Skip to content

Thúc đẩy học tập

Một thầy giáo trẻ hỏi tôi: “Làm sao thầy thay đổi được thái độ của sinh viên từ “học chỉ để qua bài kiểm tra” sang học tài liệu môn học? Phần lớn sinh viên của tôi đều quan tâm tới điểm số và bài kiểm tra hơn là học nội dung của môn học. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Dường như là những sinh viên này có mục đích “ngắn hạn” để qua kì kiểm tra thay vì mục đích “dài hạn” để thu được tri thức để xây dựng nghề nghiệp. Động cơ học tập của họ là học “vừa đủ” để qua kì kiểm tra để cho họ có thể đi tiếp và tốt nghiệp với bằng cấp thay vì đạt tới mục đích cao hơn của học tập và được giáo dục. Là thầy giáo, bạn cần biết tại sao họ có thái độ như vậy bởi vì không hiểu điều đó, bạn không thể giúp được họ.

Theo kinh nghiệm của tôi, tôi sẽ gợi ý rằng một số trong họ thiếu phương hướng nghề nghiệp vì họ đã không suy nghĩ kĩ lưỡng về nó. Một số người vào đại học bởi vì bạn bè họ vào và họ chỉ đi cùng mà không có phương hướng nào. Một số người có thể có ý tưởng sai rằng bằng việc qua các kì kiểm tra họ có thể có được bằng cấp và có bằng cấp họ có thể có được việc làm. Dù khái niệm của họ là gì, điều quan trọng là có thảo luận và giải thích cho họ về tiềm năng của họ để đạt tới cái gì đó nếu họ sẵn lòng thay đổi thái độ của họ. Nếu họ hiểu cách học có thể tạo ra khác biệt trong tương lai của họ, họ sẽ thay đổi.

Sinh viên đại học được động viên khi họ thấy ích lợi trong điều họ đang học. Nói cách khác, nếu điều họ học gióng thẳng với mục đích của họ, họ sẽ đưa nỗ lực vào. Mặc dầu phần lớn các sinh viên được nói cho về lập kế hoạch nghề nghiệp khi họ bắt đầu đại học nhưng nhiều người đã không chú ý hay quên về nó vì họ bị sao lãng bởi những thứ khác. Là thầy giáo, bạn nên nhắc nhở họ về sự liên quan  của điều họ học trong lớp bạn và điều họ có thể làm trong nghề nghiệp tương lai của họ. Với mọi lớp tôi dạy, tôi bao giờ cũng bắt đầu với một mô tả ngắn về điều tôi sẽ dạy vào ngày hôm đó và sự liên quan tới mục đích học tập của sinh viên bằng việc nói: “Hôm nay chúng ta sẽ học về …. Bằng việc biết điều này, các em có thể làm …. Và với kĩ năng này, các em sẽ có khả năng hoàn thành …..” Vì sinh viên được thông báo về điều họ sẽ học, điều họ có thể làm, và cách nó sẽ giúp họ trong tương lai của họ, họ sẽ được động viên học tập. Bằng việc giải thích rõ ràng điều họ sẽ họ vào từng ngày, điều đó sẽ tạo ra bầu không khí học tập điều cho phép thầy giáo dạy và sinh viên học.

Bằng việc biết điều họ sẽ học, điều họ có thể đạt tới, và cách nó giúp cho họ, sinh viên sẽ hiểu rằng họ chịu trách nhiệm cho tương lai của họ và có tính đảm nhiệm cho việc học của họ. Họ sẽ hiểu rằng không phải là bài kiểm tra, không phải là bằng cấp mà chính là tri thức của họ và kĩ năng của họ sẽ xác định ra tương lai của họ. Bạn không phải nói với họ như điều đó nhưng họ biết. Bạn có thể đem một số bài báo trên báo chí về người tốt nghiệp bị thất nghiệp tới lớp và chia sẻ với họ. Thỉnh thoảng điều đó sẽ mở mắt họ hay ít nhất mở tâm trí họ về điều đang xảy ra bên ngoài trường của họ. Ngày nay sinh viên phải đi ra ngoài lớp, trường, thành phố và đất nước để hiểu tác động của kinh tế toàn cầu. Họ phải hiểu rằng những thay đổi đang có hiệu quả ở mọi nơi do công nghệ. Cần phải có nhiều thảo luận về những chủ đề này như việc động viên học tập.

Để chắc sinh viên sẽ học tôi có bài kiểm tra hàng tuần vào mọi thứ sáu cho nên sinh viên sẽ phải học mọi lúc nhưng họ không phải ghi nhớ hay học nhồi nhét vào những phút cuối. Để tránh sinh viên tới muộn, tôi thường kiểm lại các khái niệm then chốt mà sẽ có trong bài kiểm tra hàng tuần ở mười phút đầu của lớp cho nên sinh viên nào bỏ lớp hay đi muộn sẽ phải lấy thông tin từ những người khác. Vậy bằng việc bắt đầu lớp với mô tả rõ ràng về điều tôi sẽ dạy từng ngày hay tóm tắt điều tôi muốn họ biết sẽ động viên sinh viên dự lớp, tới đúng giờ và học tài liệu môn học.

