Skip to content

Công nghệ thông tin và tương lai

Trong Thời đại Công nghiệp, máy tự động và robots đã thay thế việc làm thủ công trong các dây chuyền lắp ráp chế tạo. Trong Thời đại Thông tin, phần mềm đang thay đổi nhiều nhiệm vụ phức tạp và làm cho chúng hiệu quả hơn. Người ta dự đoán trong mười năm tới, xe hơi tự lái sẽ đưa mọi người từ chỗ này sang chỗ khác. Chẳng hạn, bạn có thể dùng điện thoại di động để lập trình nơi bạn muốn đi và gửi nó cho công ti taxi, một taxi không người lái sẽ tới cửa nhà bạn để đưa bạn tới nơi bạn muốn đi và bạn có thể trả tiền bằng việc dùng điện thoại thông minh của bạn. Không, nó KHÔNG phải là hư cấu khoa học đâu. Ô tô tự lái đã ở đây rồi và nhiều công ti taxi đã đầu tư vào xây dựng hàng nghìn chiếc để được dùng sớm. Trong tương lai gần, máy bay không người lái sẽ mang gói hàng từ cửa hàng tới thẳng nhà bạn. Chẳng hạn, bạn lên trực tuyến và mua các thứ qua máy tính bảng của bạn và hàng hoá có thể được chuyển thẳng tới nhà bạn bằng máy bay không người lái, trước khi nó tới, nó sẽ gửi cho bạn một email để bạn biết khi nào nó sẽ ở đó. Không, đó KHÔNG là hư cấu đâu. Máy bay không người lái đã ở đây rồi và Amazon đã xây dựng hàng trăm chiếc để chuyển giao các gói hàng nhẹ trong một số khu vực. Trong tương lai gần, điện thoại di động cũng sẽ là bác sĩ của bạn vì nó sẽ giám sát sức khoẻ của bạn, nhịp tim của bạn, đường máu của bạn v.v. để nhận diện bất kì bất thường nào và cảnh báo cho bạn về những bệnh nào đó. Nó cũng gọi bác sĩ nếu đó là trường hợp cấp cứu đau tim hay đột quị nữa. Không, nó không phải là hư cấu khoa học đâu. Việc dùng các bộ cảm biến sức khoẻ đặc biệt đã giúp cách ngành công nghiệp sinh học biết về thân thể con người. Hệ thống giám sát sức khoẻ đã ở đây rồi và nhiều công ti đã phát triển chúng cho việc dùng công cộng. Ngày nay Google và Apple là hai công ti hỗ trợ lớn nhất cho công nghệ này và Samsung nghe nói cũng có hệ thống tương tự.

Với những công nghệ mới này, “việc làm mới” được tạo ra và “việc làm cũ” bị phá bỏ qua thời gian. Sự kiện là công nghệ đang thay đổi nhanh hơn một số công ti có thể thích ứng và dẫn tới việc nổi lên của các công ti công nghệ mạnh kiểm soát thị trường và làm sút giảm các công ti không thể thay đổi đủ nhanh hay không thể cạnh tranh được. Công nghệ cũng tạo ra kẽ hở lớn trong tri thức phân chia người “có giáo dục” và “người ít giáo dục hơn” hay “người thắng” và “người thua” làm nảy sinh ra một số nhỏ các nhà công nghệ và công nhân có kĩ năng có khả năng kiếm sống rất cao và đa số mọi người với việc làm lương thấp hơn hay không có việc làm. Tiến bộ trong công nghệ cũng phá vỡ nền kinh tế của một số nước và làm thay đổi cán cân quyền lực của thế giới.

Ngày nay công nghệ đang chiếm “quyền tư duy” với việc tạo ra máy tính siêu thông minh như máy Watson của IBM với các thuật toán học máy phức tạp đánh bại tâm trí vĩ đại nhất của thế giới trong “trò chơi Jeopardy” và máy tính Deep Blue của IBM thắng nhà vô địch cờ vua vài năm trước. Bằng việc dùng những công nghệ này, mọi người có truy nhập nhanh vào thông tin, làm cho chúng hiệu quả hơn và cho phép chúng ra quyết định nhanh hơn, tốt hơn điều dẫn tới hiệu năng doanh nghiệp được cải tiến. Người ta dự đoán rằng Big Data sẽ trở thành công nghệ then chốt làm thay đổi mọi thứ trong mười năm tới. Một nhà khoa học nói: “Big data là Internet mới vì nó sẽ làm thay đổi mọi thứ. Khi Internet được tạo ra ba mươi năm trước, không ai có thể hình dung ra ảnh hưởng của nó hay nó đã làm gì. Cùng điều đó có thể được nói cho Big Data vì chỉ vài người biết tới tác động của nó. Vì thông tin tăng trưởng nhanh chóng, mọi người đang thấy khó khăn hơn để phân tích thủ công và lưu giữ thông tin đủ nhanh. Trung bình, phải mất quãng 10,000 giờ cho một người phân tích dữ liệu phức tạp, so sash với hệ thống Big data có thể phân tích dữ liệu phức tạp trong vài giây. Kết quả là các công ti đã thấy nhu cầu về công nghệ này tăng trưởng trên 100% trong vài năm tới.

