Skip to content

Quá khứ và hiện tại

Trong thế giới toàn cầu này, tốc độ là qui tắc vì công ti phải có nước đi nhanh chóng để nắm cơ hội trước khi đối thủ cạnh tranh nắm. Để tận dụng ưu thế về tốc độ, cấu trúc công ti phải thay đổi để thích nghi với môi trường doanh nghiệp mới.

Ngày nay hầu hết công việc đều dựa trên dự án cho nên quản lí dự án là kĩ năng mấu chốt mà mọi người quản lí phải có. Mọi dự án đều được thực hiện trong tổ cho nên kĩ năng làm việc tổ cũng là quan trọng. Tổ được hình thành dựa trên các yêu cầu của dự án xác định và từng tổ phải các thành viên với kĩ năng khác nhau để bổ sung lẫn cho nhau. Công ti tốt bao giờ cũng có đa dạng kĩ năng nơi họ có thể tập hợp tổ nhanh chóng để đáp ứng cho nhu cầu doanh nghiệp.

Trong quá khứ, việc lập kế hoạch trên xuống theo truyền thống dựa trên ngân sách là thông dụng nhưng nó quá chậm và quá không hiệu quả trong thế giới thay đổi nhanh này. Ngày nay nhiều công ti đang dùng phương pháp agile để chuyển giao giải pháp nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bằng việc chuyển giao sản phẩm nhanh chóng họ thường thu được ưu thế thị trường so với kẻ khác những người vẫn dùng mô hình truyền thống. Trong kinh doanh nhịp độ nhanh này, hiển nhiên là chu kì phát triển được tăng tốc, tính đa dạng kĩ năng tăng lên, và tổ mạnh có tác động lớn về cách công ti có thể đạt tới thành công doanh nghiệp.

Trong quá khứ, nhóm công nghệ thông tin (CNTT) và nhóm doanh nghiệp vận hành như các khu vực độc lập và khó cho những người làm việc trong khu vực này bắt chéo qua khu vực kia. Ngày nay CNTT không còn giữ vai trò hỗ trợ mà giữ vai trò chiến lược, điều có nghĩa là có nhu cầu cho người kĩ thuật học nhiều về doanh nghiệp để cho họ có thể giúp cải tiến vận hành công ti. Sự kiện là gần đây, nhiều công nhân CNTT đang trở thành người quản lí doanh nghiệp, người quản lí sản phẩm và người lãnh đạo doanh nghiệp bởi vì họ hiểu không chỉ khía cạnh công nghệ mà còn là tính động của công việc trong doanh nghiệp nhịp độ nhanh với thị trường được kết nối toàn cầu.

Trong quá khứ những người quản lí được cất nhắc dựa trên số năm làm việc và kinh nghiệm. Ngày nay người quản lí được cất nhắc dựa trên năng lực học điều mới và thái độ hướng tới cách nhìn của họ. Không thành vấn đề bạn dùng chính sách hay thủ tục nào để quản lí dự án hay công ti, điều quan trọng là bạn đã học bao nhiêu và bạn điều chỉnh kĩ năng của bạn hiệu quả thế nào để thích ứng với tình huống mới bởi vì mọi thứ đều là cơ hội học tập. Một số người quản lí đã làm việc trong nhiều năm thường đi vào “thói quen xấu” dừng học mà phụ thuộc vào kinh nghiệm của họ nhưng kinh nghiệm là quá khứ và điều xảy ra bây giờ là cái gì đó mới. Nhiều người quản lí quên mất rằng trong thời đại thông tin này, mọi thứ thay đổi nhanh chóng và bằng việc không bắt kịp, không học điều mới, họ sẽ bị bỏ lại đằng sau.

Trong quá khứ, người quản lí thường quản lí bằng thống nhất và quyết định được đưa ra trong cuộc họp. Ngày nay quản lí bằng họp là hoạt động kém năng suất nhất và thường không hiệu quả. Bằng việc đi họp, mọi người có vẻ bận rộn, hành động bận rộn nhưng thường không hoàn thành được nhiều. Trong họp truyền thống, mọi người sẽ nói nhưng không hành động vì họ chờ đợi người lãnh đạo quyết định. Ngày nay người quản lí quyết định dựa trên dữ liệu được thu thập từ báo cáo trinh sát doanh nghiệp để đáp ứng nhanh chóng với điều xảy ra trên thị trường. Với phân tích Big Data, người quản lí có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra và ra quyết định trước khi sự việc xảy ra và thu lấy ưu thế thành công.

