Skip to content

Việc làm cho người tốt nghiệp công nghệ thông tin

Một sinh viên năm thứ nhất hỏi: “Loại việc làm nào mà người tốt nghiệp khoa học máy tính có thể có được trong công nghiệp công nghệ bên cạnh người lập trình và người kiểm thử? Mọi người bảo em rằng em sẽ phải ngồi trước máy tính viết hay kiểm thử mã cả ngày. Điều đó có đúng không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Điều đó là không đúng; những người này không biết họ đang nói gì. Có nhiều vị trí mà người tốt nghiệp trong công nghệ thông tin (khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, và quản lí hệ thông tin) có thể lấy và phần lớn trong chúng đều được trả lương rất tốt. Phần lớn việc làm công nghệ thông tin yêu cầu các kĩ năng kĩ thuật VÀ kĩ năng mềm (làm việc tổ, trao đổi, trình bày, lắng nghe, lãnh đạo v.v.) Bởi vì họ thường làm việc trong tổ, họ dành nhiều thời gian trong thảo luận tổ, thiết kế, gỡ lỗi, nghiên cứu ,và gặp gỡ khách hàng, người dùng và người quản lí. Trung bình, họ dành quãng 20% tới 35% công việc trên máy tính. Một số vị trí yêu cầu đi tới gặp khách hàng, người dùng. Sau đây là vài vị trí mức vào nghề phổ biến cho người tốt nghiệp có bằng cử nhân:

  • Người lập trình: Người lập trình phải có tri thức mạnh về các ngôn ngữ máy tính như C++, Java, và JavaScript. Nhiều người lập trình bắt đầu nghề nghiệp của họ là người kiểm thử khi họ bắt đầu làm việc trong một công ti. Sau vài tháng hay một năm nhiều người chuyển sang vị trí người lập trình. Họ làm việc trong dự án sát cánh cùng người phân tích hệ thống, kĩ nghệ phần mềm hay người phát triển web để tạo ra chương trình hay trò chơi video.
  • Người phát triển ứng dụng web: Việc làm này yêu cầu kĩ năng nghệ thuật mạnh trong tổ hợp với kĩ năng lập trình. Người phát triển web dùng các ngôn ngữ và kịch đoạn phức tạp để tạo ra các websites. Hiện thời, nhiều việc làm chính hội tụ vào xây dựng website cho di động cho nên tri thức về các nền di động như IOS, Android, hay Window 8 được ưa chuộng. Sau vài năm, nhiều người phát triển web chuyển lên làm người thiết kế Web để tạo ra website hài lòng về thẩm mĩ.
  • Kĩ sư phần mềm: Những người này cần đào tạo đặc biệt để xây dựng sản phẩm phần mềm chất lượng và phức tạp. Họ thường làm việc từ đầu tới cuối của dự án phát triển sản phẩm. Một số công việc gắn chặt với khách hàng và người dùng để lấy yêu cầu, làm kiến trúc và thiết kế sản phẩm và thực hiện những sản phẩm đó bằng việc dùng các ngôn ngữ lập trình như Java, C++. Họ cũng chịu trách nhiệm kiểm thử mở rộng và bảo trì, hỗ trợ cho suốt cuộc đời của sản phẩm.
  • Người phân tích hệ thống: Phần lớn những người phân tích hệ thống đều là các kĩ sư phần mềm có kinh nghiệm, người chuyên môn trong làm việc với khách hàng và người dùng để nhận diện vấn đề trong sản phẩm phần mềm và đảm bảo mọi vấn đề kĩ thuật đều được giải quyết. Một số việc làm phân tích cũng yêu cầu tri thức về cả doanh nghiệp cũng như kĩ thuật và có các trách nhiệm đa dạng bên trong từng miền này.
  • Người phân tích mạng:  Những người này chịu trách nhiệm giám sát vận hành mạng và dùng tri thức của họ về máy tính để sửa các vấn đề kĩ thuật và lỗi. Người phân tích hệ thống doanh nghiệp quyết định phần mềm và hệ thống nào là tốt nhất cho tổ chức của họ và phải có hiểu biết sâu sắc về các chương trình này.
  • Người quản trị cơ sở dữ liệu: Những người này thu thập và tổ chức dữ liệu như khách hàng hay thông tin tài chính vào trong cơ sở dữ liệu. Họ phải chắc dữ liệu là an ninh, truy nhập được và nhất quán giữa mọi hệ thống. Sau vài năm, một số sẽ chuyển lên làm kiến trúc cơ sở dữ liệu để thiết kế cơ sở dữ liệu cho mục đích đặc biệt hoặc sang trinh sát doanh nghiệp để phân tích dữ liệu và tạo báo cáo cho người quản lí và người điều hành.
  • Người làm mô hình hoá dữ liệu/người phân tích dữ liệu: Nhiều người làm mô hình hay người phân tích là người quản trị cơ sở dữ liệu có kinh nghiệm, người chuyên môn trong việc dùng toán học và thống kê để mô hình hoá dữ liệu để cải tiến việc truyền dữ liệu giữa các hệ thống hay dự báo hiệu năng hệ thống rồi tối ưu chúng.
  • Người kiểm định thông tin: Người kiểm định công nghệ thông tin điều tra các hệ thống máy tính và thu thập thông tin về kế toán và kiểm soát để chắc các công ti tuân theo mọi luật của chính phủ và thực hành của công ti. Người kiểm định thông tin làm việc với người quản trị hệ thống để đảm bảo rằng mạng chạy hiệu quả và an toàn. Người kiểm định CNTT cũng chịu trách nhiệm cho việc hợp nhất các nguồn tài nguyên bên trong hệ thống để cho nó vận hành ở hiệu năng cao nhất có thể được.
  • Chuyên viên/người quản trị an ninh: Những người này thực hiện và giám sát hoạt động của máy phục vụ để chắc mọi thứ chạy êm và an ninh. Họ quản lí và giữ cho kết nối mạng chạy tốt và an toàn. Chuyên viên an ninh là vị trí quan trọng cho đại đa số các công ti, về điển hình yêu cầu tri thức đặc biệt để xử lí với hackers, virus, và tấn công không gian xi be. Họ phải có ý thức tốt về phán xét khi xét tới năng lực truy nhập hệ thống và các đặc quyền.

