Skip to content

Sinh viên không được chuẩn bị

Sinh viên không sẵn sàng cho đại học, đó là người tới lớp mà không biết tại sao họ ở đó và họ sẽ làm gì. Một số sinh viên có thể có khó khăn vì giáo dục ở trung học của họ đã không chuẩn bị cho họ công việc vất vả ở đại học. Một số sinh viên có thể không đủ “trưởng thành” để học một cách độc lập như phần lớn sinh viên đại học phải học. Phần lớn sinh viên này thường cảm thấy bị gián đoạn giữa điều họ học và điều họ sẽ làm trong tương lai. Bởi vì lẫn lộn này, họ chưa bao giờ đưa nỗ lực cần thiết vào học cái gì.

Cách tốt nhất để giúp cho những sinh viên không được chuẩn bị này là dành thời gian giải thích điều liên quan với điều họ đang học trong môn học và kết nối điều đó với điều họ có thể làm trong tương lai. Chẳng hạn thầy giáo có thể giải thích rằng nếu họ không học cấu trúc dữ liệu cho tốt, họ không thể lập trình được và nếu họ không thể viết mã tốt, họ sẽ không có khả năng kiếm được việc làm như người lập trình. Điều quan trọng là sinh viên có bức tranh rõ ràng về điều họ có thể làm với tri thức và kĩ năng của họ sau khi tốt nghiệp. Một kĩ thuật mà tôi thường dùng là mô phỏng “kịch bản đời thực” trong lớp học bằng việc yêu cầu sinh viên viết báo cáo tình hình hàng tuần cho người quản lí. Phân công này thay thế cho báo cáo hàn lâm thông thường được cho trong hầu hết các đại học. Tôi bảo sinh viên rằng khi họ làm việc cho công ti phần mềm, họ sẽ phải viết báo cáo tình hình cho người quản lí của họ cho nên tốt hơn cả là học điều đó bằng thực tế làm nó bây giờ. Kịch bản điển hình có thể là: “Bạn đang làm việc trong một dự án phần mềm nhưng phần mềm không làm việc tốt và bạn không biết liệu đó là do yêu cầu hay là do thiết kế.” Hay “Bạn cần ít nhất năm ngày nữa để kiểm thử phần mềm nhưng lịch biểu yêu cầu rằng bạn hoàn thành nó hôm nay.” Vì sinh viên thấy liên quan tới điều họ học và công việc tương lai của họ, phần lớn họ làm nỗ lực phụ thêm và tôi đã để ý tới cải tiến về chất lượng của báo cáo của họ. Bằng việc kiểm điểm các báo cáo này, tôi có thể bắt đầu thảo luận trên lớp về cách giải quyết vấn đề và cách mọi sự thực tế làm việc trong công nghiệp. Thêm vào đó, tôi không yêu cầu sinh viên viết lời trình mà yêu cầu họ viết bài báo blog để tóm tắt công nghệ họ vừa học vì trong tương lai họ có thể phải mô tả công nghệ mới cho người quản lí của họ. Bằng việc dùng khía cạnh thực hành của việc học qua hành, sinh viên có thể hiểu sự liên quan của điều họ học và điều họ cần tại chỗ làm việc và điều đó có thể giúp họ trong nghề nghiệp tương lai của họ.

Sinh viên không được chuẩn bị thường là những người bị hoang mang nhất vì họ cần hướng dẫn nào đó và chỉ dẫn rõ ràng. Bằng viêc giải thích cho họ con đường nghề nghiệp của họ, giúp họ hiểu quan hệ giữa điều họ đang học bây giờ và điều họ có thể làm trong tương lai sẽ giữ cho họ có động cơ và được chuẩn bị cho nghề nghiệp của họ. Đó là lí do tại sao tôi thường bắt đầu vào lúc bắt đầu mỗi môn bằng việc yêu cầu từng sinh viên viết ra mô tả ngắn về điều họ nghĩ họ sẽ học trong môn học của tôi. Dựa trên việc viết của họ, tôi sẽ lãnh đạo thảo luận trên lớp về tại sao môn này là quan trọng cho họ và họ có thể làm cái gì với tri thức này khi họ làm việc trong công nghiệp. Bằng việc biết điều có liên quan tới tương lai của họ, sinh viên sẵn lòng học thêm. Bằng việc cung cấp cho họ thông tin nghề nghiệp ở lúc bắt đầu môn học để thiết lập phương hướng rồi trong suốt cả môn học, tôi cũng nhắc nhở họ về sự liên quan của điều họ học sẽ giữ cho họ có động cơ để học.

Là người thầy, điều quan trọng cần lưu ý là bạn không chỉ dạy về chủ đề này mà cũng phát triển nhà chuyên nghiệp người có thể đóng góp cho xã hội. Điều bạn có thể làm cho họ học ở trong lớp cũng sẽ tạo ra công nhân tri thức cho nền kinh tế của bạn. Bằng việc đưa thêm nỗ lực phụ vào giúp đỡ, bạn có thể làm lợi cho họ trong mọi môn học của họ chứ không chỉ là môn của bạn, và động viên họ trở thành người học cả đời.

 

—English version—

 

Unprepared students

Students who are not ready for college, who come to class without knowing why they are there and what they will do. Some students may have difficulty because their high school education did not prepare them for the hard works in college. Some students may not be “matured” enough to study independently as most college students must do. Most of these students often feel disconnect between what they are learning and what they will do in the future. Because of this confusion, they never put in the efforts needed to learn anything.

The best way to help these unprepared students is to spend time explain the relevance of what they are learning in the course and connect that to what they may do in the future. For example teacher may explain that if they do not study data structure well, they cannot program and if they cannot code well, they will not be able to get a job as programmer. It is important that students have a clear picture about what they can do with their knowledge and skills after graduate. One technique that I often use is to simulate “real life scenarios” in the classroom by asking students to write a weekly status report to a manager. This assignment replaces the common academic report often given in most colleges. I told students that when they work for a software company, they will have to write status report to their managers so it is better to learn it by actually doing it now. The typical scenarios could be: “You are working in a software project but the software does not work well and you do not know whether it is the requirements or the design.” Or “You need at least five more days to test the software but the schedule requires that you complete it today.” Since students see the relevant of what they learn and their future work, most of them do put in extra effort and I have noticed an improvement in the quality of their reports. By reviewing these reports, I can start a class discussion on how to solve problem and how things actually work in the industry. In addition, I do not ask students to write essays but ask them to write a blog article to summarize a technology that they just learn as in the future they may have to describe new technology to their managers. By using practical aspect of learning by doing, students can understand the relevant of what they learn and what they need at work and that can help them in their future career.

Unprepared students are mostly confused people as they need some guidances and clear direction. By explain to them their career paths, helping them to understand the relationship between what they are learning now and what they can do in the future will keep them motivated and prepared for their career. That is why I often start at the beginning of each course by asking each student to write a short description of what they think they will learn in my course. Based on their writing, I will lead a class discussion on why this course is important to them and what they can do with this knowledge when they work in the industry. By knowing what is relevance to their future, students are willing to learn more. By provide them with career information at the start of the course to set direction then throughout the course, I also remind them of the relevance of what they learn will keep them motivated to learn.

As a teacher, it is important to note that you are not only teaching a subject but also develop professionals who could contribute to the society. What you can get them to learn in your class will also produce knowledgeable workers for your economy. By putting some extra efforts to help, you can benefit them in all of their courses not just your course, and motivate them to become lifelong learners.