Skip to content

Biết khách hàng muốn gì

Với toàn cầu hoá, toàn thế giới bây giờ được kết nối bởi công nghệ thông tin và với việc gia tăng nhanh chóng của các thiết bị di động, nhiều dữ liệu là sẵn có. Những công ti có thể thu thập và phân tích các dữ liệu này sẽ thấy nhiều thông tin hữu ích mà có thể cho họ ưu thế canh tranh. Chẳng hạn, bằng việc thu thập thông tin mà mọi người chia sẻ trên Facebook và các mạng xã hội, Samsung có khả năng tạo ra chuỗi các thiết bị di động với tính năng và chức năng mà khách hàng muốn và thu được ưu thế hơn Apple, Motorola và Nokia. Bằng việc biết khách hàng muốn gì và sẵn lòng trả tiền, các công ti có thể tạo ra sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn số lớn khách hàng trên khắp thế giới vì thị trường bây giờ là toàn cầu chứ không địa phương. Đó là lí do tại sao nhiều công ti đang chuyển nhanh vào cách tiếp cận kinh doanh được dẫn lái theo dữ liệu và điều đó sẽ làm thay đổi nhiều thứ. Thay vì chi tiền vào quảng cáo và tiếp thị, các công ti đang chi tiền vào thu thập dữ liệu và phân tích chúng để nhận diện nhu cầu vì phân tích Big data là cách tiếp cận mới để thu được ưu thế cho doanh nghiệp trong thế kỉ 21.

Ngày nay các công ti năng nổ đang dùng phân tích Big data để tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường. Một quan chức điều hành giải thích: “Trong quá khứ, các công ti dựa trên tiếp thị, quảng cáo và giảm giá để thúc đẩy bán hàng. Nó không còn hiệu quả vì bạn có thể hay không thể tạo ra được điều khách hàng muốn cho nên bạn phải chi nhiều tiền cho quảng cáo và giảm giá với hi vọng có được nhiều số bán hơn. Với Big data, bạn biết đích xác kiểu sản phẩm và dịch vụ nào khách hàng muốn; bao nhiêu người sẽ mua sản phẩm, và họ sẵn lòng trả bao nhiêu. Về căn bản bạn càng biết nhiều về nhu cầu thị trường, bạn càng có thể đáp ứng cho nhu cầu này một cách nhanh chóng và phân tích Big data là cách tiếp cận này. Ngày nay mọi người chia sẻ nhiều thông tin trên các trạm mạng xã hội và khi được thu thập và phân tích đúng chúng có thể được dùng để phát triển chiến lược hấp dẫn khách hàng mới, làm tăng lợi nguận, cải tiến sự hài lòng, và thu được ưu thế so với đối thủ cạnh tranh.”

Vài năm trước bằng việc thu thập dữ liệu trong Facebook và các mạng xã hội khác, Samsung thấy rằng khách hàng không thích màn hình điện thoại thông minh nhỏ. Họ bắt đầu tạo ra điện thoại thôn minh màn hình lớn hơn, điều trở thành bán chạy nhất khi những đối thủ khác như Motorola, Nokia, Sony vẫn còn sản xuất điện thoại thông minh màn hình nhỏ hơn mà mọi người không thích. Một nhà phân tích công nghiệp giải thích: “Phân tích Big data làm cho công ti có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng tốt hơn, điều đưa tới kinh doanh tốt hơn và sự trung thành của khách hàng tốt hơn. Bằng việc thu thập dữ liệu, các công ti có đủ thông tin để chuyển giao đích xác điều khách hàng muốn và đảm bảo tương tác khách hàng thành công. Bằng việc biết sản phẩm và dịch vụ nào mà khách hàng thích hay không thích và cách họ dùng nó, công ti có thể tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng cho mong đợi của họ rồi loại bỏ đối thủ cạnh tranh và thâu tóm thị trường.”

Về truyền thống, phần lớn các công ti đều dựa trên người tiếp thị, người làm điều tra thị trường để đi tới sản phẩm và dịch vụ mới nhưng đây hầu hết là “việc đoán mò″ thay vì sự kiện. Với Big data, mọi thứ thay đổi vì công ti biết nhu cầu của khách hàng là gì dựa trên dữ liệu trên mạng xã hội, điều là sự kiện. Một người quản lí giải thích: “Phân tích dữ liệu lớn cho công ti khả năng làm kinh doanh khác đi vì các quyết định được đưa ra từ sự kiện và dữ liệu thay vì từ ý kiến và nó là cách thức sâu sắc nhất để làm kinh doanh. Bây giờ, mọi quyết định sẽ dựa trên dữ liệu đúng đắn và chính xác. Toàn thể thị trường đột nhiên mở rộng, và điều bạn cần là một chiến lược rõ ràng để thâu tóm nó. Không còn đoán mò, không còn ý kiến, không còn biện luận và dễ dàng quản lí công ti theo chiều hướng này.”

Bằng việc dùng phân tích Big data, Samsung đã chi phối thị trường điện thoại thông minh năm 2013 bằng việc chiếm 90% thị trường Android, bán được nhiều hơn những công ti khác với trên $5.2 tỉ đô la lợi nhuận. Ngày nay Samsung là nhà chế tạo điện thoại thông minh dẫn đầu thế giới với 35 % thị phần trong số bán điện thoại thông minh toàn cầu. Một nhà phân tích Phố Wall viết: “Samsung là vua của công nghiệp điện thoại thông minh toàn cầu. Nó sinh ra nhiều thu nhập và lợi nhuận hơn bất kì công ti nào khác. Samsung có sức mạnh lớn mà ngay cả Google cũng lo nghĩ và sợ rằng nó thậm chí có thể tạo ra hệ điều hành riêng của nó và bỏ Android. Đó là lí do tại sao Google đã mua Motorola như việc bảo hiểm phòng trường hợp Samsung thay đổi chiến lược. Tháng trước, Samsung và Google đã thương lượng một thoả thuận dài hạn để giảm căng thẳng và sau đó quan chức điều hành của Google nói với báo chí rằng họ vẫn là một liên minh vì mục đích của Google là làm tiền trên Android và Samsung là làm tiền trên điện thoại. Người quản lí của Samsung cũng đảm bảo với công nghiệp là hội tụ của nó là cạnh tranh với Apple, không với Google.

