Skip to content

Ước nguyện cuối cùng của Steve Jobs

Trước khi chết, Steve Jobs đã trao một chỉ thị đặc biệt cho những người quản lí của ông ấy về điều ông ấy muốn làm. Một trong những điều quan trọng mà ông ấy muốn đạt tới là cung cấp sách giáo khoa và giáo dục cho thế giới. Ông ấy nói: “Giáo dục là việc trao cho sinh viên công cụ họ cần để trao quyền cho cá nhân và việc tự họ nhận ra. Công nghệ không là gì nếu không có con người. Điều quan trọng nhất là có đức tin vào con người, rằng họ về căn bản là tốt và thông minh, và nếu bạn cho họ công cụ, họ sẽ làm những điều kì diệu.”

Để làm điều đó, Steve Jobs tạo ra “iBooks” nơi hàng triệu sách giáo khoa có thể được tổ chức và bán với “giá phải chăng” cũng như điều ông ấy đã làm với “iTunes” để bán âm nhạc. Ông ấy cũng đã tạo ra “Đại học ITunes” nơi hàng nghìn môn học sẽ được dạy trực tuyến cho bất kì ai muốn học. Ông ấy bảo Walter Isaacson, người viết tiểu sử của ông ấy: “Công nghiệp sách giáo khoa bị biến chất, giá sách của họ quá cao và người nghèo không thể đảm đương được chúng. Nhưng nếu chúng ta làm cho sách giáo khoa rẻ hay không mất tiền và chúng tới cùng với iPad, thì nhiều người sẽ có cơ hội truy nhập vào điều họ cần.”

Water Isaacson giải thích: “Steve Jobs có cái nhìn của ông ấy vào sách giáo khoa như kinh doanh tiếp cho Apple. Ông ấy muốn thuê người viết sách giáo khoa để phát triển sách giáo khoa và làm chúng thành một tính năng của iPad để cho nhiều người có thể có được truy nhập vào những sách này.” Tất nhiên những người ở trong kinh doanh sách giáo khoa và những người bán sách chỉ trích Jobs: “Đó chỉ là một chiến thuật láu lỉnh để bán nhiều iPads.” Một người chủ hiệu sách nói với báo chí: “Chiến lược sách giáo khoa của Apple được gắn thẳng với iPad. Dùng chiến lược này, Apple sẽ đối phó với các công ti sách giáo khoa và xoá bỏ các hiệu sách. Mục đích của Steve là gắn việc mua sách giáo khoa với việc mua iPad và nó là quyết định kinh doanh không liên quan gì tới giáo dục. Ông ấy nói rằng ông ấy muốn giúp người nghèo nhưng họ không đảm đương được việc mua iPads.”

Sự kiện là đối thủ cạnh tranh của Apple, Amazon cũng bán sách giáo khoa trực tuyến và qua Kindle của Amazon; các máy tính bảng khác như Notes của Samsung, Surface của Microsoft và các máy tính bảng khác của Google cũng làm cùng điều cho nên Apple không là chỗ duy nhất để mua sách giáo khoa. Một nhà phân tích kinh doanh bình luận: “Steve Jobs quan tâm tới kiểm soát kinh nghiệm của người dùng cuối; ông ấy không thích người khác đọc sách giáo khoa trên máy tính bảng Android hay Kindle của Amazon. Ông ấy muốn mọi người dùng sản phẩm của Apple và đó là bản chất cạnh tranh của ông ấy.” Nhưng với những người biết ông ấy, họ tất cả đều nói rằng ông ấy có đam mê lớn về giáo dục và ông ấy chỉ muốn cho mọi người, đặc biệt là người nghèo ở các nước đang phát triển nhiều cơ hội hơn để có được truy nhập vào giáo dục tốt nhất để cho họ có  thể giúp cho bản thân họ. Một người viết sách giáo khoa giải thích: “Steve Jobs không cần có sách giáo khoa để bán iPads; mọi người đang xếp hàng để mua sản phẩm của Apple. Ông ấy chỉ muốn sách giáo khoa có giá hợp lí hay đem nó cho sinh viên nghèo ở các nước đang phát triển để cho họ có cơ hội bình đẳng với những người khác. Ông ấy khác với Bill Gates người đem nhiều tiền cho người nghèo. Steve Jobs không cho tiền nhưng ông ấy cho họ chân giá trị, ông ấy muốn họ tự giúp bản thân họ. Ông ấy không cho họ cá để ăn mà muốn dạy họ cách đánh cá để cho họ có thể độc lập theo cách riêng của họ. Một cách làm từ thiện khác toàn bộ với người khác.”

Steve Jobs có lần đã nói với sinh viên đại học: “Mọi thứ quanh bạn mà bạn có thể gọi là cuộc sống đều được làm nên bởi những người không thông minh hơn bạn, và bạn có thể thay đổi điều đó, bạn có thể ảnh hưởng lên nó, bạn có thể xây dựng các thứ mà người khác có thể dùng. Giáo dục là công cụ mà mọi người có thể dùng để giúp người khác nhận ra ý tưởng của họ và ảnh hưởng tới thực tại của họ. Tại Apple, chúng tôi cố gắng phát triển các công cụ mà thầy giáo có thể dùng để chuyển giao đào tạo. Bộ quản lí Môn học của “iTunes University” cho phép thầy giáo chia sẻ bài giảng của họ trực tiếp với sinh viên riêng của họ và với sinh viên toàn thế giới muốn học.”