Bên cạnh thảo luận lớp mà sinh viên phải đọc trước khi tới lớp, tôi khuyến khích sinh viên chia sẻ mong đợi và mục đích học tập riêng của họ liên quan tới nội dung môn học. Tôi yêu cầu họ đọc tài liệu từ báo chí, Internet, hay blog kĩ thuật và đem tới lớp để cho chúng tôi có thể thảo luận các ví dụ thực. Tôi thường mời các diễn giả khác từ công nghiệp tới và nói chuyện với sinh viên. Những người này có thể khuyến khích họ học nhiều hơn bằng việc chia sẻ cách nhìn của họ đối với tính liên quan của các khái niệm học tập được dạy. Tôi cũng yêu cầu những người tốt nghiệp đang làm việc trong công nghiệp chia sẻ kinh nghiệm của họ với sinh viên hiện thời như cách khác để động viên và giúp đỡ họ nhìn xa hơn vào nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật của họ.

Học tích cực là việc trộn lẫn nhiều hoạt động giúp cho sinh viên học. Nó là quá trình động thách thức họ nghĩ ra bên ngoài tài liệu hàn lâm và thúc đẩy thói quen học tập tốt. Để giữ cho lớp tích cực hơn, bạn có thể thử một số trong những kĩ thuật này.

 

—English version—

 

Promoting learning

A young teacher asked me: “How do you change student’s attitude from “study just to pass tests” to learning the course materials? Most of my students are concerned about grades and tests rather than learning the content of the course. Please advise.”

 

Answer: It seemed that these students have a “short-term” goal of passing tests instead of “long-term” goal of obtaining the knowledge to build a career. Their motivation is study “just enough” to pass tests so they can move on and graduate with a degree rather than achieve the higher goal of learning and being educated. As teacher, you need to know why they have such attitude because without understand it, you cannot help them.

Based on my experiences, I would guess that some of them lack the career direction as they have not thoroughly thought about it. Some go to college because their friends are going and they just go along without any direction. Some may have a wrong idea that by passing tests they can get degree and having degree they can get job. Whatever their notions are, it is important to have a discussion and explain to them about their potential to achieve something if they are willing to change their attitude. If they understand how learning can make a difference in their future, they will change.

College students are motivated when they see the benefits in what they are learning. In other word, if what they learn is in alignment with their goals, they will put in the efforts. Although most students are told about career planning when they started college but many did not pay attention or forget about it as they are distracted by other things. As teacher, you should remind them about the relevant of what they learn in your class and what they can do in their future career. For every class that I teach, I always begin with a short description of what I will teach on that day and the relevancy to students’ learning goals by saying: “Today we will learn about …. By knowing this, you can do …. And with this skill, you will be able to accomplish …..” Since students are informed about what they will learn, what they can do, and how it will help them in their future, they will be motivated to learn. By clearly explain what they will learn on each day, it will create a learning atmosphere that allows teacher to teach and students to learn.

By knowing what they will learn, what they can achieve, and how it helps them, students will understand that they are responsible for their future and be accountable for their learning. They will understand that it is not the test, it is not the degree but it is their knowledge and their skills that determine their future. You do not have to tell them like that but they know. You may want to bring some newspaper articles about unemployed graduates in class for discussion; get some articles about global unemployment to the class and share with them. Sometime it will open their eyes or at least open their minds about what are happening outside of their school. Today students must go beyond the classroom, the school, the city, and the country to understand the impact of the global economy. They must understand that changes are taking effect everywhere due to technologies. It is necessary to have more discussions on these topics as a motivation for learning.

To make sure students will learn I have a weekly test every Fridayso students will have to study all the time but they do not have to memorize a lot or cram at the last minutes. To avoid students arrive late, I often review key concepts that will be on the weekly test in the first ten minutes of the class so student who skip class or arrive late will have to get information from others. Thus by starting the class with a clear description of what I will teach each day or summarize what I like them to know will motivate students to attend class, arrive on time, and learn the course materials.

In addition to class discussion that students must read before coming to class, I encourage students to share their own learning expectations and goals related to the course content. I ask them to read materials from newspapers, the Internet, or technical blogs and bring to class so we can discuss real examples. I often invite guest speakers from the industry to come and talk with students. These people can encourage them to learn more by sharing their views regarding the relevance of the learning concepts being taught. I also ask graduates who are working in the industry to share their experiences with current students as another way of motivating and help them to look further about a career in their technical field.

Active learning is a mix of many activities that helps students to learn. It is a dynamic process that challenging them to think beyond the academic materials and promotes good learning habit. To keep the class more active, you may try some of these techniques.