Skip to content

Người quản lí mới

Khi các công ti thành công trong một kinh doanh, họ bành trướng sang kinh doanh khác dùng vốn lớn của họ, thương hiệu nổi tiếng, và tri thức chuyên gia về quản lí. Amazon khởi nghiệp như một cửa hàng sách trực tuyến nhưng bây giờ nó trở thành cửa hàng trực tuyến lớn nhất trên thế giới, bán gần như mọi thứ kể cả dịch vụ tính toán mây. Google khởi nghiệp như một công ti về động cơ tìm kiếm nhưng bây giờ nó trở thành công ti phần mềm lớn nhất bán đủ loại phần mềm nhưng Google không dừng ở đó vì nó đang tham gia vào ô tô tự lái nữa.  Tuần trước, nó công bố “xe hơi Google” điều làm háo hức nhiều người về chiếc xe của tương lai mà người đi có thể bảo nó nơi họ muốn đi và nó sẽ lái họ tới đó. Alibaba là cửa hàng bán lẻ trực tuyến lớn nhất ở Trung Quốc cũng công bố rằng nó sẽ mở cửa hàng ở thị trường Mĩ để cạnh tranh với Amazon; và Hoa Vĩ cũng muốn bán điện thoại thông minh của nó ở thị trường Mĩ và châu Âu để cạnh tranh với Apple và Samsung. Một nhà phân tích Phố Wall viết: “Khi nhiều công ti lớn đang bành trướng ra khắp thế giới, phần lớn các công ti kích cỡ nhỏ và vừa sẽ không sống sót vì người chủ và người quản lí của họ không biết cách cạnh tranh hay chuẩn bị cho kiểu cạnh tranh này.”

Trong quá khứ mục đích kinh doanh là làm tăng lợi nhuận nhưng ngày nay mục đích then chốt là tăng trưởng và bành trướng trong thị trường toàn cầu. Một quan chức điều hành giải thích: “Bạn có thể có lợi nhuận tốt trong thị trường địa phương nhưng khi đối thủ cạnh tranh đi vào, đặc biệt nếu họ là các công ti toàn cầu lớn, bạn có thể không sống sót được. Ngày nay nếu công ti của bạn không thể bành trướng và tăng trưởng, bạn sẽ không sinh lời lâu được vì cạnh tranh là dữ dội và xảy ra trên qui mô toàn cầu. Ngày nay người chủ và người quản lí công ti phải hiểu thị trường toàn cầu cũng như công nghệ để quản lí công ti. Đó là lí do tại sao tất cả họ đều cần được đào tạo lại để nghĩ khác với điều họ đã biết. Với toàn cầu hoá, mọi thứ thay đổi. Các công ti kích cỡ nhỏ và trung bình sẽ không có khả năng cạnh tranh trong thị trường toàn cầu như các công ti lớn có thể cạnh tranh; và để quản lí kiểu công ti này, điều quan trọng là mọi người quản lí đều phải được đào tạo lại.”

Trong quá khứ, cấp quản lí được đào tạo như “Quản lí kinh doanh” với chi phí, thu nhập, lợi nhuận nhưng ngày nay nó là KHÔNG đủ. Quản lí mới cũng phải là về “Quản lí công nghệ” với tri thức và kĩ năng công nghệ nào đó để làm tăng hiệu quả và hiệu lực. Ngày nay cấu trúc tổ chức phải trong suốt để cho công nhân biết mọi sự được tổ chức thế nào và ai đó trong từng mức trong tổ chức phải có thẩm quyền để làm quyết định chung cuộc. Nó phải không được lọc qua vài người để lên tới trên đỉnh như hệ thống quan liêu truyền thống nơi những người quản lí từ chối làm quyết định và chờ đợi chỉ đạo từ trên đỉnh. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, ai đó phải rõ ràng trong chỉ đạo để giữ cho mọi sự biến chuyển tương ứng.

