Skip to content

Phần mềm nguồn mở

Một sinh viên hỏi: “Phần mềm nguồn mở và nguồn đóng là gì và ích lợi là gì? Xin thầy giúp.”

 

Đáp: Phần mềm nguồn mở (OSS) là phần mềm máy tính với mã nguồn của nó được làm thành sẵn có cho bất kì ai dùng, thay đổi và phân phối. Tương phản lại, Phần mềm nguồn đóng (CSS) bị hạn chế và người dùng phải trả tiền để truy nhập vào mã nguồn để dùng nó. Phát triển phần mềm nguồn mở là phổ biến vì nó cho phép người dùng tạo ra các ứng dụng mới, và các sản phẩm từ phần mềm hiện có. Chẳng hạn, nhiều app di động tự do được tạo ra từ phần mềm nguồn mở. Các trình duyệt Internet như Firefox hay Chrome cũng được xây dựng từ phần mềm nguồn mở.

Mục đích của phần mềm nguồn mở là làm cho nó thành sẵn có cho mọi người để cho họ có thể phát triển nhiều thứ hữu dụng cho họ và có khả năng làm nó thành đích xác điều họ muốn. Tương phản lại, phần mềm nguồn đóng có những hạn chế về cách mã có thể được dùng hay thay đổi. Chẳng hạn, PHP là phần mềm nguồn mở. Bất kì ai muốn dùng PHP đều có thể lên PHP.net để thu được việc truy nhập vào mã nguồn, hướng dẫn cách làm, và có thể bắt đầu phát triển ngay cái gì đó. Nếu có gì giới hạn bạn khỏi việc làm điều bạn muốn thì bạn có thể đổi mã nguồn để làm bất kì cái gì bạn muốn.  Tất nhiên, bạn không thể làm được điều đó với phần mềm nguồn đóng như Java vì bạn không thể đổi được mã nguồn.

Ưu điểm của nguồn mở là bạn không phải trả tiền cho mã nguồn, bạn có thể đổi nó theo bất kì cách nào bạn muốn, bạn cũng có cộng đồng lớn hỗ trợ. Khi bạn gặp vấn đề, bạn có thể đăng một tin ngắn cho website cộng đồng và nhiều người phát triển sẽ vui mừng sửa vấn đề cho bạn.

 

—English version—

 

Open source software

A student asked: “What is Open source and Close source software and what are the benefits? Please help.

 

Answer: Open-source software (OSS) is computer software with its source code made available to anybody to use, to change and distribute. In contrast Closed Source Software (CSS) is restricted and users must pay for access to the source code to use it. Open source software development is popular because it allows user to create new apps, and products from existing software. For example, many free mobile apps are created from open source software. Internet browsers such as Firefox or Chrome are also built from open source software.

The goal of open source software is to make it available to everybody so they can develop many things that are useful for them and be able to do it exactly what they want. In contrast, close source software has restrictions on how the code can be used or changed. For example, PHP is open source software. Anyone who would like to use PHP can go to PHP.net to gain access to the source code, a how-to guide, and can start to develop something right away. If there is anything that limit you from doing what you want then you can change the source code to do whatever you want.  Of course, you cannot do that with close source software such as Java as you cannot change the source code.

The advantage of open source is you do not have to pay for the source code, you can change it anyway that you want, you also have a large community supports. When you have problem, you can post a note to the community website and many developers would be glad to fix the problem for you.