Skip to content

Học Big Data

Một sinh viên viết cho tôi: “Khi em vào năm thứ ba trong Khoa học máy tính, em nên hội tụ vào khu vực đặc biệt nào? Hiện thời không có lớp Big data ở đại học của em và em không thể đảm đương được việc đi học ở nước ngoài. Nếu Big data là quan trọng như thầy đã viết, em học nó ở đâu? Em muốn chắc rằng em sẽ có việc làm tốt để giúp bố mẹ em vì gia đình em nghèo. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: “Bạn đang chọn đúng lĩnh vực học tập và tôi tin rằng bạn sẽ không gặp phải vấn đề tìm việc làm tốt. Vào lúc này, tôi muốn khuyên rằng bạn hội tụ vào thiết kế dữ liệu, cơ sở dữ liệu, và trinh sát doanh nghiệp v.v. để xây dựng nền tảng tốt về cách dữ liệu được dùng trong công nghiệp. Bạn KHÔNG cần đi ra nước ngoài để học về phân tích Big data nhưng bạn có thể học nó BÂY GIỜ bằng việc dùng máy tính truy nhập vào Các môn học trực tuyến mở dành cho đại chúng (MOOCs) tại edX, Coursera v.v. Có ít nhất bốn mươi môn Big data sẵn có lần trước tôi đã kiểm. Ngày nay, bạn có thể gần như học được bất kì cái gì từ MOOCs; vấn đề với MOOCs là phần lớn sinh viên không có động cơ mạnh và kỉ luật tự giác để kết thúc môn học. Nhiều bạn dạy học của tôi những người dạy trong MOOCs bảo tôi rằng trên 85% sinh viên không bao giờ hoàn thành môn học của họ, phần lớn tham dự vài giờ rồi bỏ. Dường như nhiều người chỉ vào MOOCs để thoả mãn tò mò của họ hơn là học cái gì đó. Nếu bạn nghiêm chỉnh với việc học về Big data, phải chắc rằng bạn dành thời gian để học và hoàn thành mọi bài tập về nhà và bài kiểm tra để phát triển tri thức và kĩ năng của bạn.

Khi phân tích dữ liệu và quản lí dữ liệu đang trở thành quan trọng hơn trong công nghiệp, sẽ có nhu cầu cao cho những kĩ năng này trong mọi nước. Chẳng mấy chốc tầm quan trọng của nó sẽ tăng trưởng nhanh vì các công đang thu thập dữ liệu được mang vào bằng giao tác trực tuyến, phương tiện xã hội, tính toán di động và các cảm biến, và đến lúc đó bạn sẽ sẵn sàng. Các kĩ năng quản lí dữ liệu mạnh được cần tới ở mọi nơi, đặc biệt trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, chăm sóc sức khoẻ, bán lẻ và năng lượng. Phân tích dữ liệu là một kĩ năng đang có nhu cầu cao, và nhu cầu này tăng trưởng nhanh chóng. Bằng việc hội tụ vào phát triển tri thức và kĩ năng của riêng bạn; bạn sẽ chắc chắn được các công ti cần tới ở nước bạn cũng như các công ti toàn cầu.

Tôi rất mừng là bạn đang nghĩ về việc giúp gia đình bạn vì ngày nay nhiều sinh viên chỉ nghĩ tới bản thân họ. Tôi đã thấy các công nhân công nghệ đối diện với việc “giầu có″ bất thần của họ về lương cao, thường chi tiền vào các “vật dụng thời thượng” để trưng ra thay vì thông cảm với điều bố mẹ họ đã làm cho họ. Họ sẽ làm bất kì cái gì chỉ để chứng tỏ rằng họ “giầu” với bên ngoài nhưng không may không biết gì mấy về bên trong của họ. Xin nhớ cho rằng xây dựng tri thức từ tâm trí là KHÔNG đủ nhưng bạn cũng cần phát triển nó từ trái tim nữa.

 

—English version—

 

Learning Big Data

A student wrote to me: “As I enter my third year in Computer Science, what specific areas should I be focusing on? Currently there is no Big data class in my university and I cannot afford to study oversea. If Big data is important as you have written, where do I learn it? I want to make sure that I will have a good job to help my parents since my family is poor. Please advise.”

 

Answer: “You are selecting the right field to study and I believe that you will not have problem finding good job. At this time, I would recommend that you focusing on data design, databases, and business intelligence, etc. to build a good foundation on how data is being used in the industry. You do NOT need to go oversea to learn about Big data analytics but you can learn it NOW by using your computer to access the Massive Open Online Courses (MOOCs) at edX, Coursera etc. There are at least forty Big data courses available the last time that I checked. Today, you can almost learn anything from MOOCs; the problem with MOOCs is most students do not have strong motivation and self-discipline to finish these courses. Several of my faculty friends who taught in MOOCs told me that over 85% of students never complete their courses, most attend few lectures then quit. It seems many only go to MOOCs to satisfy their curiosity than learn something. If you are serious about learning about Big data, make sure that you spend time to learn and complete all homeworks and tests to develop your knowledge and skills.

As data analytics and data management are becoming more important in the industry, there will be high demand for these skills in every country. Soon its importance will be growing fast because companies are collecting data brought in by online transactions, social media, mobile computing and sensors, and by that time you will be ready. Strong data management skills are needed everywhere, especially in industries such as banking, healthcare, retail and energy. Data analytics is a skill that is in high demand, and the demand is growing rapidly. By focusing on develop these knowledge and skills on your own; you will surely be needed by companies in your country as well as global companies.

I am very glad that you are thinking about helping your family as today many students only thinking about themselves. I have seen technology workers faced with their sudden “richness” of high wages often spend their money on “fashionable gadgets” to show off rather than appreciate what their parents have done for them. They would do anything just to demonstrate that they are “rich” from the outside but unfortunately do not know much about their insides. Please remember that building knowledge from the mind is NOT enough but you also need to develop it from the heart too.