Trong quá khứ, chỉ có một cách đúng, một chiều hướng đúng để quản lí mọi người và tất cả đều bắt nguồn từ trên đỉnh. Ngày nay, các công nhân khác nhau cần được quản lí một cách khác nhau, vì người quản lí không “quản lí” thêm nữa mà họ phải “lãnh đạo” công nhân bằng việc đóng vai như mô hình vai trò. Điều đó nghĩa là họ phải có tri thức và kĩ năng để làm công việc trước hết và nêu gương cho người khác, mục đích là để làm cho năng suất thành mục đích then chốt của từng cá nhân. Ngày nay người quản lí phải không ngồi sau bàn và ra lệnh cho công nhân mà họ phải làm mọi công việc điều có nghĩa là tuỳ theo kiểu công việc mà người quản lí sẽ được chọn tương ứng. Người quản lí cơ xưởng phải bắt nguồn từ công nhân cơ xưởng, người quản lí phần mềm phải bắt nguồn từ người phát triển phần mềm v.v. Lí do là nếu không có tri thức và kĩ năng đúng; họ không thể quản lí một cách hiệu quả và “lãnh đạo” bằng nêu gương.

Trong thế giới được toàn cầu hoá này, người quản lí phải có nhiều tri thức hơn chỉ là tri thức kinh doanh địa phương mà họ phải hiểu thị trường toàn cầu, xu hướng thị trường, và xu hướng công nghệ để hình thành nên chiến lược công ti. Bằng việc giúp cho công ti xem xét các thực tại mới, như toàn cầu hoá, việc làm, dịch chuyển trong phân phối công việc cho các nước chi phí thấp, và tăng tính cạnh tranh toàn cầu. Đó là lí do tại sao “đào tạo lại việc quản lí” đang trở thành kinh doanh lớn nhất trong thế giới kinh doanh ngày nay để phát triển kiểu người quản lí mới đáp ứng cho thách thức của tương lai cũng như việc sống còn khi mà biến đổi kinh tế, xã hội và công nghệ đang xảy ra ngày nay.

 

—English version—

 

The new manager

As companies are successful in one business, they are expanding into others using their large capitals, well-known brands, and management expertise. Amazon started out as an online bookstore but now it becomes the largest online store in the world, selling almost everything including cloud computing services. Google started out as a search engine company but now it becomes the largest software company that selling all types of software but Google does not stop there as it is getting into self-driving cars too.  Last week, it announced the “Google car” which excited many people about the cars of the future that riders can tell it where they want to go and it will drive them there. Alibaba the largest online retail store in China also announced that it will be opening its store in the U.S market to compete with Amazon; and Huawei also wanted to sell its smartphone in the U.S and Europe market to compete with Apple and Samsung. A Wall Street analyst wrote: “As many large companies are expanding all over the world, most small and medium sized companies will not survive as their owners and managers do not know how to compete or prepare for this type of competition.”

In the past business goal is to increase profit but today the key goal is to grow and expanding into global market. An executive explains: “You can have a good profit in local market but when competitors move in, especially if they are large global companies, you may not survive. Today if your company cannot expand and grow, you will not be profitable for long as competition is fierce and happening at global scale. Today company owners and managers must understand the global market as well as technology to manage a company. That is why they all need to be re-trained to think differently from what they have known. With globalization, everything changes. Small and medium sized companies will not be able to compete in the global market as only large companies can; and to manage this type of company, it is important that all managers must be re-trained.”

In the past, management is trained as “Business Management” with costs, revenue, profits but today it is NOT enough. The new management must also be about “Technology Management” with certain technology knowledge and skills to increase efficiency and effectiveness. Today organization structure must be transparent so workers know how everything is organized and someone in each level in the organization must have the authority to make the final decision. It should not be percolated up to a few people on top as the traditional bureaucracy where managers refuse to make decision and wait for direction from the top. In this fast changing world, somebody has to be clearly in command to keep thing moving accordingly.

In the past, there is only one right way, one right direction to manage people and they all come from the top. Today, different workers need to be managed differently, as manager do not “manage” people anymore but they must “lead” them by acting as the role model. That means they must have the knowledge and skills to do the work first and set example to others, the goal is to make productive the key goals of each individual. Today managers should not sit behind a desk and give orders to workers but they must do all the works that means it depends on what type of work that the managers will be selected accordingly. Factory managers must come from the factory workers, a software managers must come from software developers etc. The reason is without proper knowledge and skills; they cannot manage effectively and “lead” by example.

In this globalized world, managers must have more than just local business knowledge but they must understand the global market, global trends, and technology trends to formulate a company strategy. By helping companies consider new realities, such as globalization, employment, shifts in the distribution of works to lower cost countries, and increasing global competitiveness. That is why “retraining management” is becoming the biggest business in today’s business world to develop new type of managers to meet the challenges of the future as well as survive the economic, social, and technological transformation that is taking place today.