 

—English version—

 

Jobs for information technology graduates

A first year student asked: “What kinds of job Computer Science graduates can get in the technology industry besides being programmers and testers? People tell me that I will have to sit in front of the computer writing or testing code all day. Is it true? Please advice.

 

Answer: It is incorrect; these people do not know what they are talking about. There are many positions that graduates in Information Technology (Computer Science, Software Engineering, and Information System Management) can get and most of them pay very well. Most information technology jobs requires technical skills AND soft-skills (Teamwork, communication, presentation, listening, leadership etc.) Because they often work in teams, they spend a lot of time in team discussions, design, debug, research, and meeting with customers, users and managers. On the average, they spend about 20% to 35% working on computer. Some positions require travel to meet customers, users. Following are few popular entry-level positions for graduates with a Bachelor’s degree:

Programmer: Programmers must have a strong knowledge of computer languages such as C++, Java, and JavaScript. Many programmers begin their careers as testers when they start to work in a company. After few months or a year many move to programmer position. They work in project alongside systems analysts, software engineers or web developers to create programs or video games.

Web applications developer: This job requires strong artistic skills in combination with programming skills. Web Developers use complex languages and scripts to create websites. Currently, many jobs are focusing on building websites for mobile so knowledge of mobile platforms such as IOS, Android, or Window 8 is preferred. After few years, many Web Developers move up to Web designer to create the aesthetically pleasing website.

Software engineer: These people need special training to build quality and complex software products. They often work from the beginning to the end of product development project. Some work closely with customers and users to get requirements, architect and design the product and implement those using programming languages like Java, C++. They are also responsible for extensive testing and maintenance, support of throughout the life of the product.

Systems analyst: Most Systems analysts are experienced Software engineer who specialized in working with customers and users to identify problems in software products and make sure every technical problem gets solved. Some analyst jobs also require knowledge of both business as well as technical and have various responsibilities within each.

Network analysts:  These people are responsible for overseeing all network operations and use their knowledge of computers to fix technical problems and errors. Business systems analysts decide what software and system is best for their organization and must have profound understand of those programs.

Database administrators: These people collect and organize data such as client or financial information into databases. They have to make sure the data are secure, accessible and consistent between all systems. After few years, some will move up to database architect to design database for special purpose or Business intelligent to analyze data and create reports for managers and executives.

Data modelers/Data analysts: Many modeler or analyst is experienced database administrator who specialized in using mathematics and statistics to model data for improving the transfer of data between systems or predicts system performance then optimizes them.

Information auditors: Information technology auditors investigate computer systems and collect info about accounting and controls to make sure companies follows all government’s laws and company practices. Information auditor work with systems administrators to ensure that networks are running efficiently and safely. IT auditors are also responsible for consolidating all resources within a system so it operates at the highest performance possible.

Security specialists/administrators: These people install and oversee server activity to make sure everything is running smoothly and securely. They manage and keep the network connection running well and safely. Security specialists are important position for all major companies, which typically require special knowledge to deal with hackers, virus, and cyber attacks. They must have a good sense of judgment when it comes to system access capabilities and privileges.