Skip to content

Kĩ năng công nghệ thông tin

Ngày nay, công nghệ thông tin và doanh nghiệp được tích hợp và điều quan trọng đối với người tốt nghiệp là có trộn lẫn các kĩ năng để đem giá trị gia tăng cho việc làm của họ để tiến lên trong nghề nghiệp của họ. Điều này là quan trọng hơn đối với những người tốt nghiệp sẽ làm việc ở các công ti nhỏ hay vừa vì họ sẽ phải nhận nhiều trách nhiệm hơn với ít người hơn. Dựa trên đối thoại của tôi với nhiều công ti công nghệ, sau đây là những kĩ năng họ mong đợi các bạn có khi các bạn tốt nghiệp.

Quản lí dự án phần mềm – Khi nhiều công ti hơn đang dùng công nghệ thông tin, việc quản lí dự án phần mềm trở thành kĩ năng mấu chốt mà mọi người tốt nghiệp CNTT phải có. Người tốt nghiệp phải biết cách lập kế hoạch, ước lượng, lập lịch biểu, tổ chức, và thực hiện các dự án trong cả doanh nghiệp và hệ thông tin. Người tốt nghiệp CNTT phải nhanh chóng học về kinh doanh của công ti, cách nó vận hành để đảm bảo các dự án của họ đáp ứng với mong đợi của công ti. Ngày nay, nhiều công ti đang nhận ra tầm quan trọng của kĩ năng quản lí như phần sống còn của công ti. Làm chủ kĩ năng này sẽ cho bạn ưu thế đáng kể trong nghề nghiệp tương lai, kể cả thăng chức hay nhiều cơ hội hơn trong thị trường việc làm. Lời khuyên của tôi: Phải chắc bạn học được quản lí dự án phần mềm trước khi tốt nghiệp.

An ninh tính toán –  Khi hệ thống được kết nối nhiều hơn, an ninh trở thành vấn đề chính. Người tốt nghiệp CNTT bây giờ phải có tri thức và kĩ năng trong an ninh tính toán. Nó không dưới dạng vá víu hay cập nhật kiểu phản ứng mà phần nhiều dưới dạng phòng ngừa dự ứng. Khi nhiều thứ sẽ được đặt vào tính toán mây, điều bản chất cho công ti là chú ý nhiều hơn tới an ninh. Lời khuyên của tôi: Trước khi tốt nghiệp, phải chắc bạn học ít nhất một lớp trong an ninh máy tính.

Kĩ năng ứng dụng di động – Với việc bùng nổ trong công nghệ di động đã dẫn tới bùng nổ về app di động. Người tốt nghiệp CNTT cần biết phát triển app di động cũng như quản lí các ứng dụng này và truy nhập của chúng. Người tốt nghiệp CNTT cũng cần có các kĩ năng trong việc dùng các API để kết nối các ứng dụng giữa các hệ thống nội bộ và bên ngoài. Lời khuyên của tôi: Học ít nhất một lớp về phát triển ứng dụng di động và xây dựng vài app di động để cải tiến kĩ năng phát triển di động của bạn.

Quản lí di động – Khi nhiều công ti đang chấp nhận máy tính bảng và điện thoại thông minh là thiết bị làm việc chính, điều quan trọng là bạn có tri thức và kĩ năng trong quản lí những thiết bị này, đặc biệt với quan tâm về an ninh. Với tất cả những thiết bị di động đó truy nhập vào dữ liệu công ti, kĩ năng của bạn trong an ninh mạng, an ninh di động, quản lí thiết bị di động, và quản lí ứng dụng di động là mấu chốt để có được việc làm tốt.

