Skip to content

Kĩ năng kĩ thuật và doanh nghiệp

Một sinh viên khoa học máy tính năm thứ ba viết cho tôi: “Tại sao thầy gợi ý rằng người kĩ thuật học về doanh nghiệp? Em hiểu rằng em cần các kĩ năng mềm nhưng tại sao em cần tri thức doanh nghiệp? Em không muốn làm việc trong kế toán, tài chính hay quản lí. Xin thầy giải thích.”

 

Đáp: Ngày nay cấu trúc tổ chức theo chức năng đang dần lỗi thời và biên giới giữa các miền đang biến mất. Bất kể nơi bạn làm việc, bạn cần có tri thức nào đó về doanh nghiệp của công ti bạn. Người phát triển phần mềm có tri thức về doanh nghiệp là có giá trị đối với công ti hơn là ai đó chỉ có kĩ năng kĩ thuật.

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc như người phát triển phần mềm trong vài năm nhưng bạn cũng có thể được đề bạt vào vị trí quản lí. Công ti thường chọn người kĩ thuật có hiểu biết tốt về nghiệp vụ của công ti vào vị trí quản lí. Bằng việc có tri thức doanh nghiệp bạn có thể giúp cho người chủ công ti và những người quản lí cấp cao ra quyết định kĩ thuật điều có thể giúp cho công ti thành công. Là sinh viên đại học, việc học thêm các môn doanh nghiệp sẽ có ích lợi để mở rộng tri thức của bạn và làm mạnh cho kĩ năng của bạn. Nhiều sinh viên lẫn lộn các kĩ năng doanh nghiệp với kĩ năng kế toán hay tài chính nhưng những kĩ năng doanh nghiệp được cần là cải tiến qui trình, quản lí quan hệ, trinh sát doanh nghiệp, kiến trúc doanh nghiệp, quản lí dự án, và quản lí hợp đồng. Hai kĩ năng quan trọng nhất mà người kĩ thuật cần có là quản lí doanh nghiệp và phân tích doanh nghiệp.

Quản lí dự án là khả năng tổ chức và quản lí công việc với con người từ các khu vực khác nhau mà nó thể làm nảy sinh trong khi công việc được hoàn thành trong thời gian và ngân sách. Phân tích doanh nghiệp (cũng được gọi là phân tích hệ thống, kĩ sư yêu cầu) là khả năng hiểu và phân tích nhu cầu của công ti hay nhu cầu của người dùng để hỗ trợ cho các dự án. Ngày nay nhiều công ti bắt đầu dùng tính toán mây, an ninh, phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng di động trong doanh nghiệp của họ. Bằng việc có tri thức doanh nghiệp, bạn có thể dùng các công nghệ này một cách nhanh chóng và tổ hợp chúng để cải tiến nghiệp vụ công ti và chuyển giao kết quả. Có chỉ kĩ năng kĩ thuật là không đủ tốt trong thị trường năng động và thay đổi thường xuyên này. Vì các kĩ năng doanh nghiệp và công nghệ là bản chất cho doanh nghiệp tăng trưởng, để thành công trong nghề nghiệp bạn cần cả hai kĩ năng này để đi lên.

 

—English version—

 

Technical and business skills

A third year computer science student wrote to me: “Why do you suggest that technical people to learn about business? I understand that I need soft skills but why do I need business knowledge? I do not want to work in accounting, finance or management. Please explain.”

 

Answer: Today the functional organization structure is getting obsolete and the boundaries between domains is disappearing. Regardless where you work, you need to have some knowledge about the business of your company. Software developers who also have knowledge of the business are more valuable to the company than someone who only have technical skills.

After graduate, you may work as a software developer for few years but you may also get promoted to management position. Company often selects technical people who have good understanding the company’s business into management position. By having business knowledge you can help company owners and senior managers to make technical decisions that can help the company to succeed. As college students, it would be beneficial to take some business courses to broaden your knowledge and strengthen your skills. Many students confuse business skills with accounting or finance skills but the needed business skills are process improvement, relationship management, business intelligence, enterprise architecture, project management, and contract management. The two most important skills that technical people need are project management and business analysis.

Project management is the ability to organize and manage works with people from different areas that can result in work being completed within time and budget. Business analysis (also called systems analysis, requirements engineer) is the ability to understand and analyze company’s needs or users’ need to support projects. Today many companies are beginning to use cloud computing, security, big data analytics, mobile applications in their business. By having business knowledge, you can utilize these technologies quickly and combine them to improve the company’s business and deliver results. Having only technical skills are not good enough in this dynamic and constantly changing market. Since business and technology skills are essential for the business to grow, to succeed in your career you need both skills to move up.