Skip to content

Câu hỏi ngẫu nhiên hàng tuần

Một thầy giáo trẻ hỏi tôi: “Tôi gặp khó khăn với sinh viên thường đi học muộn, một số không đọc tài liệu được phân công và không tham gia vào thảo luận trong lớp. Tôi thích phương pháp học tích cực nhưng không biết cách giải quyết vấn đề này. Xin thầy giúp đỡ.”

 

Đáp: Phải mất một số thời gian để làm chủ phương pháp “học tích cực.” Để làm cho sinh viên tới lớp đúng giờ, đã đọc bài, và tham gia vào thảo luận trên lớp, tôi dùng một kĩ thuật đơn giản có tên là ‘Câu hỏi kiểm tra ngẫu nhiên hàng tuần’. Mỗi tuần, tôi có một câu hỏi kiểm tra ngắn bao gồm hai câu nhưng tôi không nói cho sinh viên vào ngày nào cho nên họ phải đến mọi giờ lên lớp trong dự đoán rằng tôi có thể cho câu hỏi kiểm tra vào ngày đó. Câu hỏi kiểm tra bao giờ cũng bắt đầu vào lúc bắt đầu lớp và sinh viên có năm phút để hoàn thành nó. Sinh viên nào đến muộn phải đợi bên ngoài và không được vào cho tới khi mọi người đã hoàn thành câu hỏi kiểm tra. Điều này sẽ làm cho sinh viên tới lớp đúng giờ. Nếu họ bỏ lỡ câu hỏi kiểm tra này, họ không thể thay thế được điều có nghĩa là họ sẽ bị không điểm cho câu hỏi kiểm tra đó. Thời gian ngắn năm phút nghĩa là câu hỏi có thể được trả lời tóm tắt, điều cũng có nghĩa là họ cũng có thể được thầy giáo cho điểm nhanh chóng để cung cấp phản hồi nhanh cho sinh viên.

Những câu trong câu hỏi kiểm tra này chủ yếu dựa trên những ý tưởng then chốt từ việc đọc tài liệu cho nên sinh viên phải đọc chúng trước khi tới lớp, nếu không họ không thể hoàn thành được câu hỏi kiểm tra. Tuy nhiên, trong câu hỏi kiểm tra sinh viên được phép dùng bất kì ghi chép nào họ đã ghi trong khi đọc bài. Qui tắc này cho sinh viên lí do ghi chép khi đọc thay vì chỉ đọc lướt nhanh qua nó. Nó cũng cung cấp cho sinh viên tập các ghi chép ngắn từ tài liệu đọc mà họ có thể dùng để chuẩn bị cho kì thi hàng tháng. Những câu hỏi kiểm tra ngẫu nhiên này chiếm 20 phần trăm điểm môn học của sinh viên. Vì tôi không cho phép thay thế, nếu họ bỏ lỡ câu hỏi kiểm tra, họ bị điểm không nhưng nếu họ tình nguyện tham gia vào thảo luận trên lớp và có câu trả lời tốt, thì tôi cho họ “điểm thưởng”. Thực hành này khuyến khích mọi sinh viên tham gia vào thảo luận trên lớp để được điểm tốt hơn.

Bằng việc để sinh viên năng nổ tình nguyện tham gia vào trong thảo luận trên lớp, tôi có thể đánh giá được tính hiệu quả của phương pháp học tích cực và xác định sinh viên đang chuyển từ học thụ động sang học tích cực tốt tới mức nào. Vì câu hỏi kiểm tra là ngắn và dễ cho điểm, tôi có thể hoàn thành việc cho điểm nhanh chóng và cung cấp phản hồi cho sinh viên vào ngày hôm sau cho nên sinh viên sẽ biết họ thực sự học cái gì đó tốt thế nào từ tài liệu đọc đã được phân công. Bằng việc kiểm điểm hiệu năng của sinh viên tôi cũng có thể điều chỉnh lại việc dạy của tôi tương ứng.

Vì dùng kĩ thuật đơn giản này, sinh viên nói với tôi rằng họ tới lớp được chuẩn bị nhiều hơn là họ đã làm nếu không có câu hỏi kiểm tra. Họ cũng bảo tôi rằng câu hỏi kiểm tra ngẫu nhiên buộc họ đọc và có ghi chép tốt trước khi tới lớp. Những ghi chép ngắn này là rất hữu dụng trong việc chuẩn bị cho họ làm bài thi hàng tháng. Về tổng thể phần lớn sinh viên nói rằng họ thích kỉ luật được áp đặp bởi kĩ thuật câu hỏi kiểm tra ngẫu nhiên hàng tuần này.

 

—English version—

 

The weekly random quiz

A young teacher asked me: “I am having difficulty with students who often come to class late, some do not read the assigned materials and participate in class discussion. I like the active learning method but do not know how to solve these problems. Please help.”

 

Answer: It takes some time to master the “Active learning” method. To get students coming to class on time, having done the reading, and participate in class discussion, I use a simple technique called “Random Weekly Quiz”. Each week, I have a short quiz consists of two questions but I do not tell the students on which day so they must attend all classes in anticipate that I may have quiz on that day. The quiz always starts at the beginning of the class and students have five minutes to complete it. Students who arrive late must wait outside and cannot come in until everybody complete the quiz. This will get students to come to class on time. If they miss the quiz, they cannot make up which means they get zero for that quiz. The short time of five minutes means the questions can be answered briefly, which also means they also can be graded quickly by the teacher to provide quick feedback to students.

The questions on the quizzes are solely based on the key ideas from reading materials so students must read them before coming to class, else they cannot complete the quiz. However, during the quiz students are allowed to use any notes they have taken while doing the reading. This rule gives students a reason to take notes on the reading rather than just quickly skimming through it. It also provides students with a set of short notes from the reading materials that they can use to prepare for the monthly exams. These random quizzes count for 20 percent of the student’s course grade. Since I do not allow makeups, if they miss a quiz, they have zero but if they voluntarily participating in class discussions and have good answers, then I would give them “bonus point”. This practice encourages all students to engage in class discussions to get better points.

By having students eagerly volunteering to participate during class discussions, I can assess the effectiveness of the active learning method and determine how well students are switching from passive learning to active learning. Since the quiz is short and easy to grade, I can complete grading them quickly and provide feedback to students on the next day so students will know how well they really learn something from assigned reading materials. By reviewing students’ performance I can also adjust my teaching accordingly.

Since using this simple technique, students told me that they came to class more prepared than they would have had there been no quizzes. They also told me that the random quiz forces them to read and take good notes before coming to class. These short notes are very useful for preparing them for the monthly exam. Overall most students say that they like the discipline imposed by this random weekly quiz technique.