Kĩ năng tiếp thị – Phần lớn sinh viên CNTT có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể làm việc trong tiếp thị. Với việc sử dụng tăng lên của mạng xã hội và nhiều người lên trực tuyến để tìm thông tin, tiếp thị đang thay đổi nhanh chóng thành trực tuyến và họ cần nhiều công nhân có kĩ năng CNTT để giúp họ. Điều này có nghĩa là có nhiều việc làm hơn trong tiếp thị và quảng cáo cho người tốt nghiệp CNTT. Lời khuyên của tôi: sinh viên CNTT cần học một lớp trong tiếp thị hay quen thuộc với cách công ti quảng cáo trực tuyến.

Phát triển chiến lược – Công nghệ thông tin đang thay đổi cách các công ti làm kinh doanh. Ngày nay có nhiều tiềm năng cũng như rủi ro cho công ti khi nó đi tới dùng các công nghệ như di động, tính toán mây. Những người lãnh đạo công ti cần được hiểu tường minh về cái gì được mong đợi và không được mong đợi của người dùng. Phát triển chính sách chiến lược CNTT đang trở thành kĩ năng quan trọng cho sinh viên CNTT.

Phân tích Big Data – Big data cung cấp cho công ti nhiều cơ hội kinh doanh để có tính cạnh tranh. Để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người tốt nghiệp CNTT phải có tri thức nào đó về big data cũng như việc dùng các công cụ phân tích và dịch vụ. Lời khuyên của tôi: Một số sinh viên CNTT có thể tiếp tục theo đuổi bằng cấp trong Khoa học dữ liệu và phân tích Big data.

 

—English version—

 

Information technology skills

Today, information technology and business are integrated and it is important for graduates to have a mix of skills to bring additional value to their job to advance in their careers. This is more important for graduates who will work at small or medium companies as they will have to assume more responsibilities with fewer people. Based on my conversation with many technology companies, following are skills that they expects you to have when you graduate.

Software Project management – As more companies are using information technology, managing software projects is becoming critical skills that all IT graduates must have. Graduates must know how to plan, estimate, schedule, organize, and implement projects in both business and information systems. IT graduates must quickly learn about business of the company, how it operates to ensure their projects meet company’s expectation. Today, many companies are recognizing the important of project management skills as a vital part of the company. By having mastery of this skill will give you significant advantage in future career, including promotion or more opportunity in the job market. My advice: Make sure you take the software project management course before graduate.

Computing Security – As more systems are connected, security is becoming a major issue. IT graduates now must have knowledge and skills in computing security. It is not in terms of reactive patching or updating but more in terms of proactive preventing. As more things will be placed in cloud computing, it is essential for the company to pay more attention at security. My advice: Before graduate, make sure that you take at least one class in computer security.

Mobile Application skills – With the explosion in mobile technology has come an explosion in mobile apps. IT graduates need to know how to develop mobile apps as well as managing these applications and their access. IT graduates also need to have skills in the use of APIs to connect applications between internal and external systems. My advice: Take at least one mobile application development class and build few mobile apps to improve your mobile development skills.

Mobile Management – As more companies are adopting tablets and smartphone as the main working devices, it is important that you have knowledge and skills in the management of these devices, especially with the concern about security. With all those mobile devices accessing company data, your skills in network security, mobile security, mobile device management, and mobile application management are critical to get good jobs.

Marketing skills – Most IT students probably never thought that they may work in marketing. With the increasing use of social network and more people are going online to search for information, marketing are changing quickly into online and they need more IT skilled workers to help them. This means there are more jobs in marketing and advertising for IT graduates. My advice: IT students need to take a class in marketing or be familiar with how online advertising works.

Strategy Development – Information technology is changing the way companies are doing business. Today there are so much potential as well as risks for many companies when it comes to the use of technologies such as mobile, cloud computing. Company leaders need to be explicit about what is and isn’t expected of users. The development of an IT strategy policy is becoming a very important skill for IT students.

Big Data Analytics – Big data offers companies many business opportunities to be competitive. To support the business, IT graduates must have some knowledge of big data as well as the use of data analysis tools and services. My advice: Some IT students may want to continue to pursue advanced degree in Data Science and Big data analytics.