang thuê người nhưng không thể tìm ra đủ công nhân. Sự kiện là ở chỗ tăng trưởng việc làm lao động không đi theo tăng trưởng kinh tế vì nó được dùng cho thời gian trong thời công nghiệp với chế tạo là lực dẫn lái then chốt. Ngày nay tăng trưởng kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ chứ KHÔNG bởi chế tạo. Để giải quyết thất nghiệp và làm tăng sự sẵn có việc làm, nhiều chú ý cần được hội tụ vào phát triển công nhân công nghệ, và các công ti khởi nghiệp công nghệ vì các cơ xưởng chế tạo lớn không còn có thể tạo ra việc làm.

Tăng trưởng việc làm là quan trọng cho xã hội thịnh vượng, và điều đó cần một số nỗ lực để làm cho nó xảy ra nhưng tất cả đều bắt đầu bằng hiểu biết rằng chúng ta bây giờ đang sống trong thế giới được toàn cầu hoá nơi công nghệ là dẫn lái then chốt và đầu tư tốt nhất là vào giáo dục công nghệ để tạo ra nhiều công nhân có kĩ năng công nghệ.

 

—English version—

 

Solving unemployment problem

There is a question among many economists that overall the global economy has recovered but somehow the unemployment in many countries is still high. According to the economic theory, when things are good, companies will invest more to grow their business and hire more people then unemployment should drop, but this has not happen.

The issue is that theory may be valid in the past but no longer valid in today’s technology economy. Many things have changed because with advance in technology, companies can increase efficiency and profits without having to hire people. According to the industry report, more companies are investing in technology instead of hiring people as factories can be automated with robots and office works are using more software to improve its effectiveness. The solution for today’s unemployment situation is to quickly producing more technology workers as there is a shortage of them all over the world. As more companies are investing in technology, they need technology workers and there are not enough of them.

The short term solution is to quickly re-train unemployed college graduates in technology areas to get them jobs. Since most of them already have a college education, a few months to a year of training in technology areas is possible and many countries are doing that. The UK, France, and Germany all have plans to retrain their college graduates in computer programming to solve the shortage of skilled IT people (These countries have to “import” several thousand Indian programmers each year to meet demands). Of course the long term solution is to focus on develop more technology workers to meet the market needs by completely overhaul the education system to focus more on STEM fields (Science, Technology, Engineering and Math).

To do that countries must invest in training more science and technology teachers as teachers are the key factor in developing skilled technology workers. It may take some time but it is better to start now, else it is too late. In this 21st century, the highest job growth is in STEM areas, by develop more STEM skilled workers, countries can solve the unemployment problem and grow their economy. Of course there is a notion among some graduates that they already have degrees and they can wait for better time when thing is better and need their skills. They do not understand the reality that better time may never come. With globalization, competition is getting fierce among countries as well as workers. If they need jobs they must go back and learn new skills that the market needs. They cannot stay home depending on their parents’ support and wait for better economy.

Today a company can produce many quality products in their fully automated and robotized factories at much lower prices. Basically company wants to have as few people as possible, let everything controlled by automated machinery and making as much money as possible. Currently the whole world is going through a wave of technological change and social problems caused by high unemployment. Technology is seen as the source of profitable growth and a driving force of globalization with huge potential opportunities among countries. At the same time, technology is also blamed for the destruction of jobs as fewer labor jobs are needed.

If you look at all the big factory companies in the past fifty years, most of them are shrinking or filed for bankruptcy and 95% of growth is in technology companies. Not long ago, Exxon oil and General Motor were the largest companies in the world but today it is Apple, Google. It is clear that manufactory companies are on the declining and NOT hiring. At the same time, technology companies, big and small, are all hiring but could not find enough workers. The fact is that labor job growth does not follow economic growth as it used to in the time of the industrial age with manufacturing as the key driving force. Today economic growth is driven by technology NOT manufacturing. To solve unemployment and increase job availability, more attention needs to be focused to the development of technology workers, and technology startups since large manufacturing factories can no longer create jobs.

Job growth is important for a prospering society, and it will take some efforts to make it happens but it all begins with an understanding that we are now living in a globalized world where technology is the key driver and the best investment is in technology education to produce more technology skilled workers.