Nhưng thế rồi, mọi người nhận ra rằng bằng việc dùng phân tích Big data sớm hơn, Samsung đã định vị bản thân nó là lực chi phối trong thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong đó những người khác không nhận ra điều đó mãi cho tới khi quá trễ đều bị bỏ lại đằng sau. Ngày nay Sony, Nokia, Motorola, Erickson, Blackberry tất cả đang vật lộn để còn sống trong khi Samsung và LG, cả hai đều có chiến lược Big data mạnh, thịnh vượng lên nhanh. Tuy nhiên thị trường điện thoại thông minh chỉ mới bắt đầu vì các ngành công nghiệp khác đang đi theo nó một cách nhanh chóng với việc dùng phân tích Big data. Một nhà phân tích Phố Wall viết: “Nếu bạn không dùng Big data để cải tiến kinh doanh của bạn, bạn sẽ không sống được vài năm tới vì đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ thâu tóm thị trường của bạn sớm. Trong thị trường được công nghệ dẫn lái này, không bắt kịp nhanh chóng có nghĩa là bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau và bạn sẽ không sống được.”

 

—English version—

 

Knowing what customers want

With globalization, the whole world is now connecting by information technology and with the proliferation of mobile devices, more data are available. Companies that can collect and analyze these data will find a lot of useful information that may give them competitive advantage. For example, by collecting information that people share on Facebook and social websites, Samsung was able to create a series of mobile devices with features and functions that customers want and gain advantage over Apple, Motorola and Nokia. By knowing what customers want and willing to pay, companies can create products and services that appeal to a large number of customers all over the world as the market is now global not local. That is why many companies are moving quickly into data-driven business approach and that will change many things. Instead of spending money on advertising and marketing, companies are spending money on collecting data and analyze them to identify demand because Big data analytics is the new approach to gain advantage for businesses in the 21st century.

Today aggressive companies are using Big data analytics to create products and services that meet market needs. An executive explained: “In the past, companies relied on marketing, advertising and discount to promote sales. It is no longer effective because you may or may not produce what customers want so you have to spend more on advertising and reducing prices with the hope of getting more sales. With Big data, you know exactly what type of products and service customers want; how many people would buy the product, and how much they are willing to pay. Basically the more you know about the market needs, the more you can meet the demand quickly and Big data analytics is the approach. Today people share a lot of information on social network sites and when properly collected and analyzed they can be used to develop strategy that attract new customers, increase profits, improve satisfaction, and gain advantages over competitors.”

Few years ago by collecting data in Facebook and other social networks, Samsung found that customers did not like smartphone screen that was small. They began to created larger screen smartphones that became best sellers when others such as Motorola, Nokia, Sony were still produce smaller screen smartphones that people do not like. An industry analyst explained: “Big data analytics makes it possible for companies to meet customers’ demands and build a better customer relationship which lead to better business and better customer loyalty. By collecting data, companies have enough information to deliver exactly what customers want and ensure a successful customer interaction. By knowing what products and services that customers like or do not like and how they use it, companies can create products and services that meet their expectations then eliminate competitors and capture the market.”

Traditionally, most companies rely on marketing people who survey the market to come up with new products and services but these are mostly “guess work” rather than fact. With Big data, everything changes as companies know what customers’ needs based on their data on social networks which are fact. A manager explained: “Big data analytics give companies the ability to do business differently as decisions are made from facts and data rather than opinions and it is the most profound way to do business. Now, every decision will be based on data which is accurate and precise. The whole market suddenly is wide open, and what you need is a clear strategy to capture it. There is no more guessing, no more opinions, no more arguments and it is easier to manage company in this direction.”

By using Big data analytics, Samsung dominated the smartphone market in 2013 by capturing 90% of the Android market, outselling others with over $5.2 billion in profits. Today Samsung is the world’s leading smartphone manufacturer with 35 % share in the global smartphone sales. A Wall Street analyst wrote: “Samsung is the king of global smartphone industry. It generates more revenue and profit than any others. Samsung has strong power that even Google was worried and feared that it could even create its own operating system and abandon Android. That is why Google bought Motorola as insurance just in case Samsung change strategy. Last month, Samsung and Google negotiated a long term agreement to reduce the tension and afterward Google executive told newspapers that they are still an alliance as the goals of Google is making money on Android and Samsung is making money on phones. Samsung manager also assured the industry that its focus is competing with Apple, not Google.

By then, everybody realizes that by using Big data analytics earlier, Samsung has positioned itself to be a dominating force in the global smartphone market in which others who did not realize it until too late were left behind. Today Sony, Nokia, Motorola, Erickson, Blackberry are all struggling to stay alive when Samsung and LG, both have strong Big data strategies, are thriving fast. However smartphone market is only the beginning as other industries are following it quickly on the use of Big data analytics. A Wall Street analyst wrote: “If you do not use Big data to improve your business, you will not survive the next few years as your competitors will capture your market soon. In this technology driven market, not catches up quickly means you will be left behind and you will not survive.”