Skip to content

Giải thưởng Nobel khác cho Carnegie Mellon

Lars Peter Hansen, một cựu giáo sư tại Carnegie Mellon University là người được giải thưởng Nobel 2013 về Khoa học kinh tế.

Hansen, Giáo sư lỗi lạc về kinh tế tại Đại học Chicago và là cựu thành viên tại Carnegie Mellon University, đã vinh dự được nhận giải thưởng Alfred Nobel trong khoa học kinh tế với cùng với hai đồng nghiệp nghiên cứu lỗi lạc khác, Eugene F. Fama, giáo sư tài chính tại University of Chicago, và Robert J. Shiller, giáo sư kinh tế tại Yale University, “về phân tích kinh nghiệm của họ về giá tài sản.”

Hansen gia nhập khoa tại trường kinh doanh của Carnegie Mellon năm 1978, tiến hành nghiên cứu và giảng dạy mãi tới 1981 trước khi chuyển sang University of Chicago. Ông ấy là người được giải thưởng Nobel thứ 19 từ Carnegie Mellon.

Bên cạnh Hansen, Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế đã được trao cho 10 giáo sư tại CMU bao gồm Herbert A. Simon, Franco Modigliani, Merton H. Miller, Robert E. Lucas, Jr., Finn E. Kydland (73), Edward C. Prescott (67); và các cựu sinh viên Oliver Williamson (63), Dale Mortensen (67) và John F. Nash, Jr. (48).

Uỷ ban giải thưởng công nhận nghiên cứu của Hansen thúc đẩy hiểu biết về hành vi của giá tài sản. Thành tựu của Hansen trong phát triển phương pháp thống kê mới cho kiểm thử những liên quan thực hành của các lí thuyết kinh tế được thừa nhận trong ứng dụng đặc biệt vào định giá tài sản. Hơn nữa, hầu như nghiên cứu trong mọi khu vực kinh tế đều dùng các phương pháp mà Hansen đã phát triển.

Sáng tạo của ông ấy về kết nối giữa kinh tế và thống kê đã làm nổi lên nhiều công trình đột phá trong kinh tế tài chính tại CMU. Ông ấy đã xuất bản “Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models,” đồng tác giả với Kenneth J. Singleton, một thành viên khoa từ 1980 tới 1987. Công trình này được kỉ niệm tại CMU năm 2007 tại một hội nghị đặc biệt nhân kỉ niệm 25 năm ngày ra đời của nó. Ông ấy cũng được thừa nhận về công trình với Ravi Jagannathan (83) điều đã tạo ra định lí “Hansen-Jagannathan Bound,” một định lí quan trọng trong kinh tế tài chính.

 

—English version—

 

Another Nobel Prize for Carnegie Mellon

Lars Peter Hansen, a former Carnegie Mellon University professor is the winner of the 2013 Nobel Prize in Economic Science.

Hansen, the Distinguished Professor of Economics at the University of Chicago and former faculty member at Carnegie Mellon University, has been honored with the Alfred Nobel Prize in Economic Sciences with two distinguished research colleagues, Eugene F. Fama, Professor of Finance at the University of Chicago, and Robert J. Shiller, Professor of Economics at Yale University, “for their empirical analysis of asset prices.”

Hansen joined the faculty at the Carnegie Mellon school of Business in 1978, conducting research and teaching until 1981 before move to University of Chicago. He is the 19th Nobel Laureate from Carnegie Mellon.

In addition to Hansen, the Nobel Prize in Economic Sciences has been awarded to 10 professors at CMU including Herbert A. Simon, Franco Modigliani, Merton H. Miller, Robert E. Lucas, Jr., Finn E. Kydland (73), Edward C. Prescott (67); and alumni Oliver Williamson (63), Dale Mortensen (67) and John F. Nash, Jr. (48).

The prize committee recognized Hansen’s research in advancing the understanding of the behavior of asset prices. Hansen’s achievements in developing new statistical methods for testing the practical relevance of economic theories are recognized in specific application to asset pricing. Moreover, research in virtually every area of economics uses methods that Hansen has developed.

His creation of a connection between economics and statistics has given rise to several groundbreaking works in financial economics at CMU. He published “Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models,” co-authored by Kenneth J. Singleton, a faculty member from 1980 to 1987. This work was celebrated at CMU in 2007 at a special conference on its 25th anniversary. He also has been recognized for work with Ravi Jagannathan (83) that created the “Hansen-Jagannathan Bound,” an important theorem in financial economics.