Skip to content

Giáo dục STEM

Trên khắp thế giới, các công ti đang thấy rằng việc thuê người có các kĩ năng Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) ngày càng trở nên khó hơn bao giờ. Một nhà phân tích công nghiệp viết: “Đây là vấn đề cho nhiều nước đang phát triển vì họ cần tạo ra việc làm để cải tiến nền kinh tế của họ; để làm điều đó họ cần công nhân có kĩ năng STEM nhưng không thể tìm đủ số. Hiện thời nhu cầu về kĩ năng STEM là cao nhưng cung cấp là thấp, và vấn đề này sẽ tồi tệ hơn vì công nghệ thay đổi và nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào công nghệ. Những vấn đề này sẽ tích luỹ lại và làm hại năng lực của họ để duy trì cạnh tranh hay cải tiến nền kinh tế của họ.”

Phần lớn mọi người đều nghĩ các kĩ năng STEM dành cho những người làm việc trong công nghiệp công nghệ hay phòng thí nghiệm khoa học nhưng sự kiện là các kĩ năng STEM được cần trong mọi ngành công nghiệp, từ năng lượng tới chế tạo, từ sản xuất thức ăn tới chăm sóc sức khoẻ v.v. Về căn bản “STEM” là một “nhãn đơn giản” cho mọi kĩ năng được cần trong “Thời đại tri thức” cũng giống như kĩ năng đọc, viết và làm tính số học cho “Thời đại công nghiệp”. Trong nền kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ này, tri thức STEM cơ sở như cách dùng máy tính là quan trọng như kĩ năng số học cơ sở mà học sinh tiểu học phải biết trước khi chúng vào trung học. Ngày nay kĩ năng STEM không còn là thứ xa hoa  mà là sự cần thiết phải được dạy trong mọi trường cho mọi học sinh.

Câu hỏi là: “Tại sao ít sinh viên hơn ghi danh vào khu vực STEM?” Câu trả lời hiển nhiên là bởi vì chương trình đào tạo thầy giáo đã không được cập nhật để hội tụ vào STEM. Hiện thời phần lớn các đào tạo cho thầy giáo ở trường trung học vẫn là tuân theo hướng dẫn được tạo ra vào cuối thế kỉ 19 với việc coi khoa học và công nghệ là tuỳ chọn, không phải môn chính. Ngay cả ở đại học, đào tạo khoa học và công nghệ vẫn còn dựa trên sách giáo khoa và các khái niệm được viết từ năm mươi năm trước  điều phần lớn đã lỗi thời. Không đặt ưu tiên cao vào giáo dục STEM, các nước đang phát triển sẽ không có khả năng bắt kịp với phần còn lại của thế giới và có thể bị bỏ lại sau. Trong nền kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ này, cung cấp công nhân có kĩ năng STEM là điều mấu chốt để giải quyết việc thất nghiệp và cải thiện nền kinh tế. Theo một khảo cứu toàn cầu, chỉ có một công nhân đủ phẩm chất cho cứ ba mươi tư việc làm mở ra trong lĩnh vực STEM. VÀ có nhiều vị trí mới tạo ra mọi năm vì công nghệ vẫn đang thay đổi nhanh chóng. Một nhà kinh tế viết: “Để hiểu kẽ hở kĩ năng này, chúng ta phải hiểu cách công chúng nhận biết và hiểu về giáo dục STEM. Hiện thời phần lớn mọi người thậm chí không hiểu STEM là gì. Đa số công chúng vẫn tưởng kĩ năng STEM là cái gì đó đặc biệt dành cho nhà khoa học, người làm việc trong các phòng thí nghiệm thay vì là những kĩ năng cần thiết mà mọi người phải có trong thị trường được dẫn lái bởi công nghệ này. Không ai đã từng có khả năng giải thích được nhu cầu này một cách công khai và ít người hiểu rằng do tiến bộ trong công nghệ, công nhân không phải dùng cơ bắp của họ nữa nhưng thay vào đó dùng bộ não của họ. Ngày nay trong cơ xưởng hiện đại, công nhân phải biết cách dùng công nghệ như các máy móc được máy tính hoá và robotics để làm việc và họ được trả lương ba tới bốn lần lương hiện thời. Khi nhiều cơ xưởng dùng tự động hoá và robots nhu cầu về công nhân lao động giảm đi nhanh nhưng nhu cầu công nhân tri thức tăng chóng.”

