Skip to content

Người quản lí dự án công nghệ thông tin

Theo báo cáo công nghiệp, năm ngoái mọi công ti đều có ít nhất một thất bại dự án công nghệ thông tin (CNTT). Lí do cho thất bại được nêu là những dự án này KHÔNG được quản lí bởi người quản lí dự án có kĩ năng. Khi nhiều doanh nghiệp đang dùng CNTT để thu lấy ưu thế cạnh tranh, họ thuê nhiều công nhân CNTT. Họ càng thuê nhiều công nhân CNTT, họ càng cần nhiều người quản lí dự án CNTT, nhưng có thiếu hụt những người có kĩ năng này cho nên một số công ti đang thuê những người quản lí kinh doanh không có kĩ năng CNTT để quản lí các dự án và đó là lí do tại sao họ gặp phải nhiều thất bại.

Một nhà phân tích công nghiệp giải thích: “Quản lí dự án phần mềm là một kĩ năng quan trọng nhưng phần lớn các đại học không dạy điều đó. Những người hàn lâm không có kinh nghiệm để dạy và làm lớp thực hành cho sinh viên. Bạn không thể học quản lí dự án phần mềm từ sách vở vì nó yêu cầu thực hành và kinh nghiệm. Nhiều doanh nghiệp thuê người kinh doanh để quản lí các dự án phần mềm điều là một sai lầm; nếu họ không có kinh nghiệm trong phát triển phần mềm và đào tạo đúng, họ không thể làm được điều đó. Đó là lí do tại sao nhiều dự án CNTT thất bại.”

Một người chủ công ti thêm: “Thiếu hụt người quản lí dự án CNTT có kĩ năng chỉ là một lí do; lí do khác là công nghệ đang thay đổi nhanh thế ngay cả người quản lí CNTT có kĩ năng cũng có thể không có khả năng bắt kịp. Trong quá khứ, hệ thông tin chủ yếu là phần cứng, hệ điều hành, ứng dụng phần mềm và mạng nhưng ngày nay hệ thống cũng còn bao gồm đủ mọi loại ứng dụng cho di động, dữ liệu lớn, tính toán mây v.v. Khi các doanh nghiệp chuyển sang chấp nhận các công nghệ mới này, số dự án cho các khu vực này tăng lên. Không có người quản lí dự án CNTT có kĩ năng người được đào tạo trong các công nghệ này, dự án sẽ thất bại.”

Việc dịch chuyển sang công nghệ mới đặt ra gánh nặng lên nhóm CNTT và Giám đốc thông tin (CIO) phải tìm được những người quản lí dự án CNTT được đào tạo tốt. Khi vai trò của người quản lí dự án mở rộng ra, họ được mong đợi nhận thêm trách nhiệm bên ngoài phạm vi nền tảng của quản lí dự án. Mặc dầu điều nền tảng vẫn là lập kế hoạch, quản lí và giám sát nhưng bây giờ nó cũng bao gồm cả trao đổi qua nhiều nhóm, động viên các tổ và đảm bảo dự án đạt tới giá trị doanh nghiệp cho công ti. Ngày nay CNTT không còn là chức năng hỗ trợ nữa mà là yếu tố chiến lược xác định sự thành công hay thất bại của toàn thể công ti. Từng người quản lí dự án CNTT cũng phải là một người doanh nghiệp thông minh, người có thể nhận diện cơ hội doanh nghiệp để làm tăng năng suất, giảm phế thải, cải tiến hiệu năng và lợi nhuận của công ti cũng như làm tăng tính cạnh tranh của công ti trong thời đại thông tin này.

Một giải pháp được đề nghị là cải tiến đào tạo ở mức đại học cho các sinh viên có cả kĩ năng kĩ thuật và doanh nghiệp để quản lí dự án CNTT. Trong môi trường làm việc thay đổi nhanh, người quản lí hệ thông tin đóng vai trò sống còn trong thực hiện công nghệ cho công ti. Họ phải lập kế hoạch, điều phối, và chỉ đạo mọi hoạt động CNTT trong cộng tác với những người quản lí doanh nghiệp khác. Họ phải xác định mục đích doanh nghiệp của từng dự án CNTT và rồi thực hiện công nghệ để đáp ứng các mục đích đó. Họ phải xây dựng yêu cầu, ngân sách và lịch biểu cho những dự án này và quản lí chúng qua việc thực hiện, làm việc với các công nhân CNTT, cũng như với khách hàng, nhà cung cấp và nhà tư vấn. Vì trách nhiệm của họ tăng lên, lương và nhu cầu về họ cũng tăng lên.

 

—English version—

 

Information technology project managers

According to the industry report, last year every company had at least one Information Technology (IT) project failure. The reason for failure given was these projects were NOT managed by skilled project managers. As more businesses are using IT to gain competitive advantages, they hire more IT workers. The more IT workers they hire, the more IT project managers they need, but there is a shortage of people with this skill so some companies are hiring business managers without IT skills to manage projects and that is why they have many failures.

An industry analyst explained: “Software project management is an important skill but most universities do not teach that. Academicians do not have experience to teach and make the class practical for students. You cannot learn software project management from books as it requires practices and experiences. Many businesses hire a business person to manage software projects which is a mistake; if they do not have experience in software development and proper training, they cannot do it. That is why so many IT projects failed.”

A company owner added: “The shortage of skilled IT project managers is only one reason; the other is technologies are changing so fast even skilled IT managers may not be able to catch up. In the past, information systems are mostly hardware, operating system, software applications and network but today systems also include all types of applications for mobiles, big data, cloud computing etc. As businesses move to adopt these new technologies, the number of projects for these areas increases. Without skilled IT project managers who are trained in these new technologies, projects will fail.”

The shift to new technologies puts a burden on IT groups and Chief Information Officers (CIO) to find well trained IT project managers. As project managers’ roles expand, they are expected to take on additional responsibilities beyond the fundamental scope of managing projects. Although the fundamental remains on the planning, managing and monitoring but now it also includes communication across many groups, motivating teams and ensure project is achieving the business value to the company. Today IT is no longer a supporting function anymore but the strategic factor that determine success or failure of the whole company. Each IT project manager must also be a business smart person who can identify business opportunities to increase productivity, reducing wastes, improve performance and profits of the company as well as increase the company’s competitiveness in this information age.

One of the solutions being proposed is to improve the trainings at university level for students to have both technical and business skills to manage IT projects. In the fast changing working environment, information systems managers play a vital role in the implementation of technology for the company. They must plan, coordinate, and direct all IT activities in collaboration with other business managers. They must determine the business goals of each IT project and then implement technology to meet those goals. They must develop requirements, budgets, and schedules for these projects and manage them from development through implementation, working with their IT workers, as well as clients, vendors, and consultants. As their responsibilities increases, so are their salaries and demands.