Skip to content

CMU lại ở hạng #1

 

Kết quả gần đây nhất về xếp hạng các đại học từ xếp hạnh của US News & World Report vừa mới được đưa ra (2014). Lần nữa khoa học máy tính của CMU được xếp hạng sô 1:

 

Đây là kết quả chi tiết:

 

•             Tổng thể: Gắn với #1 cùng với Berkeley, MIT, và Stanford

•             Trí tuệ nhân tạo (Big Data): #2, sau Stanford

•             Ngôn ngữ lập trình: #1

•             Kĩ nghệ hệ thống: #4, sau Berkeley, MIT, Stanford

•             Lí thuyết tính toán: #5, sau Berkeley, MIT, Stanford, và Princeton

 

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/computer-science-rankings

 

—English version—

 

CMU is again rank #1

 

The most recent results of college ranking from the US News & World Report rankings of just came out. (2014)  Again CMU’s computer science is ranked number 1:

 

Here are the detail results:

 

•             Overall: Tied #1 with Berkeley, MIT, and Stanford

•             Artificial Intelligence (Big Data): #2, behind Stanford

•             Programming Language: #1

•             Systems Engineering: #4, behind Berkeley, MIT, Stanford

•             Computing Theory: #5, behind Berkeley, MIT, Stanford, and Princeton

 

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/computer-science-rankings