Skip to content

Khi bạn bị thất nghiệp

Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp năm ngoái nhưng không thể tìm được việc làm. Em đã để nhiều nỗ lực trong chín tháng nhưng không có việc làm và em đang mất hi vọng. Em cảm thấy rất tồi tệ khi em thấy bố mẹ em vẫn phải làm việc vất vả để hỗ trợ cho em và em của em, vẫn còn ở trường. Em có thể làm gì được? Xin thầy giúp cho.”

Đáp: Điều quan trọng nhất cần làm trong khi bạn bị thất nghiệp là tìm việc làm. Nhưng tìm việc làm không nên là hoạt động DUY NHẤT vì không ai có thể tìm việc làm cả 40 giờ một tuần; bạn cũng cần làm các thứ gây hứng khởi cho bạn để xây dựng lòng tin của bạn cũng như cải tiến cơ hội được làm việc. Vì bạn không nói cho tôi bạn đang học lĩnh vực nào, nên khó cho tôi nêu cho bạn chi tiết về cái gì cần làm nhưng đây là vài điều bạn có thể làm:

Người tình nguyện cho tổ chức từ thiện: Làm cái gì đó tốt cho xã hội và tốt cho bạn. Nó sẽ cho bạn lí do để thoát ra và làm cái gì đó tích cực. Bạn không bao giờ biết bạn có thể gặp người nào mà có khả năng giúp bạn.

Học ngoại ngữ. Có khả năng nói một tiếng nước ngoài là điều tốt trong thế giới được toàn cầu hoá này. Đây có thể là thời gian để học hay cải tiến tiếng Anh hay tiếng Nhật Bản của bạn. Có ngôn ngữ thứ hai là kĩ năng có ích trong mọi mặt cuộc sống. Nếu bạn không thể đảm đương được việc đi tới trường ngôn ngữ, bạn có thể học nó từ Internet nơi có nhiều websites dạy ngoại ngữ; bạn có thể tìm người nước ngoài muốn học tiếng nước bạn và làm việc trao đổi hội thoại.

Học kĩ năng liên quan tới việc mới: Nếu bạn có thể đảm đương được điều đó, đây là lúc học các môn ngắn hay lớp có chứng chỉ để cải tiến kĩ năng của bạn. Nếu bạn không thể trả tiền được, xem xét học lớp từ Internet như You Tube hay Massive Open Online Courses (MOOCs) nơi bạn học tiếng Anh cũng như một số chủ đề mà có thể giúp bạn phát triển kĩ năng mới.

Giúp dạy một lớp. Nhiều thầy giáo thích có ai đó tình nguyện để giúp họ kèm cặp sinh viên. Điều này không chỉ là công việc rất thoả mãn nhưng nó cũng giúp cho bản lí lịch của bạn.

Bạn nên tích cực vì những điều này là dễ làm và nó sẽ giữ cho tinh thần bạn lên cao thay vì chỉ ở nhà và cảm thấy cay đắng.  Chọn một hoạt động mà bạn cảm thấy thoải mái và làm nó. Khi bạn đi tới cuộc phỏng vấn, bạn sẽ có cái gì đó để nói thay vì “Tôi chỉ ở nhà và chờ cơ hội tới.” Bạn còn trẻ cho nên bạn phải tích cực và tìm những điều thú vị nào đó để làm khi bạn vẫn có thời gian.

 

—English version—

 

When you are unemployed

A student wrote to me: “I graduated last year but could not find a job. I have put a lot of efforts for nine months but no job and I am losing hope. I feel very bad when I see how hard my parents still have to work to support me and my brothers who are still in school. What can I do? Please help.

Answer: The most important thing to do while you are unemployed is to look for job. But searching for job should not be the ONLY activity because no one can look for a job 40 hours a week; you also need to do things that inspire you to build your confident as well as improve your chance of employment. Since you do not tell me what field you are studying in, it is difficult for me to give you detail on what to do but here are few things that you can do:

Volunteer for a charity:  Doing something good for others is good for society and good for you. It will give you a reason to get out and do something positively. You never know whom you might meet who may be able to help you.

Learn a foreign language. Being able to speak a foreign language is a good thing in this globalized world. This may be the time to learn or improve your English or Japanese. Having a second language is a useful skill in all aspects of life. If you cannot afford to go to a language school, you can learn it from the Internet where there are many websites teaching foreign languages; you may want to find some foreigners who wants to learn your language and do a conversation exchange.

Learn a new job-related skill: If you can afford it, this is a time to take a short course or certification class to improve your skills. If you cannot pay, consider taking a class from the Internet such as You Tube or Massive Open Online Courses (MOOCs) where you learn English as well as some subjects that may help you to develop new skills.

Help teach a class. Many teachers would like to have someone volunteer to help them tutoring students. Not only can this be a very satisfying works but it also help on your resume.

You should be active as these things are easy to do and it will keep your spirit up rather than just stay home and feel bitter.  Just choose one activity that you feel comfortable and do it. When you go to job interviews, you will have something to say rather than “I just stay home and wait for opportunity to come.” You are young so you should be active and find some interesting things to do when you still have time.