Ngày nay giấc mơ của ông ấy đang trở thành thực tại khi Apple vừa công bố rằng nó mở rộng giải pháp “iBooks Textbooks” và “iTunes U Course Manager” cho thị trường châu Á, Nam Mĩ, châu Âu và châu Phi. Những công cụ này bây giờ sẵn có ở trên 50 nước và nó là thứ tốt cho các thầy giáo, đặc biệt ở các nước còn truy nhập bị giới hạn vào giáo dục tốt. Bộ quản lí môn học ITunes University Course manager cho các thầy giáo khả năng tích hợp tài liệu môn học riêng của họ vào thành một phần của giáo trình lớn hơn nơi sinh viên có thể dễ dàng truy nhập và học. Có hàng trăm nghìn sách giáo khoa trên “iBooks Store,” trên 750,000 tài liệu môn học từ ITunesUniversity hiện có và hơn một triệu app của Apple để tải xuống. “iBooks Textbooks” bây giờ bao quát 100 phần trăm giáo trình lõi trung học của Mĩ và giáo trình lõi GCSE ở Anh. Việc mở rộng dịch vụ này cho các nước phụ thêm sẽ giúp chuyển giao giáo dục tốt hơn cho nhiều người hơn một cách hiệu quả, và tạo ra nhiều cơ hội cho bất kì ai muốn học.

Lời cuối cùng của Steve Jobs: “Hi vọng của tôi là bằng việc làm cho các tài nguyên giáo dục thành sẵn có; sinh viên ngày nay sẽ làm “những điều kì diệu” ngày mai. Thế giới cần những điều kì diệu.”

 

—English version—

 

The last wish of Steve Jobs

Before his death, Steve Jobs gave specific instructions to his managers on what he wanted to do. One of the important things that he wanted to achieve is to provide textbooks and education to the world. He said: “Education is about giving students the tools they need for personal empowerment and self-realization. Technology is nothing without people. The most important thing is to have faith in people, that they are basically good and smart, and if you give them tools they will do wonderful things.”

To do that, Steve Jobs created the “iBooks” where millions of textbooks can be organized and sold at “reasonable price” just like what he did with “iTunes” to sell music. He also created “ITunesUniversity” where thousands of courses will be taught online for anyone who want to learn. He told Walter Isaacson, the person who wrote his Biography: “The textbook industry is corrupt, they price their books too high and poor people cannot afford them. But if we can make the textbooks cheap or free of charge and they come with the iPad, then many people will have a chance to access to what they need.”

Water Isaacson explained: “Steve Jobs had his sights set on textbooks as the next business for Apple. He wanted to hire textbook writers to develop textbooks and make them a feature of the iPad so many people can get access to these books.” Of course people who were in the textbooks business and people who sold books criticized Jobs: “That is only a clever tactics to sell more iPads.” A bookstore owner told newspapers: “Apple’s textbooks strategy is tied directly to the iPad. Using this strategy, Apple will deal with textbooks companies directly and eliminate bookstores. Steve’s goal is to tie textbook purchases to iPad purchases and it is a business decision that has nothing to do with education. He said that he wanted to help the poor but they could not afford to buy iPads.”

The fact is Apple’s competitor, Amazon also sells textbooks online and through Amazon’s Kindle; other tablets such as Samsung Notes, Microsoft’s Surface and other Google’s tablets also do the same so Apple is not the only place to buy textbooks. A business analyst commented: “Steve Jobs is interested in controlling the end-user experience; he does not like others to read textbooks on Android tablets or Amazon’s Kindle. He wants everybody to use Apple’s products and that is his competitive nature.” But for people who knew him, they all saying that he had a great passion for education and he only wanted to give people, especially poor people in developing countries more chances to get access to the best education so they can help themselves. A textbook writer explained: “Steve Jobs does not need to have textbooks to sell iPads; people are standing in line to buy Apple’s products. He only wants reasonable priced textbooks or give it out to poor students in developing countries so they have equal opportunities with others. He is different from Bill Gates who gives a lot of money to the poor. Steve Jobs does not give money but he gives them dignity, he wants them to help themselves. He does not give them fishes to eat but wants to teach them how to fish so they can be independent on their own. A completely different charity view from others.”

Steve Jobs once told university students: “Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you, and you can change it, you can influence it, you can build things that other people can use. Education is a tool people can use to help others to realize their ideas and influence their reality. At Apple, we are attempting to develop tools that teachers can use to deliver training. The “iTunes University’s Course Manager lets teachers to share their lessons directly with their own students and with students worldwide that want to learn.”

Today his dream is becoming a reality as Apple just announces that it extend its “iBooks Textbooks” and “iTunes U Course Manager” solutions to markets in Asia, South America, Europe and Africa. These tools are now available in over 50 countries and it is a good thing for teachers, particularly in countries with limited access to a good education. ITunes University Course manager gives teachers the ability to integrate their own course documents into part of bigger curriculum where students can easily access and learn. There are hundreds of thousands of textbooks on the “iBooks Store,” over 750,000 course materials from existing ITunesUniversity and more than one million Apple apps to download. The “iBooks Textbooks” now covers 100 percent of the U.S high school core curriculum and the GCSE core curriculum in the UK. This extension of the service to additional countries should help deliver better education to more people effectively, and create more opportunity for anyone who wants to learn.

Steve Jobs last words: “My hope is by making educational resources widely available; today’s students will do “wonderful things” tomorrow. The world needs some wonderful things.”