Tiến bộ được tăng tốc trong công nghệ đã cho phép ngày càng nhiều người truy nhập vào thông tin được chia sẻ trên Internet so với năm mươi năm trước khi chỉ vài nhà khoa học truy nhập vào những tài nguyên này. Theo luật Moore, năng lực xử lí tính toán sẽ tăng gấp đôi cứ mỗi hai năm, điều có nghĩa là ngay cả công nghệ mới nhất ngày nay cũng sẽ chỉ kéo dài vài năm khi mọi thứ sẽ thay đổi sang công nghệ mới nhất. Nếu bạn nhìn lại, bạn có thể thấy cách công nghệ đã thay đổi qua những năm qua. Máy tính lớn kéo dài 40 năm nhưng máy tính cá nhân chỉ kéo dài 20 năm và bây giờ chúng ta có máy tính bảng và điện thoại thông minh nhưng những thứ này đang được cập nhật cứ mỗi sáu tháng, với điện thoại thông minh mới sẵn có sau vài tuần. Điều gì sẽ là tiếp? Nhiều nhà công nghệ nghĩ rằng trong vòng năm năm, điện thoại thông minh sẽ được thay thế bằng “máy tính đeo được” như đồng hồ thông minh hiện thời và kính thông minh rồi quần áo thông minh v.v.

Để tiếp tục phát kiến trong tương lai, chúng ta phải học làm việc với công nghệ. Công nghệ đã trở thành dẫn lái cho ưu thế doanh nghiệp và thịnh vượng kinh tế. Điều quan trọng với sinh viên là học công nghệ để làm cho bản thân bạn và tương lai của bạn được tốt hơn. Tương lai của đất nước thuộc vào thanh niên và điều họ học và điều họ biết sẽ xác định ra liệu đất nước có thịnh vượng trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này hay không.

 

—English version—

 

Information technology and future

In the Industry Age, automation machines and robots have replaced manual jobs in manufacturing assembly lines. In the Information Age, software is changing many complex tasks and makes them more efficient. It is predicted in the next ten years, self-driving cars will take people from one place to another. For example you can use your smart phone to program where you want to go and send it to a taxi company, a taxi without a driver will arrive at your door to take you where you want to go and you can pay using your smartphone. No it is NOT science fiction. Self-driving car is already here and several taxi companies already invest in building thousands of them to be used soon. In the near future, flying drones will carry packages from the store directly to your home. For example, you go online and buy things via your tablet and the merchandise can be shipped to your house by a flying drone directly, before it arrive it will send you an email so you know when it will be there. No it is NOT fiction. Flying drones is already here and Amazon already builds hundreds of them to deliver light packages in some areas. In the near future, smartphone will also be your doctor as it will monitor your health, your heart rate, your blood glucose etc. to identify any anomaly and warn you about certain diseases. It also calls your doctor if it is emergency in case of heart attack or stroke too. No, it is not science fiction. The use of special health sensors has helped how biotechnology industry learns about the human body. Health monitoring system is already here and several companies already developed them for public usage. Today Google and Apple are the two biggest support of this technology and Samsung is reported to have a similar system.

With these new technologies, “new jobs” are created and “old jobs” are destroyed over time. The fact is technology is changing faster than some companies can adapt and leading to the emerging of powerful technology companies that control the market and the declining of companies that cannot change fast enough or cannot compete. Technology also creates a big gap in knowledge that divide the “Educated” and the “Lesser educated” or the “Winners” and “Losers” resulting in a small number of technologists and skilled workers that have very high earnings and a majority of people with lower paying jobs or without job. The advances in technology also disrupt the economy of some countries and change the power balance of the world.

Today technology is winning “the power of thinking” with the creation of super smart computers such as IBM’s Watson with its complex machine learning algorithms that beat the world’s greatest mind in “Jeopardy games” and IBM’s Deep Blue won the world’s chess champion few years ago. By using these technologies, people have fast access to information, making them more productive and allowing them to make faster, better decisions that lead to improved business performance. It is predicted that Big Data will become the key technology that changes everything in the next ten years. A scientist said: “Big data is the new Internet as it will change everything. When the Internet was created thirty years ago, no one could imagine its influence or what it did. The same thing can be said for the Big Data as only few people know of its impact. As information grows quickly, people are finding it is more difficult to manually analyze and store information fast enough. On average, it takes around 10,000 hours for a person to analyze a complex data, compared to a Big data system that can analyze complex data in few seconds. As a result companies have seen the demand for this technology growing over 100% in the next few years.

The accelerated advancements in technology have allowed more and more people to access shared information on the Internet compared to fifty years ago when only few scientists had access to these resources. According to Moore’s Law, computing processing power will double every two years which means that even the latest technology today will only last a few year as things will change with the newest technology. If you look back, you can see how technology has change over the years. Mainframe computer lasted 40 years but personal computer only lasted 20 years and now we have tablet and smart phones but these are being updated every six months, with new smartphones available every few weeks. What will be next? Many technologists think that within five years, smartphone will be replaced by “wearerable computer” such as the current smart watch and smart glass then smart clothes etc.

To continue innovating in the future, we must learn to work with technology. Technology has become a driver for business advantage and economic prosperity. It is very important for students to study technology to better yourself and your future. The future of a country belongs to the young and what they study and what they know will determine whether the country will thrive in this fast changing world or not.