Điều quan trọng là làm cho khoa học và công nghệ thành liên quan tới mọi sinh viên và để thúc đẩy tính sáng tạo và niềm đam mê giải quyết vấn đề. Giáo dục STEM là về dùng toán học, khoa học và công nghệ để giải quyết các vấn đề thế giới thực. Để làm điều đó một cách hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các phương pháp dạy mới như “Học qua Hành” và giáo trình dựa trên dự án điều cho phép sinh viên hiểu tính liên quan của công việc của họ với đời sống của họ và thế giới quanh họ. Một khi họ hiểu những khái niệm này, họ có khả năng dùng tính sáng tạo của riêng họ để nghiên cứu, thiết kế, và kiểm thử và giải quyết vấn đề. Ngược với cách nhìn chung rằng STEM được dạy trong đại học, sự kiện là nó phải được dạy sớm bắt đầu từ trường tiểu học. Trẻ em được sinh ra với tính tò mò tự nhiên. Cho đứa trẻ đồ chơi và quan sát chúng chơi, lắng nghe các câu hỏi chúng hỏi thì bạn có thể thấy chúng phát kiến thế nào, chúng tưởng tượng thế nào, và chúng sáng tạo thế nào. Nhưng khi chúng vào trường, chúng được dạy ghi nhớ nhiều thứ, làm bài kiểm tra, đáp ứng với những câu hỏi hàn lâm nghiêm ngặt điều phá huỷ tính sáng tạo của chúng và các kĩ năng giải quyết vấn đề. Kiểu giáo dục đó phải thay đổi. Khuyến khích giáo dục STEM KHÔNG phải là thêm vài môn khoa học hay công nghệ mà chúng ta phải dừng việc làm giảm tính sáng tạo và sôi nổi của sinh viên và việc ép buộc chúng phải ghi nhớ công thức và sách giáo khoa nhưng thay vì thế khuyến khích tính sáng tạo của chúng trong mọi giờ lên lớp. Chúng ta phải đầu tư vào đào tạo cho các thầy STEM để tạo ra văn hoá giáo dục mới mà có giá trị không chỉ là tuyệt vời trong toán học và khoa học, mà tuyệt vời trong tính sáng tạo, phát kiến và tính nhà doanh nghiệp.

 

—English version—

 

STEM education

All over the world, companies are finding that hiring people with Science, Technology, Engineering and Math (STEM) skills are becoming more difficult than ever. An Industry Analyst wrote: “This is a problem for many developing countries as they need to create jobs to improve their economy; to do that they need workers with STEM skills but cannot find enough of them. Currently demand for STEM skills is high but supply is low, and the problem will get worse as technology changes and more business are depending on technology. These problems will accumulate and hurt their ability to stay competitive or improving their economy.”

Most people think STEM skills are for people who work in technology industries or scientific laboratories but the fact is STEM skills are needed in every industry, from energy to manufacturing, from food production to health care etc. Basically “STEM” is a “simple label” for all the skills needed in the “Knowledge Age” just like reading, writing and arithmetic skills were needed for the “Industrial Age”. In this technology driven economy, a basic STEM knowledge such as how to use a computer is as important as the basic arithmetic skill that elementary students must know before they go to high school. Today STEM skills are no longer a luxury but a necessity that should be taught in every school to every student.

The question is: “Why fewer students are enrolling in STEM area?” The obvious answer is because teacher training programs has not been updated to focus on STEM. Currently most of the teacher’s trainings in high school are still following the guidelines created in the late 19th century which consider science and technology as optional, not main subjects. Even in universities, science and technology trainings are still based on textbooks and concepts written fifty years ago which are mostly obsoleted. Without setting high priority on STEM education, developing countries will not be able to catch up with the rest of the world and could be left behind. In this technology driven economy, the supply of STEM skilled workers is critical to solve unemployment and improve the economy. According to a global study, there is only one qualified worker for every thirty four position opens in STEM fields. AND there are more new positions create every year as technology is still changing fast. An economist wrote: “To understand the skills gap, we have to understand how the public aware and understands STEM education. Currently most people do not even understand what STEM is. The majority of the public still think STEM skills are something special for scientists who work in research laboratories rather necessary skills that people must have in this technology driven market. No one have been able to explain this needs publicly and few people understand that due to the advances in technology, workers do not have to use their muscles anymore but instead use their brain. Today in modern factories, workers must know how to utilize technology such as computerized machines and robotics to do the work and they got paid three to four times the current wage. As more factories are utilizing automation and robots the need for labor workers is decreasing fast but the need for knowledge workers is increasing quickly.”

It is important to make science and technology relevant for all students to foster creativity and passion for problem solving. STEM education is about using math, science and technology to solve real-world problems. To do that effectively, we need to implement new teaching methods such as “Learning by Doing” and project-based curriculum that allow students to understand the relevancy of their work to their lives and the world around them. Once they understand these concepts, they are able to use their own creativity to research, design, and test and solve problems. Contradict to common view that STEM is taught in college, the fact is it must be taught early starting in elementary school. Young children are born with a natural curiosity. Give children toys and watch them play, listen to the questions they ask then you can see how they innovate, how they imagine, and how they create. But when they go to school, they are taught to memorize many things, to take tests, to respond to strict academic questions which destroy their creativity and problem solving skills. That type of education must change. To encourage STEM education is NOT adding few science or technology courses but we must stop minimizing students’ creativity and excitement by forcing them to memorize formulas and textbooks but instead encourage their creativity in every classroom. We must invest in STEM teacher’s training to create a new educational culture that values not only excellence in math and science, but excellence in creativity, innovation and entrepreneurship.