Skip to content

Big Data để chấm dứt tội ác

Big data đang bành trướng nhanh hơn nhiều so với hầu hết mọi người thậm chí nghĩ tới. Mọi tuần đều có những câu chuyện mới về cách các ngành công nghiệp khác nhau đang dùng big data. Trong quá khứ có những tin tức về việc dùng big data trong chăm sóc sức khoẻ, nông nghiệp, chính phủ và công nghiệp, big data được dùng ở mọi nơi từ các công ti lớn tới trung bình để tận dụng ưu thế của công nghệ mới này. Một người quản lí cấp cao nói: “Nó là mới thế, ít công ti biết về nó hay có kĩ năng làm nó cho nên đây là cơ hội lớn để nắm thị trường và đẩy đối thủ cạnh tranh ra. Nếu họ không dùng big data trong doanh nghiệp, tốt hơn cả cho họ là vội vàng hay chuẩn bị nộp đơn xin phá sản vì họ đang ở xa đằng sau và có thể không bao giờ bắt kịp.”

Trong vài năm qua, Google là một trong số ít các công ti đã dùng nhiều phân tích big data. Hôm qua Google công bố rằng họ đang dùng phân tích big data để nhận diện các nhóm buôn người ở nhiều nước. Công ti tin big data có thể thu thập thông tin về cách những nhóm tội phạm này bắt cóc trẻ em, đàn bà và đàn ông và đưa họ đi lao động như nô lệ, hay bán họ làm mãi dâm ở nhiều chỗ ở châu Á, châu Phi, Nam Mĩ, và Đông Âu v.v.  Google cũng làm đối tác với Palantir Technologies và Salesforce.com để xây dựng nền chia sẻ dữ liệu cho nhận diện các hình mẫu toàn cầu về vận hành của những hoạt động thương mại buôn bán người này. Dữ liệu về các lời gọi điện thoại khẩn cấp, tuổi của nạn nhân, nước sở tại của họ, và các kiểu hoạt động tội phạm họ đã bị ép buộc vào sẽ được thu thập và chia sẻ giữa mọi thành viên của liên minh, và các cơ quan chính phủ. Google tin rằng bằng việc phân tích những dữ liệu này, nó có thể đối sánh dữ liệu với các dữ liệu tương tự ngang qua các biên giới từ các đường dây nóng khẩn cấp khác theo dõi buôn bán bất hợp pháp để biết tội ác liên quan tới buôn bán người xuất phát từ đâu và làm sao việc thi hành luật pháp có thể can thiệp.

Mặc cho mọi nỗ lực của cơ quan thi hành luật pháp chính phủ, có rất ít thông tin về luồng bất hợp pháp những người bị ép buộc trong mãi dâm hay trong lao động nô lệ hay thậm chí bị giết để lấy nội tạng của họ và bán. Tuy nhiên, Google tin Big Data có thể thu thập đủ dữ liệu, phân tích chúng và dự đoán chuyển động của chúng rồi báo cáo cho chính phủ về những hoạt động của các băng nhóm tội phạm này. Một người quản lí của Google giải thích: “Chín tháng trước, chúng tôi bắt đầu thu thập, vẽ bản đồ, trưng bày, và phá vỡ các công việc của các mạng trái phép của giới tội phạm có tổ chức, việc buôn bán ma tuý, lấy nội tạng và buôn bán người. Chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ với các cơ quan thi hành luật pháp ở nhiều nước và đã rất hiệu quả để bắt các tội phạm.” Một quan chức chính phủ khác nói: “Có tương ứng giữa các nhóm tội phạm liên quan tới họ có bao nhiêu nạn nhân, độ tuổi từ trẻ em tới người lớn thanh niên, giới tính của họ (nam, nữ, v.v.); có những câu hỏi tìm kiếm về số điện thoại, địa chỉ, kiểu kinh doanh bất hợp pháp, kiểu các nội tạng họ cần bán, giá mà khách hàng sẵn lòng trả; địa chỉ của khách hàng và điện thoại của họ; vị trí gặp gỡ của họ v.v. Có nhiều dữ liệu thế như emails, bản ghi điện thoại, ảnh, videos v.v. mà có thể được thu thập, phân tích, và phát sinh thông tin có giá trị. Google và các đối tác của nó đang dùng phân tích big data phức tạp để đối sánh nó với các dữ liệu tương tự xuyên qua các biên giới từ các đường dây nóng, báo cáo của cảnh sát để xây dựng bức tranh toàn diện và kịp thời về nơi tội ác liên quan tới buôn bán người đang xảy ra và cách các cơ quan thực thi pháp luật có thể can thiệp.”

Việc dùng của Big Data bởi Google và các đối tác của họ là một bước tiến cực kì quan trọng hướng tới việc dùng những hệ thống này vì ích lợi của nhân loại, điều dẫn tới việc huỷ bỏ chế độ nô lệ và các tội ác khác.

 

—English version—

 

Big Data to stop crimes

Big data is expanding much more quickly than most people even think. Every week there are news stories on how different industries are using big data. In the past few weeks there are news about big data use in healthcare, agriculture, government and retail industry and how it change the way businesses are conducted. According to the industry, big data is used everywhere from large to medium sized companies to take advantage of this new technology. A senior manager said: “It is so new, few companies know about it or have skills to do it so this is a great opportunity to seize the market and push the competitors out. If they are not using big data in their business, either they better be hurry or prepare to file for bankruptcy as they are far behind and may never catch up.”

In the past few years, Google is one of few companies that have extensively using of big data analytics. Yesterday Google announced that they are using big data analytics to identify human trafficking groups in many countries. The company believes big data can collect information about how these criminal groups kidnapped children, women and men and sent them to work as slaves, or sell them into prostitutions in places in Asia, Africa, South America, and Eastern Europe etc.  Google also partner with Palantir Technologies and Salesforce.com to build a data-sharing platform for identifying global patterns on the operations of these human-trafficking trades. Data about emergency phone calls, the ages of the victims, their home countries, and the types of criminal activities they have been forced into will be collected and shared between all members of the alliance, and government agencies. Google believes that by analyzing these data, it can match it with similar data across borders from other trafficking emergency hotlines to know where the human-trafficking-related crime is originating and how law enforcement can intervene.

Despite all the efforts of government law enforcement, there are very little information about the illegal flow of humans forced into the sex trade or into slave labor or even killed to have their organs extracted and sell. However, Google believes Big Data can collect enough data, analyze them and predict their movements then report to government about these crime gangs’ activities. A Google manager explained: “Nine months ago, we set out to collect, map, expose, and disrupt the workings of illicit networks of organized crime, narcotic-trafficking, organ harvesting and human trafficking. We are working very closely with law enforcement agencies in many countries and it has been very effective to catch criminals.” Another government officer said: “There are correspondent among criminal groups regarding how many victims they have, the ages of children to young adult, their gender (males, females etc.); there are search queries on phone numbers, addresses, type of illicit business, type of organs they need to sell, the prices customer are willing to pay; address of customers and their phones; their meeting places etc. There are so many data such as emails, phone records, pictures, videos etc. that can be collected, analyzed, and generate valuable information. Google and its partners are using their complex big data analytics to match it with similar data across borders from emergency hotlines, police reports to build a comprehensive and timely picture of where the human-trafficking-related crime are happening and how law enforcement can intervene.”

The use of Big Data by Google and their partners is an extremely important first step toward use of these systems for the benefits of humankind that lead to the abolition of slavery and other crimes.