Trong quá khứ người quản lí thường ngồi trong văn phòng và đọc báo cáo để ra quyết định nhưng việc dựa vào các báo cáo có thể là điều tồi nhất vì không phải mọi báo cáo đều chính xác. Ngày nay người quản lí phải ra khỏi văn phòng để nói chuyện với công nhân, khách hàng, người dùng, và nhà cung cấp để hiểu nhu cầu của họ, nhận biết về xu hướng thị trường cũng như họ học nhiều nhất có thể được. Họ phải học nhanh vì mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng.

Không thành vấn đề bạn là ai, bạn làm gì, xin để thời gian để đọc nhiều hơn, học nhiều hơn và phải chắc rằng bạn bao giờ cũng sẵn sàng học điều mới. Thế rồi, phải chắc bạn chia sẻ việc học của bạn cho những người khác trong tổ khi bạn làm việc cùng họ. Bằng việc chia sẻ và thảo luận, bạn có cơ hội học nhiều hơn về các cách nhìn khác nhau; các ý kiến khác nhau khi bạn mở rộng tri thức của bạn, bạn có thể học nhiều hơn.

 

—English version—

 

The past and the present

In this globalized world, speed is the rule as company must move quickly to seize an opportunity before competitors do. To take advantage of speed, company structure must change to adapt to the new business environment.

Today most of the works are project based so project management is a critical skill that all managers must have. All projects are done in team so teamwork skills are also important. Teams are formed based on specific project’s requirements and each team must have members with different skills to complement one another. Good companies always have a diversity of skills where they can assemble a team quickly to response to business needs.

In the past, traditional top down planning based on budget are common but it is too slow and too inefficient in this fast changing world. Today many companies are using agile method to deliver solution faster and more efficiently. By deliver products quickly they often gain market advantages over others who are still using traditional models. In this fast pace business, it is obvious that accelerated development cycles, increased skills diversity, and strong teaming have great impact on how company can achieve business success.

In the past, Information Technology (IT) group and business group operated as separate areas and it is difficult for people who work in one area to cross over to the other. Today IT is no longer the supporting role but strategic role which means there is a need for technical people to learn more about business so they can help improve the company operation. The fact is recently, more IT workers are becoming business managers, product managers and business leaders because they understand not only the technology aspect but also the dynamics of working in a fast pace business with global connected market.

In the past managers are promoted based on years of working and experiences. Today managers are promoted based on their ability to learn new things and their looking forward attitude. It does not matter what policy or procedures you use to manage a project or a company, what important is how much have you learned and how effective you adjust your skills to adapt to the new situation because everything is a learning opportunity. Some managers who have working for many years often get into a “bad habit” of stop learning but depend on their experience but experience is the past and what happen now is something new. Many managers forget that in this information age, things are changing fast and by not keeping up, not learning new things, they will be left behind.

In the past, managers often manage by consensus and decisions are often made in meetings. Today managing by meeting is the least productive activity and often not effective. By go to meeting, people would look busy, act busy but often do not accomplish much. In traditional meeting, people would talk but do not act as they are waiting for the leader to make decision. Today managers make decision based on data collected from business intelligent report to response quickly to what happen in the market. With Big Data analytics, managers can predict what will happen and make decision before thing happens and gain competitive advantage.

In the past managers often sit in office and read reports to make decision but over relying on reports could be the worst thing as not all reports are accurate. Today managers must get out of the office to talk to workers, customers, users, and suppliers to understand their needs, aware of market trends as well as technology trends and learn as much as they can. They must learn fast as things are changing quickly.

No matter who you are, what you do, please take the time to read more, learn more and make sure that you always ready to learn new things. Then, make sure you share your learning on to the rest of the team when you work with them. By sharing and discussing, you have a chance to learn more about different views; different opinions and as they expand your knowledge, you can learn more.