Skip to content

Dạy Khoa học máy tính

Theo báo cáo công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT), bắt đầu từ cuối năm nay (2014) khoa học máy tính (CS) sẽ được dạy ở nhiều trường trung học của Mĩ và được tính vào tín chỉ của môn toán học hay khoa học, thay vì là môn lựa chọn. Học sinh trung học sẽ học “Nhập môn vào công nghệ thông tin”; “Cấu trúc dữ liệu và thuật toán” và “Nhập môn lập trình Java” như một phần của giáo dục phổ thông của họ.

Có sự hỗ trợ rộng khắp từ phụ huynh rằng bằng việc để cho nhiều học sinh trung học được phơi ra với công nghệ từ sớm sẽ khuyến khích họ theo đuổi các nghề nghiệp STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học) ở đại học. Dữ liệu từ chính phủ Mĩ chỉ ra rằng đến năm 2020, sẽ có 1.6 triệu việc làm mới được tạo ra trong lĩnh vực CNTT, nhưng không có hành động ngay lập tức, Mĩ chỉ có thể tạo ra được quãng 400,000 người tốt nghiệp để lấp vào chúng. Đồng thời, có nhiều người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp vì nếu thanh niên không được sớm phơi ra cho công nghệ vào tuổi trẻ, họ có thể không quan tâm trong việc theo đuổi nghề công nghệ.

Sau khi tin này được công bố, một người mẹ nói với báo chí địa phương: “Tôi có ba con trai, một đứa đã tốt nghiệp trong Quản trị kinh doanh năm ngoái nhưng vẫn thất nghiệp. Tôi không muốn điều đó xảy ra cho đứa con trai thứ hai của tôi vẫn còn trong trường phổ thông. Dạy máy tính trong trường phổ thông là điều tốt nhất để đảm bảo rằng hai con tôi sẽ học máy tính ở đại học rồi có việc làm khi chúng tốt nghiệp.” Một đại diện của ban Đại học Mĩ đảm bảo: “Có thiếu hụt trầm trọng công nhân có kĩ năng CNTT trong mười năm tới, và bất kì ai học CNTT sẽ không phải lo lắng về tìm việc làm. Chúng ta cần nhiều sinh viên CNTT ở đại học.” Một đại diện công nghiệp CNTT nói thêm: “Trong tương lai, sinh viên không có hiểu biết về công nghệ thông tin và kĩ năng máy tính sẽ không có khả năng kiếm được việc làm tốt vì trong thế giới được kết nối này, mọi thứ, mọi thứ bạn làm đều có công nghệ trong nó.”

Nhóm dạy Khoa học máy tính, một nhóm đặc biệt chủ trương dạy khoa học máy tính trong trường phổ thông nói rằng họ đã làm việc đằng sau khung cảnh để mở rộng việc truy nhập ở mức trường phổ thông từ hơn hai thập kỉ nay. Một đại diện nói: “Mối quan tâm chúng ta đang thấy bây giờ là cao trào của nhiều người làm việc thực sự chăm chỉ trong nhiều năm. Rất khó để thay đổi tâm trí các nhà giáo dục vì họ rất bảo thủ và không coi công nghệ như việc thay thế cho khoa học và toán học. Chúng tôi phải cung cấp đào tạo cho các thầy phổ thông để giúp họ hiểu công nghệ và điều nó có thể giúp được cho sinh viên để học tốt trong Thời đại Thông tin này.” Đồng thời, Hội Máy tính (ACM), đã đặt công trình nền tảng về giáo dục khoa học máy tính trong toàn nước Mĩ bằng việc giúp đào tạo 10,000 thầy giáo khoa học máy tính ở 10,000 trường trung học. Tổ chức Code.org, được Google và Microsoft tài trợ cũng bắt đầu chiến dịch của nó với một video về ngôi sao bóng rổ Chris Bosh, người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, và những nhân vật nổi tiếng khác, giải thích tầm quan trọng của việc học viết mã. Video của Code.org lan nhanh như vi rút, và nó đã được xem hơn 11 triệu lần trên YouTube.

http://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc

Suy thoái kinh tế gần đây cũng đã lôi kéo sự chú ý của công chúng vào việc chuẩn bị cho sinh viên về việc làm tương lai và đột nhiên khoa học máy tính trở thành vấn đề nóng nơi nhiều phụ huynh đòi hỏi nhà trường dạy về khoa học máy tính. Trong số các thầy giáo thành thạo trong khoa học máy tính, việc đổi nghề là vấn đề, vì phần lớn thường bỏ việc dạy học sang việc làm sinh lời nhiều hơn trong công nghiệp và có thiếu hụt trầm trọng các thầy giáo phổ thông người có thể dạy được máy tính. Một đại diện công nghiệp phàn nàn: “Chúng tôi đào tạo thầy giáo và hi vọng rằng họ quay về và dạy nhưng nhiều người ngay lập tức bỏ dạy và đi làm trong công nghiệp, cho nên chúng tôi không thể có đủ thầy giáo.”

 

—English version—

 

Teaching Computer Science

According to the Information Technology (IT) industry report, beginning this Fall (2014) computer science (CS) will be taught in many U.S. high school and count as a mathematics or science credit, rather than as an elective. High school students will take “Introduction to Information Technology”; “Data structures and algorithms” and “Introduction to Java programming” as part of their high school education.

There is widespread support from parents that by having more high school students being exposed to technologies early will encourage them to pursue STEM careers (Science, Technology, Engineering, and Math) in colleges. Data from U.S government indicated that by 2020, there will be 1.6 million new jobs create in the IT field, but without any immediate action, the U.S. can only produce about 400,000 graduates to fill them. At the same time, there are many unemployed college graduates because if young people are not exposed to technology at early age, they may not interest in pursuing a technology careers.

After the news is announced, a mother told local newspapers: “I have three sons, one graduated in Business Administration last year but still unemployed. I do not want it to happen to my other two sons who are still in high school. Teaching computer in high school is the best thing to ensure that my two sons will study computer in college then have jobs when they graduate.” A representative of the U.SCollege board assured: “There is a critical shortage of IT skilled workers in the next ten years, and anyone who study IT will not have to worry about finding job. We need more IT students in college.” An IT industry representative added: “In the future, students who do not have understanding of information technology and computer skills will not be able to get good jobs because in this connected world, everything you do have technology in it.”

The computer Science Teaching Group, a special group that advocates the teaching computer science in high school says that they have been working behind the scenes to broaden access at the high school level for more than two decades. A representative said: “The interest we are seeing now is a culmination of a lot of people working really hard for many years. It is very hard to change educators’ minds as they are very conservative and do not consider technology as a replacement for science and math. We have to provide trainings to high school teachers to help them understand technology and what it can help students to do well in this Information Age.” At the same time, the Association for Computer Machinery (ACM), have been laying the foundational work about computer science education throughout the U.S by helped trained 10,000 computer science teachers in 10,000 high schools. The Code.org, funded by Google and Microsoft also started its campaign with a video featuring basketball star Chris Bosh, Facebook founder Mark Zuckerberg, and other celebrities, explaining the importance of learning to code. The Code.org video went viral, and it has been viewed more than 11 million times on YouTube.

http://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc

The recent economic recession also turned the public’s attention to preparing students for future jobs and suddenly computer science became a hot issue where many parents demand schools to teach computer science. Among teachers who are proficient in computer science, turnover is a problem, because most often leave the teaching job for more-lucrative jobs in industry and there is a critical shortage of high school teachers who can teach computer. An industry representative complained: “We train teachers and hope that they go back and teach but many immediately left teaching and go to work in the industry, so we cannot get enough teachers.”